| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 397/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr 295/XXVII/2012 Rady Miasta Lubliniec z dnia 25 października 2012r.w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2013

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.); art. 15 i   art. 19 pkt. 1   lit.a), pkt. 2   i pkt. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkachi opłatach lokalnych 1)   (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm) w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 14 sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (MP z   2012r., poz. 587) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 295/XXVII/2012 Rady Miasta Lubliniec z   dnia 25 października 2012r.w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i   w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012r., Poz. 4317), wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

„1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajętej przez handlującego powierzchni, z   wyjątkiem handlu obnośnego oraz giełd tematycznych, a   także od miejsca prowadzenia sprzedaży”.  

2)   w § 3   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

„3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku miejskim położonym przy ul. Piłsudskiego (działka 3620/331 karta mapy 2   obręb Lubliniec):  

1) w   przypadku handlu płodami rolnymi, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni – 2,00zł,  

2) za handel podczas giełd tematycznych – 5,00zł".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z   dnia 17.12.1992r.); 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L187 z   dnia 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »