| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/685/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/685/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

§ 1. W celu realizacji „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gliwic” przyznaje się stypendia Prezydenta Miasta.

§ 2. Stypendium Prezydenta Miasta może być przyznane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice.

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

§ 4. Za osiągnięcia o których mowa w § 3 Regulaminu uznaje się następujące sukcesy uczniów z podziałem na typy szkół:

1. Szkoły ponadgimnazjalne:

1) laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;

2) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

5) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych dla uczniów szkół artystycznych, umieszczonych w kalendarzu imprez Szkolnictwa Artystycznego I i II stopnia;

6) laureat międzynarodowych konkursów dla uczniów szkół artystycznych, odbywających się poza Polską.

2. Szkoły gimnazjalne:

1) laureat i finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2) laureat ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów;

3) finalista ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów;

4) laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

5) finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

6) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych dla uczniów szkół artystycznych, umieszczonych w kalendarzu imprez Szkolnictwa Artystycznego I i II stopnia;

7) uczniowie wyróżnieni w ogólnopolskich konkursach organizowanych dla uczniów szkół artystycznych.

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:

1) dyrektor lub nauczyciel szkoły,

2) rodzic lub opiekun prawny ucznia,

3) pełnoletni uczeń.

§ 6. 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta ogłasza Prezydent Miasta.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć wymienionych w § 4 Regulaminu.

3. Przy przyznawaniu stypendium Prezydenta Miasta pod uwagę brane są osiągnięcia ucznia określone w § 4 Regulaminu uzyskane w okresie od 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym wniosek o przyznanie stypendium został złożony.

4. Jeżeli złożony wniosek dotyczy ucznia, który w poprzednim roku szkolnym otrzymał stypendium Prezydenta Miasta, do osiągnięć ucznia nie zalicza się osiągnięć uwzględnionych w roku ubiegłym.

§ 7. 1. Prezydent Miasta Gliwice powołuje stypendialną komisję rekomendacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i sekretarza.

2. W skład komisji wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Gliwice,

2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej.

3. Na wniosek przewodniczącego do prac w komisji mogą być zapraszani dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty jako organ doradczy bez prawa głosu.

§ 8. 1. Do zadań komisji należy ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Gliwice kandydatów do uzyskania stypendiów.

2. Regulamin prac komisji określi zarządzenie Prezydent Miasta.

§ 9. Do zadań przewodniczącego komisji należy ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji, zawiadomienie pozostałych członków komisji oraz zorganizowanie jej prac.

§ 10. Posiedzenia komisji są protokołowane.

§ 11. 1. O ostatecznej liczbie i kwotach przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje Prezydent Miasta Gliwice w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Miasta Gliwice.

2. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/685/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice
w roku szkolnym……………/………….

I. Dane wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy/instytucja wnioskująca..............................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Dane ucznia:

1. Imię i nazwisko ucznia..................................................

2. PESEL ucznia ..............................................................

3. Adres zamieszkania .....................................................

4. Adres zameldowania ....................................................

5. Pełna nazwa i adres szkoły............................................

……………………………………………………………………………………………………

6. Klasa..........................................................................

7. Ocena z zachowania za rok szkolny …………/…………- ………………………

8. Średnia ocen za rok szkolny …………../…………- ………………………………

Lp.

Olimpiady, konkursy

Osiągnięcia

1.
2.
3.
4.
...

III. Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

             

...................................................

podpis wnioskodawcy)

IV. Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kserokopie dyplomów, świadectw itp.):

1) .................................................................................................................

2) .................................................................................................................

3) .................................................................................................................

4) .................................................................................................................

5) ..................................................................................................................

6) ..................................................................................................................

7) ..................................................................................................................

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku do celów związanych z procedurą przyznawania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm..)

......................                                          .............................................

data                                                                      podpis

W przypadku gdy wniosek jest składany przez dyrektora lub nauczyciela szkoły do wniosku należy dołączyć powyższą zgodę w formie oświadczenia  rodzica lub pełnoletniego ucznia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »