| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/635/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Przepisy ogólne;

Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

Rozdział 5: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

Rozdział 6: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze objętym planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2 pkt 4, 7, 8, 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 4 ha w granicach określonych na rysunku planu.

2. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 20 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego planem.

3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne, zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z § 5 ,

d) strefa A - dopuszczonej lokalizacji miejsc parkingowych,

e) fragment „traktu staropaprocańskiego” - do zachowania;

2) informacyjne:

a) sieć wodociągowa,

b) sieć ciepłownicza,

c) sieć gazociągowa,

d) sieć kanalizacji sanitarnej,

e) sieć kanalizacji deszczowej,

f) sieć elektroenergetyczna,

g) wejścia do parku.

§ 4

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu - wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;

2) teren - część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 100;

4) wysokość budynku – wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) zieleń urządzona – zespoły zieleni ukształtowane w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem lokalizacji: obiektów małej architektury, ciągów pieszych lub rowerowych.

§ 5

W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP - tereny zieleni urządzonej.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 6

Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona - park;

2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu:

a) dla terenów o symbolach: 1ZP , 3ZP : min. 80 %,

b) dla terenu o symbolu 2ZP : min. 50 %;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury, z uwzględnieniem ustaleń, o których mowa w lit. d ,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) na terenie o symbolu 1ZP : miejsc parkingowych w strefach A, oznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem zachowania istniejących wejść do parku,

d) na terenie o symbolu 2ZP : placów zabaw dla dzieci, pod warunkiem stosowania w przypadku realizacji ogrodzenia placu zabaw materiałów ażurowych oraz wysokości ogrodzenia: maks. 1,5 m,

e) na terenie o symbolu 3ZP : toalet miejskich, w tym kontenerowych, pod warunkiem zachowania:

- intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu: maks. 0,05,

- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maks. 5 %,

- wysokości budynków: maks. 3,5 m,

- geometrii dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 250,

- materiałów stosowanych dla elewacji budynków: tynk, cegła, okładziny elewacyjne;

4) na terenie o symbolu 1ZP nakaz zachowania i oznaczenia przebiegu fragmentu tzw. „traktu staropaprocańskiego”, oznaczonego na rysunku planu, np. poprzez wkomponowanie tabliczki informacyjnej, zaakcentowanie przebiegu traktu poprzez podświetlenie posadzki lub elementy małej architektury;

5) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej:

a) nakaz stosowania w zagospodarowaniu terenu:

- wysokiej jakości rozwiązań kompozycyjnych i funkcjonalno-przestrzennych,

- elementów małej architektury (tj. oświetlenie, ławki, akcenty plastyczne itp.) o jednorodnej stylistyce,

b) zakaz lokalizacji reklam lub tablic informacyjnych nie związanych z funkcjonowaniem parku.

Rozdział 3
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w § 6 ,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz gospodarki odpadami, o których mowa w § 8 ;

2) nakaz kształtowania ścieżek pieszych w sposób zapewniający spływ wód opadowych i roztopowych do gruntu;

3) dla obszaru objętego planem nie ustala się rodzajów terenów, które podlegają ochronie akustycznej zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska;

4) dopuszczenie wycinki drzew związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi, realizacją elementów zagospodarowania terenu oraz kształtowaniem krajobrazu.

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 8

Ustala się następujące zasady w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie realizacji sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych służących bezprzewodowej łączności publicznej, dla których nie ustala się ograniczeń w zakresie wysokości;

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz korekty ich lokalizacji i przebiegu;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę - w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z istniejących wodociągów: Ø 150 mm, Ø 350 mm, oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – dopuszczenie:

a) odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, w tym do istniejących kanałów: Ø 200 mm, Ø 300 mm, Ø 350 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm Ø 600 mm, Ø 700 mm, Ø 800 mm, oznaczonych na rysunku planu,

b) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze planu;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych - nakaz odprowadzenia poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym do istniejących kanałów: Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 800 mm, oznaczonych na rysunku planu;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - ograniczenie do dostaw z sieci elektroenergetycznej, w tym z istniejących podziemnych linii średniego i niskiego napięcia oznaczonych na rysunku planu;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz - dopuszczenie dostaw z sieci gazociągowej, w tym z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 mm oznaczonego na rysunku planu;

8) w zakresie gospodarki odpadami - nakaz postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 9

Dla całego obszaru planu na podstawie art. 87 ust. 3a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisu dotyczącego stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, nie stosuje się.

Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/635/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/635/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/635/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

1)               do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach należy - budowa miejsc parkingowych;

2)               inwestycje wymienione w pkt 1 będą finansowane z budżetu Gminy Tychy;

3)               jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »