| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze"

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze” (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 40, poz. 1119), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 472/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 22 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 70, poz. 1997),

2) uchwałą Nr 270/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4390),

2. Jednolity tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 8 maja 2013 r.

Uchwała Nr 315/XXV/2005
Rady Powiatu Lublinieckiego
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się „Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”, zwany dalej Regulaminem , w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 315/XXV/2005
Rady Powiatu Lublinieckiego
z dnia 28 lutego 2005 r.

REGULAMIN
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki,
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

2) szkole – rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1) Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,

3) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 2),

4) nauczycielach – rozumie się przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 2).

§ 2.

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, którzy przepracowali w szkole co najmniej rok – w wysokości określonej w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela – planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z tym że:

1) 35% kwoty przekazuje do dyspozycji Starosty Lublinieckiego,

2) 65% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji.

2. Suma środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazanych przez dyrektorów wszystkich szkół, stanowi pulę środków przeznaczonych na Nagrody Starosty Lublinieckiego.

3. Środki finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią pulę środków przeznaczonych na Nagrody Dyrektora.

§ 3.

Nagrody Dyrektora przyznaje oraz ustala jej wysokość dyrektor szkoły.

§ 4.

1. Nagroda Starosty Lublinieckiego może być przyznana dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi.

2. Nagrody Starosty Lublinieckiego przyznaje oraz ustala jej wysokość Starosta Lubliniecki.

§ 5.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy, w związku z tym:

1) przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

a) posiadania oceny pracy,

b) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,

c) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,

d) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

e) przejawianie różnych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

f) szczególne zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły,

g) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły,

2) przyznanie dyrektorowi szkoły nagrody uzależnione jest w szczególności od:

a) bardzo dobrej organizacji szkoły,

b) dbania o wysoki poziom pracy szkoły,

c) osiągania przez szkołę wysokich wyników dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d) inicjowania różnych działań Rady Pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

e) pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

f) dbania o bazę szkoły – remonty, inwestycje, prace wykonywane we własnym zakresie.

§ 6.

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty  może występować dyrektor szkoły lub placówki – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce.

2. Nagroda Starosty może być przyznana także z inicjatywy Starosty Lublinieckiego dla nauczycieli po spełnieniu warunków określonych w § 5 pkt 1 oraz dla dyrektorów po spełnieniu warunków określonych w § 5 pkt 2.

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić rada pedagogiczna szkoły lub placówki.

4. Nagroda dyrektora może być przyznana także z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki po spełnieniu warunków określonych w § 5 pkt 1”.

§ 7.

1. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty składa się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.

2. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora składa się do dyrektora szkoły lub placówki”.

§ 8.

Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Lublinieckiego powinny zawierać następujące dane kandydata:

1) imię i nazwisko,

2) data urodzenia,

3) informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,

4) staż pracy pedagogicznej,

5) nazwa szkoły,

6) zajmowane stanowisko,

7) otrzymane dotychczas nagrody,

8) ocena pracy,

9) uzasadnienie wniosku, w którym należy umieścić informacje o dorobku i osiągnięciach w okresie, po otrzymaniu ostatniej nagrody.

§ 9.

Fakt przyznania nagrody potwierdza się pisemnie, a kopię pisma umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

§ 10.

Terminy składania wniosków o Nagrodę Starosty Lublinieckiego ustala Starosta Powiatu.

§ 11.

Uzyskanie Nagrody Starosty Lublinieckiego lub Nagrody Dyrektora nie pozbawia możliwości uzyskania nagrody innych uprawnionych organów.

§ 12.

Organ prowadzący szkołę gromadzi materiały dotyczące nagród:

1) wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Lublinieckiego,

2) informacje o wysokości środków finansowych na nagrody,

3) informacje o przyznanych nagrodach.

§ 13.

Dyrektor szkoły gromadzi materiały dotyczące Nagrody Dyrektora Szkoły:

1) informacje o wysokości środków finansowych na nagrody,

2) informacje o przyznanych nagrodach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »