| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 278(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197,          poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234,  poz. 1536 z późn. zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a, co następuje:

§ 1. . Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poraj i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

§ 2. .

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi:

a) gruzownik 3,5 m3- 400 zł,

b) gruzownik 5 m3- 550 zł.

3. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 3. .

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór dodatkowego pojemnika na odpady komunalne oraz zwiększenia częstotliwości odebrania odpadów wytworzonych w większej ilości niż przewiduje to normatyw przyjęty odrębną Uchwałą Rady Gminy Poraj.

2. Opłata za jednorazowy odbiór dodatkowych pojemników na odpady komunalne zmieszane uzależniona jest od pojemności zamówionego pojemnika:

1) 80l              -  14 zł,

2) 120l              -  16 zł,

3) 140l              -  18 zł,

4) 240l              -  26 zł,

5) 770l              -  55 zł,

6) 1100l              -  80 zł,

7) 7 m3              -650 zł.

§ 4. . Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi podstawienia i odbioru pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne bądź podstawienia i odbioru pojemnika odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy zgłosić w formie zlecenia, którego wzór określi Zarządzenie Wójta Gminy Poraj.

§ 5. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. .

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poraju, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Poraju oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

3. Traci moc Uchwała Nr 244 (XXXIV) 2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »