| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 658/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 68 ust. 1   pkt 7   i ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. z   2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się zasady i   warunki udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych.  

2.   Przez zakładowe lokale mieszkalne należy rozumieć lokale znajdujące się w   budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przekazanych przez zakłady pracy w   trybie przepisów ustawy z   dnia 12 października 1994 r. o   zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Sprzedaż zakładowych lokali mieszkalnych może nastąpić na rzecz:  

1)   najemcy lokalu posiadającego umowę najmu zawartą na czas nieokreślony, będącego w   posiadaniu lokalu na podstawie umowy najmu lub innego tytułu w   dniu przekazania budynku na rzecz Gminy,  

2)   współmałżonka lub zstępnych najemcy, którzy w   chwili śmierci najemcy zamieszkiwali stale z   najemcą i   posiadają umowę najmu na czas nieokreślony.  

2.   Sprzedaż następuje na pisemny wniosek osoby wymienionej w   ustępie 1.  

§   3.   1.   Przy sprzedaży lokali na rzecz osób wymienionych w   § 2   ustala się stawkę procentową udzielania bonifikaty w   wysokości 90%.  

2.   Cenę ustaloną zgodnie z   § 3   ust. 1   zwiększa się o   kwotę równą wartości nakładów poniesionych przez Gminę w   budynku, w   ciągu ostatnich pięciu lat do daty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, ustaloną dla jednego metra kwadratowego budynku i   pomnożoną przez powierzchnię użytkową danego lokalu.  

3.   Przez nakłady rozumie się wydatki poniesione w   związku z   przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją budynku powodujące wzrost jego wartości użytkowej z   uwzględnieniem czasu ich rozliczania w   przypadku, jeżeli ulepszenie było sfinansowane w   całości, bądź w   części z   kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową i   spłacanego funduszem remontowym.  

§   4.   Bonifikatę wymienioną w   § 3   stosuje się tylko w   przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.  

§   5.   Bonifikaty wymienionej w   § 3   nie stosuje się do lokali mieszkalnych w   budynkach wpisanych do rejestru zabytków.  

§   6.   Przy sprzedaży lokali mieszkalnych objętych niniejszą uchwałą nie mają zastosowania przepisy Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 641/XXXVI/2013 z   dnia 24 kwietnia 2013r. w   sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w   budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »