| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/X/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćzapisu§ 1 ust. 3 i 4uchwały Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego, czym naruszono przepis art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 kwietnia 2013 roku. W dniu 10 kwietnia 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 145/IX/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Łękawica.

Prowadząc postępowanie nadzorcze, po wysłuchaniu przedstawicieli Gminy Łękawica na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2013 roku, Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

W badanej uchwale Rada Gminy Łękawica w § 1 ust. 3 i ust. 4 wprowadziła zwolnienia z obowiązku uiszczania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o treści, cyt.:

„ 3. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty szóstą i kolejną osobę w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość.

4. Zwalnia się z obowiązku wnoszenia opłaty gospodarstwo jednoosobowe, prowadzone przez osobę, która ukończyła 85 lat.”,

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat,wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Z przepisu tego jednoznacznie wynika możliwość wprowadzania wyłącznie zwolnień o charakterze przedmiotowym. Tak więc, rada gminy nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień od opłaty o charakterze podmiotowym lub przedmiotowo-podmiotowym.

Na podstawie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń orazkategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Na mocy art. 168 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Przez podatek na mocy definicji zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) rozumie się również:

a)               zaliczki na podatki,

b)               raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c)               opłatyoraz niepodatkowe należności budżetowe.

Natomiast zgodnie z art. 6q wyżej powołanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wprowadzone w badanej uchwale zwolnienie od obowiązku uiszczania i wnoszenia opłaty szóstą i koleją osobę w rodzinie oraz jednoosobowe gospodarstwo prowadzone przez osobę, która ukończyła 85 lat - jest zwolnieniem o charakterze podmiotowym, a więc zwolnieniem,w którym fakt zwolnienia nie jest powiązanyz cechami przedmiotu opłaty, lecz wyłącznie z podmiotem i jego cechami (wiekiem, czy byciem 6 i kolejną osobą w rodzinie). Zwolnienie to ma więc charakter podmiotowy, a nie przedmiotowy, bowiem organ stanowiący gminy określił wprost w samej uchwale krąg podmiotów objętym zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przedmiotowej uchwale Rada Gminy Łękawica ustanowiła więc zwolnienie o charakterze podmiotowym, a nie przedmiotowym. Należy podkreślić, że występuje kategoryczny zakaz formułowania i stosowania zwolnień podmiotowych, co uniemożliwia także przyznanie radom gmin uprawnień do wprowadzania zwolnień przedmiotowo-podmiotowych, bowiem gmina może podejmować uchwały w zakresie podatków i opłat - tylko w ramach ustaw (wyrok NSA w Rzeszowie z 25 czerwca 2003 roku, SA/Rz 235/2003, OSP 2004/2/16).

W ocenie Kolegium Izby zwolnienie zastosowane w § 1 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób istotny narusza art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziłonieważność ust. 3 i ust. 4 § 1badanej uchwały Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Łękawica przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium

Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »