| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/307/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)                                                        

Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w roku 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/307/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1.

921

92109

2480

dotacja dla GOK

1 274 000,00

2.

921

92116

2480

dotacja dla Bibliotek

416 000,00

Razem

1 690 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

900

90001

2650

dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy

286 856,64

Razem

286 856,64

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.

Dział

Rozdz.

Zadanie

Kwota w złotych

1

010

01030

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

20 000,00

2

600

60004

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK

200 000,00

3

600

60014

Dotacja celowa na realizację zadania "Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego"

280 000,00

4

754

75404

Wpłaty gmin na państwowy fundusz celowy Policji

15 000,00

5

754

75410

Dotacja na wydatki bieżace dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej

5 000,00

6

754

75412

Dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

400 000,00

4

801

80104

Dotacje celowe- niepubliczne przedszkola

487 471,00

5

852

85212

Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

6 000,00

6

852

85216

Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 200,00

7

900

90001

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica

10 822 666,54

900

90001

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów przedsięwzięcia pn."podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"

4 239 120,00

8

921

92195

dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica

50 000,00

Razem

16 528 457,54

II.1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

754

75412

2820

Zapewnienie gotowości bojowej w gminie

202 922,00

2

754

75495

2360

zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności , w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową- młodzieżowe drużyny pożarowe

50 000,00

3

851

85154

2360

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

15 000,00

4

900

90095

2360

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

20 000,00

5

921

92195

2360

upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego

20 000,00

6

921

92120

2720

Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków

15 000,00

7

926

92605

2360

upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży

300 000,00

Razem

622 922,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/307/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2013 roku

l.p.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

Przychody własne

Dotacje przedmiotowe netto*

Dotacje celowe na inwestycje

Ogółem

w tym, na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Zakład Komunalny w Jasienicy

-7 359,22

15 854 394,54

527 000,00

265 608,00

15 061 786,54

15 854 394,54

15 061 786,54

-7 359,22

Dział 900, Rozdział 90001

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 286 856,64 złotych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »