| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/217/13 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2013

Na podstawie art. 403 ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z   2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm. )   Rada Miejska w   Łazach uchwala co następuje:  

§   1.  

1.   Uchwała określa zasady dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w   roku 2013.  

2.   Dofinansowanie polega na zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania oraz pokryciu przez Gminę kosztów likwidacji odpadów azbestowych przy pomocy podmiotu wybranego przez Gminę zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

§   2.  

1.   Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na wymianie lub rozbiórce pokryć dachowych lub elewacji z   elementów azbestowo – cementowych z   budynków mieszkalnych i   gospodarczych.  

2.   Dofinansowanie obejmuje również:  

1)   zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z   obowiązującymi przepisami lub,  

2)   załadunek, transport i   unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.  

3.   Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest położonych w   całości na terenie Gminy Łazy.  

4.   Z dofinansowania nie   mogą skorzystać osoby, których budynek jest wykorzystywany wyłącznie w   celu prowadzenia działalności gospodarczej.  

5.   Osoby ubiegające się o   dofinansowanie nie   mają roszczenia o   jego przyznanie.  

§   3.  

Osoba chcąca uzyskać dofinansowanie zobowiązana jest przedłożyć w   Urzędzie Miejskim w   Łazach:  

1)   informację i   wniosek według wzoru określonego w   załączniku do uchwały,  

2)   aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający własność budynku.  

3)   kolorowe zdjęcia budynku, z   którego będzie demontowany azbest, z   widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub kolorowego zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych ( dotyczy azbestu składowanego na posesji ),  

4)   pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych jeżeli zachodzi taka potrzeba na podstawie odrębnych przepisów.  

§   4.  

1.   Obiekty kwalifikowane do dofinansowania ocenie będą za pomocą punktów według następujących zasad:  

 

Grupa  

Rodzaj i   stan wyrobu  
 

Punkty  

I  

Sposób zastosowania azbestu  

 

1  

Powierzchnia pokryta masą natryskową z   azbestem (torkret)  

30  

2  

Tynk zawierający azbest  

30  

3  

Lekkie płyty izolacyjne z   azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3)  

25  

4  

Pozostałe wyroby z   azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)  

10  

II  

Struktura powierzchni wyrobu z   azbestem  

 

5  

Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien  

60  

6  
 

Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien  

30  
 

7  

Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach  

15  

8  

Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń  

0  

III  

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z   azbestem  

 

9  

Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  

30  

10  

Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2   m)  

15  

11  

Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  

10  

12  

Wyrób narażony na wstrząsy i   drgania lub czynniki atmosferyczne  

10  

13  

Wyrób nie   jest narażony na wpływy zewnętrzne  

0  

IV  

Miejsce usytuowania wyrobu w   stosunku do pomieszczeń użytkowych  

 

14  

Bezpośrednio w   pomieszczeniu  

30  

15  

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem  

25  

16  
 

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  

25  
 

17  

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)  

20  

18  

Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)  

10  

19  
 

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym  

5  
 

20  

Bez kontaktu z   pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)  

0  

V  

Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej  

 

21  

Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców  

40  

22  

Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)  

30  

23  

Czasowe (np.: domki rekreacyjne)  

15  

24  

Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)  

5  

25  

Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z   użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)  

0  

2.   Do dofinansowania mogą być dopuszczone obiekty, które uzyskają co najmniej 120 punktów.  

§   5.  

1.   O terminie przyjmowania wniosków Burmistrz informuje za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej wyznaczając termin na przyjmowanie wniosków nie   krótszy niż tydzień.  

2.   Wnioski ocenia komisja powoływana przez Burmistrza.  

3.   Komisja ustala projekt listy wniosków, na które może być przyznane dofinansowanie według liczby punktów oraz kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia złożone w   tym samym dniu uważa się za złożone jednocześnie.  

4.   Komisja ustalając listę wniosków i   obiektów korzystających z   dofinansowania dokonuje tego w   ramach kwot przyznanych na cel w   budżecie, a   w szczególności ze środków uzyskanych z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej.  

5.   Na podstawie swojej oceny Komisja przedstawia Burmistrzowi projekt listy wniosków, które mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania wraz ze wskazaniem liczby punktów.  

6.   Ostatecznie listę ustala Burmistrz i   podaje ją do publicznej wiadomości.  

§   6.  

1.   Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Łazy a   wnioskodawcą pod warunkiem, że wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony prze Gminę Łazy na podstawie przepisów o   zamówieniach publicznych.  

2.   Umowa powinna określać w   szczególności:  

1)   szczegółowy opis zadania, a   w szczególności opis robót objętych dofinansowaniem,  

2)   wysokość dofinansowania, z   zastrzeżeniem, że nie   może ono przekroczyć kwoty 1   200     na jedną tonę odpadów azbestowych zaś płatności w   ramach dofinansowania dokonywane będą bezpośrednio przez Gminę po stwierdzeniu wykonania zadania,  

3)   termin wykorzystania dofinansowania, nie   dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,  

4)   tryb kontroli wykonywania zadania,  

5)   termin i   sposób rozliczenia dofinansowania.  

3.   Po wykonaniu zadania objętego dotacją wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, pod rygorem zwrotu dofinansowania, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Miejskiego w   Łazach.  

4.   W   razie konieczności Burmistrz w   celu rozliczenia dofinansowania może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów.  

§   7.  

Wnioski złożone przed wejściem uchwały są skuteczne o   ile spełniają wymagania przewidziane w   uchwale. Jeżeli wniosek tych wymagań nie   spełnia wnioskodawcę wzywa się do uzupełnienia w   terminie tygodniowym pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 


Załącznik nr 1 do uchwały

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
 

1. Nazwa miejsca, adres2):

              .........................................................................................................................................................

              .........................................................................................................................................................

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

              ………………………………………………………………………...………………..……........

              .........................................................................................................................................................

3. Rodzaj zabudowy3): ..…………………………………………………………………..…............

4. Numer działki ewidencyjnej4): …………………………...………………………...…………….

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ………………………...……………………….....……………

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ................................................................................................................

7. Ilość posiadanych wyrobów (m2, Mg) 6): .......................................................................................

8. Stopień pilności7): ...........................................................................................................................

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:8)

a) nazwa i numer dokumentu: …………………………………………..............................….

b) data ostatniej aktualizacji: .....................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ……………………………………...………………..

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): …..........

 

 

                                                                                                                       ..................................

                                                                                                                                  (podpis)

Data ..........................

 

1)               Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2)               Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3)               Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4)               Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5)               Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

1.         płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

rury i złącza azbestowo-cementowe,

rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

2.         izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

3.         wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

papier, tektura,

drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

4.         inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6)               Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7)               Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

8)               Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej

 

 

 


Załącznik nr 2 do uchwały

 

Nazwisko:               ...........................................................

 

Imię:                             ..........................................................

 

Nr dowodu osobistego: ...................................................

 

Miejsce zamieszkania: ....................................................

 

...................................................................................

 

Tel. kontaktowy: ...........................................................

Burmistrz Łaz

Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie  pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest

Wnoszę o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie (1)

…............................................................................................................................................................

pochodzących z (2) ..................................................................................................................................

położonego w ….............................................................przy ul. …...................................................... nr …......................... na działce oznaczonej numerem geodezyjnym …........................................................, obręb …....................................................... stanowiącym własność…..................................................…..............................................................................................................................................................….....................................................................................................................................................................................................................................................

                                                           (należy podać wszystkich współwłaścicieli nieruchomości )

zgodnie z posiadanym dokumentem…..................................................................................................                                                                                     (nazwa i numer dokumentu potwierdzającego własność)

Odpady znajdują się na (3) .............................................................................w ilości (4) .........................

 

W przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na zbiórkę, transport i utylizację zdemontowanych odpadów zobowiązuję się do zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Oświadczam, że:

a) Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z pokryć dachowych/elewacji budynków znajdujących się na terenie Gminy Łazy.

b) Złożyłem(am) w Urzędzie Miejskim w Łazach informację o wyrobach zawierających azbest.

c) Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 Kodeksu karnego.

 

                                                                                                    ….....................................................................................

podpis Wnioskodawcy / Wnioskodawców

  ….........................................................................................................................

       miejscowość, data wypełnienia wniosku                                                   

 

Załączniki : oświadczenia

 

 

Objaśnienia :

(1) rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty płaskie azbestowo-cementowe)

(2) przeznaczenie budynku (np. budynek mieszkalny, gospodarczy)

(3) podać miejsce występowania odpadów (np. dach, ściany, azbest zdemontowany) w przypadku dachów należy podać wysokość budynku

(4) podać stan ilościowy w m2 oraz w tonach (Mg) w przypadku azbestu zdemontowanego

 

 

 

 

Oświadczam, że nie otrzymałem dofinansowania na demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwianie odpadów dla obiektu budowlanego, którego dotyczy wniosek.

 

…………………………………………………

                                                                             (czytelny podpis)

 

Upoważniam przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łazach do przeprowadzenia kontroli wymienionego pokrycia dachowego, w ciągu pięciu lat od dnia otrzymania dofinansowania.

 

……………………………………………………

                                                                                    (czytelny podpis)

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w szczególności poodania ich do publicznej wiadomości, przez Burmistrza Łaz w zakresie oznaczonym w złożonym podaniu i załączonych dokumentach.

 

    …………………………………….………

                                                                          (czytelny podpis)

 

Oświadczam, że budynek, w którym zamierzam dokonać wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest i w stosunku, do którego ubiegam się o dofinansowanie, nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. 

 

………………………………………………………

…………………………………………………...…

                                                        (czytelny podpis)

 

 

 

Łazy, dnia ……………………2013 rok.                        

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »