| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 658/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 68 ust. 1   pkt 7   i ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. z   2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się zasady i   warunki udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych.  

2.   Przez zakładowe lokale mieszkalne należy rozumieć lokale znajdujące się w   budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przekazanych przez zakłady pracy w   trybie przepisów ustawy z   dnia 12 października 1994 r. o   zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Sprzedaż zakładowych lokali mieszkalnych może nastąpić na rzecz:  

1)   najemcy lokalu posiadającego umowę najmu zawartą na czas nieokreślony, będącego w   posiadaniu lokalu na podstawie umowy najmu lub innego tytułu w   dniu przekazania budynku na rzecz Gminy,  

2)   współmałżonka lub zstępnych najemcy, którzy w   chwili śmierci najemcy zamieszkiwali stale z   najemcą i   posiadają umowę najmu na czas nieokreślony.  

2.   Sprzedaż następuje na pisemny wniosek osoby wymienionej w   ustępie 1.  

§   3.   1.   Przy sprzedaży lokali na rzecz osób wymienionych w   § 2   ustala się stawkę procentową udzielania bonifikaty w   wysokości 90%.  

2.   Cenę ustaloną zgodnie z   § 3   ust. 1   zwiększa się o   kwotę równą wartości nakładów poniesionych przez Gminę w   budynku, w   ciągu ostatnich pięciu lat do daty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, ustaloną dla jednego metra kwadratowego budynku i   pomnożoną przez powierzchnię użytkową danego lokalu.  

3.   Przez nakłady rozumie się wydatki poniesione w   związku z   przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją budynku powodujące wzrost jego wartości użytkowej z   uwzględnieniem czasu ich rozliczania w   przypadku, jeżeli ulepszenie było sfinansowane w   całości, bądź w   części z   kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową i   spłacanego funduszem remontowym.  

§   4.   Bonifikatę wymienioną w   § 3   stosuje się tylko w   przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.  

§   5.   Bonifikaty wymienionej w   § 3   nie stosuje się do lokali mieszkalnych w   budynkach wpisanych do rejestru zabytków.  

§   6.   Przy sprzedaży lokali mieszkalnych objętych niniejszą uchwałą nie mają zastosowania przepisy Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 641/XXXVI/2013 z   dnia 24 kwietnia 2013r. w   sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w   budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »