| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/307/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)                                                        

Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w roku 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/307/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1.

921

92109

2480

dotacja dla GOK

1 274 000,00

2.

921

92116

2480

dotacja dla Bibliotek

416 000,00

Razem

1 690 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

900

90001

2650

dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy

286 856,64

Razem

286 856,64

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.

Dział

Rozdz.

Zadanie

Kwota w złotych

1

010

01030

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

20 000,00

2

600

60004

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK

200 000,00

3

600

60014

Dotacja celowa na realizację zadania "Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego"

280 000,00

4

754

75404

Wpłaty gmin na państwowy fundusz celowy Policji

15 000,00

5

754

75410

Dotacja na wydatki bieżace dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej

5 000,00

6

754

75412

Dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

400 000,00

4

801

80104

Dotacje celowe- niepubliczne przedszkola

487 471,00

5

852

85212

Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

6 000,00

6

852

85216

Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 200,00

7

900

90001

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica

10 822 666,54

900

90001

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów przedsięwzięcia pn."podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"

4 239 120,00

8

921

92195

dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica

50 000,00

Razem

16 528 457,54

II.1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

754

75412

2820

Zapewnienie gotowości bojowej w gminie

202 922,00

2

754

75495

2360

zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności , w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową- młodzieżowe drużyny pożarowe

50 000,00

3

851

85154

2360

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

15 000,00

4

900

90095

2360

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

20 000,00

5

921

92195

2360

upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego

20 000,00

6

921

92120

2720

Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków

15 000,00

7

926

92605

2360

upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży

300 000,00

Razem

622 922,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/307/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2013 roku

l.p.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

Przychody własne

Dotacje przedmiotowe netto*

Dotacje celowe na inwestycje

Ogółem

w tym, na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Zakład Komunalny w Jasienicy

-7 359,22

15 854 394,54

527 000,00

265 608,00

15 061 786,54

15 854 394,54

15 061 786,54

-7 359,22

Dział 900, Rozdział 90001

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 286 856,64 złotych

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »