| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 317/XXXIII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczekociny, określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust 6
i 6a, art. 49, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy
w Szczekocinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczekociny, określający wysokość dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 220/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego z późniejszymi zmianami.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 317/XXXIII/2013
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 23 maja 2013 r.

Regulamin
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczekociny, określający wysokość dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§  1

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1) dodatku za wysługę lat,

2) dodatek motywacyjnego,

3) dodatku funkcyjnego,

4) dodatku za warunki pracy,

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6) nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli,

7) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

2) Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela;

3) szkole lub placówce - należy przez to rozumieć przedszkole, szkolę, gimnazjum, zespól szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny;

4) nauczycielach - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;

6) klasie -  należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

7) uczniu - należy rozumieć przez to także wychowanka;

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 oraz ustalony na podstawie art. 42 ust 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela;

9) dodatku - należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla się do pełnego złotego.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Wielkość dodatku motywacyjnego ustala się w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego określonego i obowiązującego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

2. Kwota miesięczna dodatku ustalona dla danej szkoły lub placówki stanowi iloczyn kwoty wynikającej z pkt 1 przez ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli określonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

§ 5. 1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest posiadanie
co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego i zatrudnienia na minimum1/2etatu.

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności
od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3.

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz jego wysokości dyrektor szkoły bierze pod uwagę wykonywanie następujących działań w okresie oceny:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz
w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami,  właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi  działającymi w szkole;

8) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

10) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania
we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym;

13) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form kształcenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 3 i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów a w szczególności:

1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej
pracy;

2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkolę;

3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi;

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;

8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych (wnioski grantowe i projekty unijne);

10) promocja szkoły na zewnątrz;

11) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;

12) rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres, co najmniej 2 miesięcy, nie dłużej jednak niż 4 miesięcy.

2. Dodatek  motywacyjny nie może  być  mniejszy  niż 5 % i nie wyższy niż   20%minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 5, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 7. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego
w danej szkole, natomiast na stanowisku dyrektora po przepracowaniu sześciu miesięcy.

§ 8. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

Rozdział 4.
Dodatki funkcyjne

§ 9. 1. Nauczycielowi,  któremu  powierzono  stanowisko  kierownicze  przysługuje  dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą:

Lp.

Typy szkół, stanowiska kierownicze

Miesięczny dodatek funkcyjny w

1.


2.

Przedszkole
-dyrektor przedszkola liczącego do 100 dzieci
-dyrektor przedszkola liczącego od 101 do 140 dzieci
- dyrektor przedszkola liczącego powyżej 141 dzieci

Szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazjum
- dyrektor szkoły do 100 uczniów
- dyrektor szkoły liczącej od 101 do 140 uczniów
- dyrektor szkoły liczącej od 141 do 180 uczniów
- dyrektor szkoły liczącej powyżej 181 uczniów

- wicedyrektor


600,00
700,00
800,00


600,00
700,00
800,00
900,00

300,00

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze, a także w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

§ 10. 1. Dodatek funkcyjny, w wysokości ustalonej dla dyrektora i na zasadach, o których mowa
w § 9 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dwóch miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

2. Dodatek funkcyjny, w wysokości ustalonej dla dyrektora i na zasadach, o których mowa powyżej przysługuje również nauczycielowi tej szkoły, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (w placówkach, w których nie ma wicedyrektora).

§ 11. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek zgodnie z tabelą:

Lp.

Ilość dzieci w oddziale

Miesięczny dodatek w

1.

do 15 uczniów

100,00

2.

od 16 do 25 uczniów

150,00

3.

od 26 do 30 uczniów

250,00

4.

powyżej 31 uczniów

350,00

§ 12. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 50 złotych za każdego nauczyciela powierzonego opiece.

§ 13. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję doradcy metodycznego przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 150 zł.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla doradcy uwzględnia się liczbę nauczycieli zatrudnionych w rejonie pracy doradcy.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust 1 ustala Burmistrz.

Rozdział 5.
Dodatki za warunki pracy

§ 14. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela.

§ 15. 1. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują nauczycielom za prowadzenie zajęć
w warunkach określonych w § 8 rozporządzenia – w wysokości 2 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego określonego w rozporządzeniu, który prowadzi zajęcia w takich warunkach.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy oraz
w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy określone w ust. 1 wypłaca  się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze,  realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko części obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 16. 1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie zajęć
w warunkach określonych w § 9 rozporządzenia – w wysokości 2 % stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 17. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

§ 18. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o1/5tego wymiaru (lub1/4,gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. W przypadku realizowania przez nauczyciela etatu łączonego zajęć dydaktycznych, dla których tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru godzin pracy jest różna, obowiązujące godziny ustala się według zajęć dla których wymiar jest korzystniejszy,
jeżeli nauczyciel prowadzi te zajęcia w co najmniej połowie obowiązkowego wymiaru. Brakujące godziny dla uzupełnienia tak ustalonego wymiaru uzupełnia się pozostałymi godzinami. Za zgodą organu prowadzącego etat zajęć dydaktycznych można uzupełnić pracą wychowawczą w świetlicy lub w bibliotece szkolnej. W takich przypadkach uzupełnienie etatu odbywa się na zasadzie uzupełnienia brakującej jego części.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu po ich wykazaniu w ewidencji do 25 dnia każdego miesiąca - w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. Godziny wykazane po dniu 25 każdego miesiąca podlegają rozliczeniu w następnym okresie rozliczeniowym.

Rozdział 7.
Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

§ 19.

Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości
1 % planowanego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektora, z czego:

a) 80 % środków funduszu pozostaje w dyspozycji dyrektorów szkół,

b) 20 % środków funduszu pozostaje w dyspozycji Burmistrza.

§ 20. 1. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród może być przyznawana nauczycielowi,
po przepracowaniu co najmniej l roku w szkole, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1 ) w okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczaniu i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w konkursach okręgowych lub wojewódzkich, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I - III miejsca w zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich
i ogólnopolskich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez  organizowanie   wycieczek,   udział   uczniów w spektaklach  teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi   letni  lub zimowy  wypoczynek  dla  dzieci
i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a)               zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania
i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży;

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli, podejmujących prace
w zawodzie nauczyciela.

2. Tryb zgłaszania kandydatów do nagród

1) Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:

- dla dyrektora:

a) Burmistrz,

b) rada pedagogiczna,

b) rada rodziców,

- dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

2) Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

a) dyrektor,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

3) W  uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody.

4) Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

5) Wnioski o których mowa w pkt 1 i pkt 2 należy składać do 15 września danego roku.

§  21

1. Nagrodę o której jest mowa w § 19 lit. a, przyznaje dla nauczycieli dyrektor
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Wysokość nagrody wynosi
od 20 % do 70 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stopniem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

2. Nagrodę, o której mowa w § 19 lit. b, przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy. Wysokość nagrody powinna wynosić od 75 % do 150 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stopniem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

§  22

Nagrody, o których mowa w § 20, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane
w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach -
w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rozdział 8.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 23. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) dla 1 osoby                            - 1 zł,

2) dla 2 osób                            - 2 zł,

3) dla 3 osób                            - 3 zł,

4) dla 4 i więcej osób              - 4 zł.

3.               Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka;

2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci
do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

4) dzieci niepełnosprawne, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nauczyciel otrzymujący dodatek jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor Burmistrza. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, zamieszkującemu z nim stale, przysługuje dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 24. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:

1) niewykonywania pracy za którą przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej  służby wojskowej,  przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 25. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora)
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

2. Wysokość dodatku dla nauczyciela ustala dyrektor, a dla dyrektora - Burmistrz.

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 26.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a Ustawy Karta Nauczyciela, niniejszy Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi:

- Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczekocinach,

- Międzyzakładową Organizacją Związkową Oświaty Nr 2 NSZZ „Solidarność”
w Częstochowie, przy Gimnazjum w Szczekocinach.

§ 27. Każdy nauczyciel (dyrektor) ma obowiązek zapoznania się z regulaminem wynagrodzenia.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do akt osobowych.

§ 28. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.

§ 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »