| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 5 marca 2013r.

do porozumienia nr 116/11 z dnia 11 października 2011r. w sprawie przekazania gminie przez powiat obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i art.5 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r. , póz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 14 porozumienia, dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   ww. porozumieniu:  

§   1.  

1.  

Do §2 porozumienia dodaje się ust.1b o   następującej treści:  

„1b. Na realizację zadań określonych w   § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w   okresie od 1.01.2013r. do 15.04.2013r. oraz od 1.11.2013r. do 31.12.2013r. środki finansowe w   wysokości   261.974,06   zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 06/100) wynikającej z   iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i   kwoty przeznaczonej w   okresie od 1.01.2013r. do 15.04.2013r. oraz od 1.11.2013r. do 31.12.2013r. na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w   III i   IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, która wynosi:  

- dla III standardu –   1818,06   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),  

-   1652,88   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych na wys. = 500 m n.p.m.),  

-   1502,51   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),  

- dla IV standardu –   1502,51   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych na wys. = 500 m n.p.m.).  

W związku z   powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie:   202.474,66   zł (słownie złotych: dwieście dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery 66/100) według następującego wyliczenia:  

16,600 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x   1818,06   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Radziechowy-Wieprz) x 5,5 miesiąca =   165.988,88   zł,  

1,650 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych na wys. = 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x   1652,88   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych na wys. = 500 m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Radziechowy-Wieprz) x 5,5 miesiąca =   14.999,89   zł,  

2,600 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x   1502,51   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Radziechowy-Wieprz) x 5,5 miesiąca =   21.485,89   zł,  

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie:   59.499,40   zł (słownie złotych : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 40/100) według następującego wyliczenia:  

7,200 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych na wys. = 500 m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie) x   1502,51   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych na wys. = 500 m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Radziechowy-Wieprz) x 5,5 miesiąca =   59.499,40   zł.  

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, objętych niniejszym porozumieniem w   okresie od 1.01.2013r. do 15.04.2013r. oraz od 1.11.2013r. do 31.12.2013r. `wynosić będzie   261.974,06   zł.  

Kwoty zawarte w   ust. 1   dotyczące roku 2013 nie obowiązują.  

 

2.   Do §2 porozumienia dodaje się ust. 2b o   następującej treści:  

„2b. Środki, o   których mowa w   ust. 1b będą przekazywane na konto   Przejmującego   w pięciu miesięcznych równych transzach po   47.631,64   zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w   postaci transzy ( 1/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w   kwietniu 2013 w   wysokości   23.815,86   zł do 30 kwietnia 2013 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez   Przejmującego   raportu określonego w   §2 ust.3.”  

 

§   2.  

Integralną część aneksu stanowi   załącznik nr 1   .  

 

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

 

§   4.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie od 1.01.2013r..  

 

§   5.  

Niniejszy aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

§   6.  

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przekazujący:

Przejmujący:

 

 

 

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

Wójt  


Grzegorz   Figura


Skarbnik Gminy  


Brabara   Pietrysko

 


Załącznik do Aneksu Nr 2
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 5 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »