| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr WE.031.P-DG.1.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy; Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Łazy na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Łazy, a niebędącego mieszkańcem Gminy Łazy

Zawarte w dniu19 grudnia 2012r.pomiędzy:

Gminą Łazyz siedzibą w Łazach, przy ul. Traugutta 15,

reprezentowaną przezMacieja Kaczyńskiego - Burmistrza Łaz,

a

Gminą Dąbrowa Górniczaz siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21,

reprezentowaną przez:

1. Iwonę Krupę - Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

2. Elżbietę Gęcę - Naczelnika Wydziału Oświaty

w sprawiezwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Łazy na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Łazy, a niebędącego mieszkańcem Gminy Łazy.

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.: Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.),

ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się do zwrotu Gminie Łazy części dotacji przekazywanej przez Gminę Łazy na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza, a uczęszczającego do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Łazy, wyliczonej na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Gmina Dąbrowa Górnicza, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2.

1. Kwotę dotacji należnej dla Gminy Łazy ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki ustalonej jako 75% wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Łazy na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Łazy, która wynosi:

- w okresie wrzesień – grudzień 2012 r.316,31 zł(słownie: trzysta szesnaście złotych trzydzieści jeden groszy) miesięcznie,

- od stycznia 2013 r.320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych) miesięcznie.

2. Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla Gminy Łazy, o której mowa w ust. 1 będzie miesięczna specyfikacja. Wzór specyfikacji określa załącznik nr 1 do porozumienia.

3. Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się przekazywać miesięczne kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1 na rachunek Gminy Łazy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu O/Łazy nr: 85 8450 0005 0070 0700 0143 0059, w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

4. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniające zmiany stawek w 2012 i 2013 roku w trakcie trwania porozumienia, zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3.

Gmina Łazy będzie przekazywała Gminie Dąbrowa Górnicza pisemną informację do 10 listopada każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania), którzy będą dotowani przez Gminę Łazy na podstawie wniosków o dotacje złożonych przez organy prowadzące niepubliczne oddziały przedszkolne.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

1. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w porozumieniu mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 3 września 2012 r.

2. Porozumienie zawarto na czas określony od 03.09.2012 r. do 31.12.2013 r.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz


Maciej Kaczyński

Z-ca Prezydenta Miasta


Iwona Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty


Elżbieta Gęca

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »