| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/685/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/685/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

§ 1. W celu realizacji „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gliwic” przyznaje się stypendia Prezydenta Miasta.

§ 2. Stypendium Prezydenta Miasta może być przyznane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice.

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

§ 4. Za osiągnięcia o których mowa w § 3 Regulaminu uznaje się następujące sukcesy uczniów z podziałem na typy szkół:

1. Szkoły ponadgimnazjalne:

1) laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;

2) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

5) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych dla uczniów szkół artystycznych, umieszczonych w kalendarzu imprez Szkolnictwa Artystycznego I i II stopnia;

6) laureat międzynarodowych konkursów dla uczniów szkół artystycznych, odbywających się poza Polską.

2. Szkoły gimnazjalne:

1) laureat i finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2) laureat ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów;

3) finalista ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów;

4) laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

5) finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

6) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych dla uczniów szkół artystycznych, umieszczonych w kalendarzu imprez Szkolnictwa Artystycznego I i II stopnia;

7) uczniowie wyróżnieni w ogólnopolskich konkursach organizowanych dla uczniów szkół artystycznych.

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:

1) dyrektor lub nauczyciel szkoły,

2) rodzic lub opiekun prawny ucznia,

3) pełnoletni uczeń.

§ 6. 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta ogłasza Prezydent Miasta.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć wymienionych w § 4 Regulaminu.

3. Przy przyznawaniu stypendium Prezydenta Miasta pod uwagę brane są osiągnięcia ucznia określone w § 4 Regulaminu uzyskane w okresie od 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym wniosek o przyznanie stypendium został złożony.

4. Jeżeli złożony wniosek dotyczy ucznia, który w poprzednim roku szkolnym otrzymał stypendium Prezydenta Miasta, do osiągnięć ucznia nie zalicza się osiągnięć uwzględnionych w roku ubiegłym.

§ 7. 1. Prezydent Miasta Gliwice powołuje stypendialną komisję rekomendacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i sekretarza.

2. W skład komisji wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Gliwice,

2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej.

3. Na wniosek przewodniczącego do prac w komisji mogą być zapraszani dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty jako organ doradczy bez prawa głosu.

§ 8. 1. Do zadań komisji należy ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Gliwice kandydatów do uzyskania stypendiów.

2. Regulamin prac komisji określi zarządzenie Prezydent Miasta.

§ 9. Do zadań przewodniczącego komisji należy ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji, zawiadomienie pozostałych członków komisji oraz zorganizowanie jej prac.

§ 10. Posiedzenia komisji są protokołowane.

§ 11. 1. O ostatecznej liczbie i kwotach przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje Prezydent Miasta Gliwice w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Miasta Gliwice.

2. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/685/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 9 maja 2013 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice
w roku szkolnym……………/………….

I. Dane wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy/instytucja wnioskująca..............................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Dane ucznia:

1. Imię i nazwisko ucznia..................................................

2. PESEL ucznia ..............................................................

3. Adres zamieszkania .....................................................

4. Adres zameldowania ....................................................

5. Pełna nazwa i adres szkoły............................................

……………………………………………………………………………………………………

6. Klasa..........................................................................

7. Ocena z zachowania za rok szkolny …………/…………- ………………………

8. Średnia ocen za rok szkolny …………../…………- ………………………………

Lp.

Olimpiady, konkursy

Osiągnięcia

1.
2.
3.
4.
...

III. Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

             

...................................................

podpis wnioskodawcy)

IV. Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kserokopie dyplomów, świadectw itp.):

1) .................................................................................................................

2) .................................................................................................................

3) .................................................................................................................

4) .................................................................................................................

5) ..................................................................................................................

6) ..................................................................................................................

7) ..................................................................................................................

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku do celów związanych z procedurą przyznawania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm..)

......................                                          .............................................

data                                                                      podpis

W przypadku gdy wniosek jest składany przez dyrektora lub nauczyciela szkoły do wniosku należy dołączyć powyższą zgodę w formie oświadczenia  rodzica lub pełnoletniego ucznia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »