| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/634/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Przepisy ogólne;

Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Rozdział 4: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

Rozdział 5: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

Rozdział 6: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

Rozdział 7: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze planu nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2 pkt 7, 8, 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 5,9 ha w granicach określonych na rysunku planu.

2. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 20 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego planem.

3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne, zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z § 5 ,

d) strefa A - strefa dopuszczonej lokalizacji placów zabaw,

e) strefa B - strefa dopuszczonej lokalizacji urządzeń i elementów małej architektury służących cichej rekreacji,

f) strefa C - strefa zieleni izolacyjnej,

g) strefa D - strefa stykowa z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

h) strefa E - strefa dopuszczonej lokalizacji miejsc parkingowych,

i) strefa F - strefa dopuszczonej lokalizacji terenowych obiektów sportu,

j) kierunki projektowanych powiązań pieszych,

k) ścieżka parkowa o funkcji ciągu pieszo-jezdnego,

l) istniejące wejścia do parku wymagające ukształtowania;

2) informacyjne:

a) stanowisko archeologiczne nr AZP 101-47/6,

b) sieć wodociągowa,

c) sieć ciepłownicza,

d) sieć gazociągowa,

e) sieć kanalizacji sanitarnej,

f) sieć kanalizacji deszczowej,

g) sieć elektroenergetyczna,

h) wejścia do parku.

§ 4

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu - wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;

2) teren - część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 100;

4) wysokość budynków – wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) zieleń urządzona – zespoły zieleni ukształtowane w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem lokalizacji: obiektów małej architektury, ciągów pieszych lub rowerowych.

§ 5

W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) 1ZP, 2ZP, 3ZP - tereny zieleni urządzonej;

2) 4WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej;

3) 5KS - teren komunikacji w zakresie miejsc parkingowych.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 6

Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona - park;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu:

a) dla terenu o symbolu 1ZP : min. 70%,

b) dla terenu o symbolu 2ZP : min. 80%,

c) dla terenu o symbolu 3ZP : min. 60%;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury, z uwzględnieniem ustaleń, o których mowa w lit. c tiret pierwsze i drugie,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) na terenie o symbolu 1ZP:

- placów zabaw dla dzieci, wyłącznie w strefach A , oznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem stosowania w przypadku realizacji ogrodzenia placu zabaw materiałów ażurowych i wysokości ogrodzenia: maks. 1,5 m,

- urządzeń i elementów małej architektury służących cichej rekreacji, wyłącznie w strefie B , oznaczonej na rysunku planu, pod warunkiem uwzględnienia w zagospodarowaniu strefy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej oraz dojazdu do tych urządzeń,

- miejsc parkingowych, wyłącznie w strefie E , oznaczonej na rysunku planu, pod warunkiem zachowania maksymalnej ilości istniejących drzew,

- chodnika wzdłuż realizowanych miejsc parkingowych, o których mowa w tiret trzecie,

d) na terenie o symbolu 2ZP: terenowych obiektów sportu o nawierzchni trawiastej, wyłącznie w strefach F , oznaczonych na rysunku planu,

e) na terenie o symbolu 3ZP: toalet miejskich, w tym kontenerowych, pod warunkiem zachowania:

- intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu: maks. 0,2,

- wysokości budynków: maks. 3,5 m,

- geometrii dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 250,

- materiałów stosowanych dla elewacji budynków: tynk, cegła, okładziny elewacyjnej,

- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maks. 20%;

4) na terenie o symbolu 1ZP :

a) nakaz kształtowania strefy D , tj. strefy stykowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej na rysunku planu, poprzez realizację:

- zakomponowanej zieleni,

- ogrodzenia pełnego do wysokości min. 1,5 m, na całej długości wyznaczonej strefy wzdłuż granicy obszaru planu,

b) nakaz realizacji ciągów pieszych w powiązaniu z układem istniejących ścieżek, co najmniej na kierunkach projektowanych powiązań pieszych oznaczonych na rysunku planu;

c) nakaz zapewnienia dojazdu dla obsługi urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w strefie B, oznaczonej na rysunku planu;

d) nakaz realizacji ścieżki parkowej o funkcji ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonej na rysunku planu, dla obsługi urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w strefie B , oznaczonej na rysunku planu;

5) na terenach o symbolach 1ZP, 2ZP:

a) nakaz realizacji zieleni o funkcji izolacyjnej w strefach C , oznaczonych na rysunku planu,

b) dopuszczenie grodzenia terenu po granicy obszaru planu oraz linii rozgraniczającej pomiędzy terenami 2ZP i 5KS, pod warunkiem stosowania ogrodzenia ażurowego stalowego o wysokości: min. 1,2 m do maks.1,5 m,

c) nakaz ukształtowania i akcentowania wejść do parku, oznaczonych na rysunku planu jako wejścia do ukształtowania, m.in. poprzez stosowanie elementów małej architektury, wytworzenie przedpola o zakomponowanej nawierzchni, wycofanie ogrodzeń;

6) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej:

a) nakaz stosowania w zagospodarowaniu terenu:

- wysokiej jakości rozwiązań kompozycyjnych i funkcjonalno-przestrzennych,

- elementów małej architektury (tj. oświetlenie, ławki, akcenty plastyczne itp.) o jednorodnej stylistyce,

b) zakaz lokalizacji reklam lub tablic informacyjnych nie związanych z funkcjonowaniem parku.

§ 7

Dla terenu oznaczonego symbolem 4WS ustala się:

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) kładek pieszych,

b) obiektów budowlanych inżynierii wodnej.

§ 8

Dla terenu oznaczonego symbolem 5KS ustala się:

1) przeznaczenie: miejsca parkingowe;

2) sposób realizacji parkingów: w poziomie terenu;

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: min. 2%.

Rozdział 3
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w § 6 i 8 ,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz gospodarki odpadami, o których mowa w § 11 ;

2) nakaz kształtowania ścieżek pieszych w sposób zapewniający spływ wód opadowych i roztopowych do gruntu;

3) dla obszaru objętego planem nie ustala się rodzajów terenów, które podlegają ochronie akustycznej zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska;

4) dopuszczenie wycinki drzew związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi, realizacją elementów zagospodarowania terenu oraz kształtowaniem krajobrazu.

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 10

W obszarze planu zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AZP 101-47/6 – ślad osadnictwa z paleolitu środkowego, oznaczone na rysunku planu, dla którego obowiązują wymagania wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Rozdział 5
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 11

Ustala się następujące zasady w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie realizacji sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych służących bezprzewodowej łączności publicznej, dla których nie ustala się ograniczeń w zakresie wysokości;

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz korekty ich lokalizacji i przebiegu;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę - w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z istniejących wodociągów: Ø 63 mm, Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm, Ø 250 mm, oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych - dopuszczenie:

a) odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do istniejących kanałów: Ø 1000 mm, Ø 600 mm, Ø 500 mm, Ø 400 mm, Ø 315 mm, Ø 300 mm, Ø 250 mm, Ø 200 mm oznaczonych na rysunku planu,

b) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze planu;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych - nakaz odprowadzenia poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym do istniejących kanałów: Ø 400 mm, Ø 300 mm, Ø 200 mm, oznaczonych na rysunku planu;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - ograniczenie do dostaw z sieci elektroenergetycznej, w tym z istniejących linii średniego lub niskiego napięcia oznaczonych na rysunku planu;

7) w zakresie gospodarki odpadami - nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 6
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

12

Dla całego obszaru planu na podstawie art. 87 ust. 3a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisu dotyczącego stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, nie stosuje się.

Rozdział 7
PRZEPISY KOŃCOWE

13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/634/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/634/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/634/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

1)               do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach należy - budowa miejsc parkingowych;

2)               inwestycje wymienione w pkt 1 będą finansowane z budżetu Gminy Tychy;

3)               jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »