| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/635/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Przepisy ogólne;

Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

Rozdział 5: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

Rozdział 6: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze objętym planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2 pkt 4, 7, 8, 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 4 ha w granicach określonych na rysunku planu.

2. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 20 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego planem.

3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne, zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z § 5 ,

d) strefa A - dopuszczonej lokalizacji miejsc parkingowych,

e) fragment „traktu staropaprocańskiego” - do zachowania;

2) informacyjne:

a) sieć wodociągowa,

b) sieć ciepłownicza,

c) sieć gazociągowa,

d) sieć kanalizacji sanitarnej,

e) sieć kanalizacji deszczowej,

f) sieć elektroenergetyczna,

g) wejścia do parku.

§ 4

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu - wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;

2) teren - część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 100;

4) wysokość budynku – wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) zieleń urządzona – zespoły zieleni ukształtowane w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem lokalizacji: obiektów małej architektury, ciągów pieszych lub rowerowych.

§ 5

W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP - tereny zieleni urządzonej.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 6

Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona - park;

2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu:

a) dla terenów o symbolach: 1ZP , 3ZP : min. 80 %,

b) dla terenu o symbolu 2ZP : min. 50 %;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury, z uwzględnieniem ustaleń, o których mowa w lit. d ,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) na terenie o symbolu 1ZP : miejsc parkingowych w strefach A, oznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem zachowania istniejących wejść do parku,

d) na terenie o symbolu 2ZP : placów zabaw dla dzieci, pod warunkiem stosowania w przypadku realizacji ogrodzenia placu zabaw materiałów ażurowych oraz wysokości ogrodzenia: maks. 1,5 m,

e) na terenie o symbolu 3ZP : toalet miejskich, w tym kontenerowych, pod warunkiem zachowania:

- intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu: maks. 0,05,

- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maks. 5 %,

- wysokości budynków: maks. 3,5 m,

- geometrii dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 250,

- materiałów stosowanych dla elewacji budynków: tynk, cegła, okładziny elewacyjne;

4) na terenie o symbolu 1ZP nakaz zachowania i oznaczenia przebiegu fragmentu tzw. „traktu staropaprocańskiego”, oznaczonego na rysunku planu, np. poprzez wkomponowanie tabliczki informacyjnej, zaakcentowanie przebiegu traktu poprzez podświetlenie posadzki lub elementy małej architektury;

5) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej:

a) nakaz stosowania w zagospodarowaniu terenu:

- wysokiej jakości rozwiązań kompozycyjnych i funkcjonalno-przestrzennych,

- elementów małej architektury (tj. oświetlenie, ławki, akcenty plastyczne itp.) o jednorodnej stylistyce,

b) zakaz lokalizacji reklam lub tablic informacyjnych nie związanych z funkcjonowaniem parku.

Rozdział 3
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w § 6 ,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz gospodarki odpadami, o których mowa w § 8 ;

2) nakaz kształtowania ścieżek pieszych w sposób zapewniający spływ wód opadowych i roztopowych do gruntu;

3) dla obszaru objętego planem nie ustala się rodzajów terenów, które podlegają ochronie akustycznej zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska;

4) dopuszczenie wycinki drzew związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi, realizacją elementów zagospodarowania terenu oraz kształtowaniem krajobrazu.

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 8

Ustala się następujące zasady w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie realizacji sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych służących bezprzewodowej łączności publicznej, dla których nie ustala się ograniczeń w zakresie wysokości;

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz korekty ich lokalizacji i przebiegu;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę - w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z istniejących wodociągów: Ø 150 mm, Ø 350 mm, oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – dopuszczenie:

a) odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do istniejących kanałów: Ø 200 mm, Ø 300 mm, Ø 350 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm Ø 600 mm, Ø 700 mm, Ø 800 mm, oznaczonych na rysunku planu,

b) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze planu;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych - nakaz odprowadzenia poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym do istniejących kanałów: Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 800 mm, oznaczonych na rysunku planu;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - ograniczenie do dostaw z sieci elektroenergetycznej, w tym z istniejących podziemnych linii średniego i niskiego napięcia oznaczonych na rysunku planu;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz - dopuszczenie dostaw z sieci gazociągowej, w tym z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 mm oznaczonego na rysunku planu;

8) w zakresie gospodarki odpadami - nakaz postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 9

Dla całego obszaru planu na podstawie art. 87 ust. 3a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisu dotyczącego stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, nie stosuje się.

Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/635/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/635/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/635/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

1)               do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach należy - budowa miejsc parkingowych;

2)               inwestycje wymienione w pkt 1 będą finansowane z budżetu Gminy Tychy;

3)               jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »