| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/634/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Przepisy ogólne;

Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Rozdział 4: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

Rozdział 5: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

Rozdział 6: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

Rozdział 7: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze planu nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2 pkt 7, 8, 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 5,9 ha w granicach określonych na rysunku planu.

2. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 20 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego planem.

3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne, zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z § 5 ,

d) strefa A - strefa dopuszczonej lokalizacji placów zabaw,

e) strefa B - strefa dopuszczonej lokalizacji urządzeń i elementów małej architektury służących cichej rekreacji,

f) strefa C - strefa zieleni izolacyjnej,

g) strefa D - strefa stykowa z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

h) strefa E - strefa dopuszczonej lokalizacji miejsc parkingowych,

i) strefa F - strefa dopuszczonej lokalizacji terenowych obiektów sportu,

j) kierunki projektowanych powiązań pieszych,

k) ścieżka parkowa o funkcji ciągu pieszo-jezdnego,

l) istniejące wejścia do parku wymagające ukształtowania;

2) informacyjne:

a) stanowisko archeologiczne nr AZP 101-47/6,

b) sieć wodociągowa,

c) sieć ciepłownicza,

d) sieć gazociągowa,

e) sieć kanalizacji sanitarnej,

f) sieć kanalizacji deszczowej,

g) sieć elektroenergetyczna,

h) wejścia do parku.

§ 4

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu - wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;

2) teren - część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 100;

4) wysokość budynków – wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) zieleń urządzona – zespoły zieleni ukształtowane w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem lokalizacji: obiektów małej architektury, ciągów pieszych lub rowerowych.

§ 5

W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) 1ZP, 2ZP, 3ZP - tereny zieleni urządzonej;

2) 4WS - teren wody powierzchniowej śródlądowej;

3) 5KS - teren komunikacji w zakresie miejsc parkingowych.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 6

Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona - park;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu:

a) dla terenu o symbolu 1ZP : min. 70%,

b) dla terenu o symbolu 2ZP : min. 80%,

c) dla terenu o symbolu 3ZP : min. 60%;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury, z uwzględnieniem ustaleń, o których mowa w lit. c tiret pierwsze i drugie,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) na terenie o symbolu 1ZP:

- placów zabaw dla dzieci, wyłącznie w strefach A , oznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem stosowania w przypadku realizacji ogrodzenia placu zabaw materiałów ażurowych i wysokości ogrodzenia: maks. 1,5 m,

- urządzeń i elementów małej architektury służących cichej rekreacji, wyłącznie w strefie B , oznaczonej na rysunku planu, pod warunkiem uwzględnienia w zagospodarowaniu strefy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej oraz dojazdu do tych urządzeń,

- miejsc parkingowych, wyłącznie w strefie E , oznaczonej na rysunku planu, pod warunkiem zachowania maksymalnej ilości istniejących drzew,

- chodnika wzdłuż realizowanych miejsc parkingowych, o których mowa w tiret trzecie,

d) na terenie o symbolu 2ZP: terenowych obiektów sportu o nawierzchni trawiastej, wyłącznie w strefach F , oznaczonych na rysunku planu,

e) na terenie o symbolu 3ZP: toalet miejskich, w tym kontenerowych, pod warunkiem zachowania:

- intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu: maks. 0,2,

- wysokości budynków: maks. 3,5 m,

- geometrii dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 250,

- materiałów stosowanych dla elewacji budynków: tynk, cegła, okładziny elewacyjnej,

- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maks. 20%;

4) na terenie o symbolu 1ZP :

a) nakaz kształtowania strefy D , tj. strefy stykowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej na rysunku planu, poprzez realizację:

- zakomponowanej zieleni,

- ogrodzenia pełnego do wysokości min. 1,5 m, na całej długości wyznaczonej strefy wzdłuż granicy obszaru planu,

b) nakaz realizacji ciągów pieszych w powiązaniu z układem istniejących ścieżek, co najmniej na kierunkach projektowanych powiązań pieszych oznaczonych na rysunku planu;

c) nakaz zapewnienia dojazdu dla obsługi urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w strefie B, oznaczonej na rysunku planu;

d) nakaz realizacji ścieżki parkowej o funkcji ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonej na rysunku planu, dla obsługi urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w strefie B , oznaczonej na rysunku planu;

5) na terenach o symbolach 1ZP, 2ZP:

a) nakaz realizacji zieleni o funkcji izolacyjnej w strefach C , oznaczonych na rysunku planu,

b) dopuszczenie grodzenia terenu po granicy obszaru planu oraz linii rozgraniczającej pomiędzy terenami 2ZP i 5KS, pod warunkiem stosowania ogrodzenia ażurowego stalowego o wysokości: min. 1,2 m do maks.1,5 m,

c) nakaz ukształtowania i akcentowania wejść do parku, oznaczonych na rysunku planu jako wejścia do ukształtowania, m.in. poprzez stosowanie elementów małej architektury, wytworzenie przedpola o zakomponowanej nawierzchni, wycofanie ogrodzeń;

6) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej:

a) nakaz stosowania w zagospodarowaniu terenu:

- wysokiej jakości rozwiązań kompozycyjnych i funkcjonalno-przestrzennych,

- elementów małej architektury (tj. oświetlenie, ławki, akcenty plastyczne itp.) o jednorodnej stylistyce,

b) zakaz lokalizacji reklam lub tablic informacyjnych nie związanych z funkcjonowaniem parku.

§ 7

Dla terenu oznaczonego symbolem 4WS ustala się:

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) kładek pieszych,

b) obiektów budowlanych inżynierii wodnej.

§ 8

Dla terenu oznaczonego symbolem 5KS ustala się:

1) przeznaczenie: miejsca parkingowe;

2) sposób realizacji parkingów: w poziomie terenu;

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: min. 2%.

Rozdział 3
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w § 6 i 8 ,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz gospodarki odpadami, o których mowa w § 11 ;

2) nakaz kształtowania ścieżek pieszych w sposób zapewniający spływ wód opadowych i roztopowych do gruntu;

3) dla obszaru objętego planem nie ustala się rodzajów terenów, które podlegają ochronie akustycznej zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska;

4) dopuszczenie wycinki drzew związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi, realizacją elementów zagospodarowania terenu oraz kształtowaniem krajobrazu.

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 10

W obszarze planu zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AZP 101-47/6 – ślad osadnictwa z paleolitu środkowego, oznaczone na rysunku planu, dla którego obowiązują wymagania wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Rozdział 5
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 11

Ustala się następujące zasady w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie realizacji sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych służących bezprzewodowej łączności publicznej, dla których nie ustala się ograniczeń w zakresie wysokości;

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz korekty ich lokalizacji i przebiegu;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę - w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z istniejących wodociągów: Ø 63 mm, Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm, Ø 250 mm, oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych - dopuszczenie:

a) odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do istniejących kanałów: Ø 1000 mm, Ø 600 mm, Ø 500 mm, Ø 400 mm, Ø 315 mm, Ø 300 mm, Ø 250 mm, Ø 200 mm oznaczonych na rysunku planu,

b) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze planu;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych - nakaz odprowadzenia poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym do istniejących kanałów: Ø 400 mm, Ø 300 mm, Ø 200 mm, oznaczonych na rysunku planu;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - ograniczenie do dostaw z sieci elektroenergetycznej, w tym z istniejących linii średniego lub niskiego napięcia oznaczonych na rysunku planu;

7) w zakresie gospodarki odpadami - nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 6
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

12

Dla całego obszaru planu na podstawie art. 87 ust. 3a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisu dotyczącego stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, nie stosuje się.

Rozdział 7
PRZEPISY KOŃCOWE

13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/634/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/634/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/634/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

1)               do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach należy - budowa miejsc parkingowych;

2)               inwestycje wymienione w pkt 1 będą finansowane z budżetu Gminy Tychy;

3)               jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »