| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173/X/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego, czym naruszono przepis art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 kwietnia 2013 roku. W dniu 23 kwietnia 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 172/X/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Węgierska Górka.

Prowadząc postępowanie nadzorcze, po wysłuchaniu przedstawicieli Gminy na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2013 roku, Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

W badanej uchwale Rada Gminy Węgierska Górka w § 1 ust. 1 postanowiła dokonać zmiany treści § 2 uchwały Nr XVIII/155/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności poprzez dodanie ust. 2 o następującej treści cyt.:

„2. Zwalnia się z opłaty czwarte i kolejne dziecko w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci kontynuujących naukę przez okres jej trwania, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.”,

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat,wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Z przepisu tego jednoznacznie wynika możliwość wprowadzania wyłącznie zwolnień o charakterze przedmiotowym. Tak więc, rada gminy nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień od podatku o charakterze podmiotowym, czy przedmiotowo-podmiotowym.

Na podstawie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń orazkategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Na mocy art. 168 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Przez podatek na mocy definicji zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) rozumie się również:

a)               zaliczki na podatki,

b)               raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c)               opłatyoraz niepodatkowe należności budżetowe.

Natomiast zgodnie z art. 6q wyżej powołanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wprowadzone w badanej uchwale zwolnienie z opłaty czwartego i kolejnego dziecka w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci kontynuujących naukę przez okres jej trwania, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia - jest zwolnieniem o charakterze podmiotowym, a więc zwolnieniem, w którym fakt zwolnienia nie jest powiązany z cechami przedmiotu opłaty, lecz z podmiotem i jego cechami (wiekiem, kontynuowaniem nauki, byciem czwartym i kolejnym dzieckiem). Zwolnienie to ma charakter podmiotowy, a nie przedmiotowy - bowiem organ stanowiący gminy określił wprost w samej uchwale krąg podmiotów objętym zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przedmiotowej uchwale Rada Gminy ustanowiła więc zwolnienie o charakterze podmiotowym, a nie przedmiotowym. Należy podkreślić, że występuje kategoryczny zakaz formułowania i stosowania zwolnień podmiotowych, co uniemożliwia także przyznanie radom gmin uprawnień do wprowadzania zwolnień przedmiotowo-podmiotowych, bowiem gmina może podejmować uchwały w zakresie podatków i opłat tylko w ramach ustaw (wyrok NSA w Rzeszowie z 25 czerwca 2003 roku, SA/Rz 235/2003, OSP 2004/2/16).

W ocenie Kolegium Izby zwolnienie zastosowane w uchwale Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w sposób istotny narusza art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziłonieważnośćbadanej uchwały Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Węgierska Górka przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium

Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »