| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 389/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6l ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, w   terminie do 20 dnia po upływie kwartału, w   którym powstało zobowiązanie.  

2.   Sposób naliczenia opłaty, o   której mowa w   ust. 1, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w   Lublińcu.  

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1, upływa z   dniem 20 października 2013r. i   obejmuje okres od 1   lipca do 30 września 2013 r.  

§   2.   Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w   § 1   ust. 1.  

§   3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Lublińcu lub wpłacać w   kasie Urzędu Miejskiego w   Lublińcu.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   5.   Traci moc uchwała nr 276/XXVI/2012 z   dnia 25 września 2012 r. w   sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2012 r. poz. 4241).  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »