| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 278(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197,          poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234,  poz. 1536 z późn. zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a, co następuje:

§ 1. . Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poraj i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

§ 2. .

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi:

a) gruzownik 3,5 m3- 400 zł,

b) gruzownik 5 m3- 550 zł.

3. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 3. .

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór dodatkowego pojemnika na odpady komunalne oraz zwiększenia częstotliwości odebrania odpadów wytworzonych w większej ilości niż przewiduje to normatyw przyjęty odrębną Uchwałą Rady Gminy Poraj.

2. Opłata za jednorazowy odbiór dodatkowych pojemników na odpady komunalne zmieszane uzależniona jest od pojemności zamówionego pojemnika:

1) 80l              -  14 zł,

2) 120l              -  16 zł,

3) 140l              -  18 zł,

4) 240l              -  26 zł,

5) 770l              -  55 zł,

6) 1100l              -  80 zł,

7) 7 m3              -650 zł.

§ 4. . Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi podstawienia i odbioru pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne bądź podstawienia i odbioru pojemnika odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy zgłosić w formie zlecenia, którego wzór określi Zarządzenie Wójta Gminy Poraj.

§ 5. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. .

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poraju, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Poraju oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

3. Traci moc Uchwała Nr 244 (XXXIV) 2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »