| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 394/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Klonowej i Częstochowskiej we wschodniej części miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1   w związku z   art. 14 ust.8 i   art.29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647- z   późn. zm.) po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i   Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublińca  

Rada Miejska w   Lublińcu  
uchwala  
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   rejonie ul. Klonowej i   Częstochowskiej we wschodniej części miasta Lublińca  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   W zapisach Planu uwzględnia się ustalenia „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca”, a   w szczególności założenia dotyczące przeznaczenia terenu pod przemysł.  

§   2.   1.   Integralną częścią ustaleń planu są obowiązujące oznaczenia na rysunku planu w   skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1   do niniejszej Uchwały.  

2.   Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi załącznik nr 2   do Uchwały.  

3.   Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowi załącznik nr 3   do Uchwały.  

4.   Rysunek planu obejmuje:  

1)   granicę obszaru opracowania miejscowego planu,  

2)   linie rozgraniczające tereny o   określonych funkcjach lub tereny o   różnych zasadach zagospodarowania wraz z   adaptacją istniejącego zagospodarowania zgodnie z   tą funkcją,  

3)   linie zabudowy- nieprzekraczalne,  

4)   symbol identyfikacyjny terenu.  

5.   Przedmiotem ustaleń tekstowych oraz rysunku planu jest teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi. Wyznaczono teren działalności produkcyjnej, składów i   magazynów oraz handlu   P   .  

6.   Zakres ustaleń planu zawiera się w   następujących rozdziałach i   obejmuje:  

1)   Rozdział 1   Przepisy ogólne.  

2)   Rozdział 2   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego. Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

3)   Rozdział 3   Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów. Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy.  

4)   Rozdział 4   Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

5)   Rozdział 5   Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

6)   Rozdział 6   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

7)   Rozdział 7   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

8)   Rozdział 8   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  

9)   Rozdział 9   Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

10)   Rozdział 10 Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu.  

11)   Rozdział 11 Przepisy końcowe.  

§   3.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:  

1)   ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   – należy przez to rozumieć   Ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późniejszymi zmianami),  

2)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą   Uchwałę w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec   , o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej,  

3)   planie   – należy przez to rozumieć   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec   , którego ustalenia ujęte są w   Uchwale   , o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej,  

4)   rysunku Planu   – należy przez to rozumieć rysunek   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec   , sporządzony na mapie zasadniczej 1   : 1000, stanowiący załącznik do   Uchwały   , będący integralną częścią ustaleń Planu,  

5)   obszarze   – należy przez to rozumieć teren Miasta Lublińca w   granicach objętych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  

6)   terenie   – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę   Planu   o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczoną na rysunku   Planu   liniami rozgraniczającymi,  

7)   działce budowlanej   – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w   urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z   odrębnych przepisów i   niniejszej   Uchwały   ,  

8)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które przeważa w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 70% pow. danego terenu/;  

9)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe;  

10)   nakazie, zakazie   – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji danego ustalenia;  

11)   wskaźnik powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni zabudowy /liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek/budynki- na działce w   stanie wykończonym/ do powierzchni działki budowlanej;  

12)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej;  

13)   wskaźnik intensywności zabudowy   – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w   zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni terenu;  

14)   powierzchni terenów utwardzonych   – należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenów placów, parkingów, terenów przeznaczonych pod komunikację wewnętrzną terenów o   nawierzchni nieprzepuszczalnej;  

15)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;  

16)   komunikacji   – należy przez to rozumieć drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki pieszo-rowerowe, trasy rowerowe lub drogi dojazdowe oraz dojazdy niewydzielone;  

17)   infrastrukturze technicznej   – należy przez to rozumieć sieci i   urządzenia uzbrojenia terenu,  

18)   wysokości zabudowy   – należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu gruntu w   najniższym narożniku budynku /poziomu terenu/ do najwyższego punktu kalenicy dachu;  

19)   poziom terenu   – należy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych;  

20)   prostej formie architektonicznej   – należy przez to rozumieć podobne formy np. dachów, otworów okiennych i   drzwiowych, zastosowanie podobnej kolorystyki i   materiałów wykończeniowych;  

21)   dachy płaskie   –należy przez to rozumieć dach o   nachyleniu od 50 o do 150 o ;  

22)   dachy strome   –należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o   nachyleniu od 160 o do 450 o ;  

23)   proekologiczne źródła ciepła   - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych oraz wysokosprawnych źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego.  
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

§   4.   1.   W zakresie istotnych cech elementów zagospodarowania przestrzennego wskazuje się na konieczność realizacji rozwiązań architektonicznych oraz zagospodarowania terenu z   nakazem:  

1)   stosowania stonowanej jednorodnej kolorystyki i   prostej formy architektonicznej,  

2)   ogrodzenie od strony drogi – ażurowe lub pełne,  

3)   lokalizowania niezbędnej infrastruktury technicznej i   komunikacji, w   tym zapewnienie miejsc parkingowych w   ramach posiadanej działki.  

2.   W zakresie ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu obowiązuje:  

1)   zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych niebędących zapleczem budowy na czas realizacji inwestycji,  

2)   zakaz wykańczania elewacji sidingiem z   tworzyw sztucznych,  

3)   wysokość zabudowy do 25m.  

3.   Obowiązują następujące zasady rozmieszczania reklam:  

1)   umieszczanie reklam na terenie –   P   – na elewacjach budynków lub jako wolnostojące,  

2)   zachowanie jednorodnej formy plastycznej (materiał, wielkość poszczególnych modułów) na całej elewacji.  

4.   Ze względu na specyfikę obszaru nie ustalono wymagań wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  
Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy.  

§   5.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   147 bP   ustala się:  

1.   Przeznaczenie   podstawowe   : teren działalności produkcyjnej, składów i   magazynów oraz handlu w   tym tereny wytwórczości, zakłady przemysłowe, centra technologiczne, budynki administracyjno-techniczne, składy, magazyny i   hurtownie, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia produkcji budowlanej.  

2.   Przeznaczenie   dopuszczalne   : tereny usług (w tym stacja obsługi pojazdów, stacja paliw, myjnia), sieci infrastruktury technicznej, układ dróg wewnętrznych, parkingi, zespoły garaży, zieleń.  

3.   Na terenach, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   wskaźnik powierzchni zabudowy – do 80% powierzchni działki  

2)   intensywność zabudowy – od 0,2 do 2.0  

3)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki zagospodarowanej w   formie zieleni urządzonej  

4)   należy zapewnić miejsca do parkowania pojazdów osobowych i   ciężarowych min. 2m.p./100 m 2 powierzchni użytkowej  

5)   sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego na terenie nieruchomości  

6)   zakaz realizacji zabudowy w   granicy działki.  

4.   Na terenie, o   których mowa w   ust. 1   w zakresie warunków zabudowy i   gabarytów budynków zabudowy przemysłowej   oraz na terenie, o   których mowa w   ust. 2   w zakresie gabarytów budynków zabudowy usługowej   obowiązują:  

1)   maksymalna ilość kondygnacji budynków: do 3   k. nadziemnej  

2)   wysokość budynku do 20 m  

3)   dachy płaskie lub strome od 20 o do 35 o

4)   kalenica – wg indywidualnych rozwiązań projektowych  

5)   pokrycie dachów – wg indywidualnych rozwiązań projektowych  

6)   szerokość elewacji frontowej: do 150 m  

7)   linia zabudowy: nieprzekraczalna:  

-min. 8   m od linii rozgraniczającej teren od strony ulicy Częstochowskiej  

-min. 10 m od linii rozgraniczającej teren od strony ulicy Klonowej  

5.   Na terenach, o   których mowa w   ust. 2   w zakresie warunków zabudowy i   gabarytów budynków garaży   obowiązują:  

1)   maksymalna ilość kondygnacji: do 1   k. nadziemnej  

2)   wysokość do 6.0 m licząc od poziomu terenu  

3)   dachy płaskie lub strome do 25 o

4)   kalenica –prostopadła lub równoległa do osi drogi  

5)   szerokość elewacji frontowej zespołu garaży: do 30 m  

6)   linia zabudowy - nieprzekraczalna:  

-min. 8   m od linii rozgraniczającej teren od strony ulicy Częstochowskiej  

-min. 10 m od linii rozgraniczającej teren od strony ulicy Klonowej.  

Rozdział 4.
Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

§   6.   1.   Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia się z   istniejącej drogi publicznej ulicy Klonowej z   dopuszczeniem obsługi od ulicy Częstochowskiej.  

2.   Obsługę komunikacyjną wewnętrzną terenu zapewnia się poprzez układ dróg wewnętrznych.  

Rozdział 5.
Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

§   7.   W ramach obszaru objętego planem ustala się w   odniesieniu do sieci wodociągowej i   jej podstawowego systemu zasilania oraz obsługi zaopatrzenia w   wodę możliwość rozbudowy przyłączy oraz ich podłączenie do istniejących sieci wodociągowych.  

§   8.   1.   Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.  

2.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacyjnej.  

3.   Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.  

§   9.   W obrębie obszaru objętego planem ustala się w   odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:  

1.   rozwój sieci niskiego i   średniego napięcia  

2.   budowę nowych stacji transformatorowych.  

§   10.   W odniesieniu do podstawowego systemu sieci telekomunikacyjnych ustala się przebudowę, rozbudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej w   oparciu o   istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.  

Rozdział 6.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

§   11.   1.   Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy dotyczących terenów górniczych.  

2.   Nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o   ochronie przyrody.  

3.   Obszar planu nie jest zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.  

4.   Obszar planu znajduje się w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”.  

Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

§   12.   1.   Należy kierować się utrzymania równowagi przyrodniczej, w   związku z   w/w zasadą obowiązują   nakazy i   zakazy   :  

1)   ze względu na występowanie obszaru wg   § 11 ust. 4   obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i   powierzchniowych /w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz gruntu/ oraz nakaz stosowania zabezpieczeń przed ich zanieczyszczeniem,  

2)   nakaz odprowadzania ścieków przemysłowych i   produkcyjnych do systemów kanalizacji, w   przypadku, gdy parametry nie spełniają parametrów ścieków socjalno-bytowych nakaz ich oczyszczenia w   urządzeniach indywidualnych,  

3)   nakaz utwardzania dróg, placów, parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem,  

4)   nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez osadniki i   separatory oleju,  

5)   nakaz odwodnienia powierzchni parkingów polegającego na ujęciu wód opadowych z   odprowadzeniem ich do kanalizacji,  

6)   nakaz zastosowania do celów grzewczych dla budynków, w   których prowadzi się działalność przemysłową oraz w   budynkach usługowych proekologicznych źródeł ciepła;  

7)   nakaz wyposażenia nieruchomości i   punktów prowadzenia działalności przemysłowej i   usługowej w   urządzenia do gromadzenia odpadów;  

8)   nakaz zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w   rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 1   października 2012 r. ( Dz.U.12,poz. 1109);  

9)   nakaz zachowania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;  

10)   zakaz gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z   działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie;  

11)   nakaz ograniczenia hałasu i   wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu.  

2.   Dla terenu   P   ochrona przed hałasem winna być zapewniona w   ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  

§   13.   Na obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz obiekty o   walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.  

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości.  

§   14.   1.   Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Dopuszcza się wydzielanie dróg i   dojazdów.  

3.   Obowiązuje nakaz, aby podział terenu uwzględniał dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej i   drogi z   zapewnieniem obsługi komunikacyjnej działek.  

4.   Ustala się, że linie podziału na działki budowlane będą równoległe do istniejących granic własności lub prostopadłe, albo zbliżone do kąta prostego w   stosunku do linii rozgraniczającej teren lub w   stosunku do najbliższej ulicy - z   tolerancją ± 15º.  

5.   Minimalna powierzchni działki budowlanej: dla terenu   P   - min. 1ha.  

6.   Ustala się minimalną szerokość frontu działki: dla terenu   P   - min. 50 m.  

Rozdział 10.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu.  

§   15.   Ustala się stawkę procentową dla nieruchomości, dla których wartość wzrastaw związku z   uchwaleniem zmiany planu zgodnie z   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym w   wysokości   20%   .  

Rozdział 11.
Przepisy końcowe  

§   16.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   17.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 394/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 394/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 394/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »