| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/313/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj: Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji, o   których mowa w   przepisach art. 90 ust. 1a i   2a-3b ustawy z   dnia 7   września 1991r o   systemie oświaty, przyznawanych z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale mowa jest o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,  

3)   organie dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Wodzisławski,  

4)   osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący prowadzącą szkołę lub placówkę,  

5)   uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i   wychowanków,  

6)   szkole – należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół i   placówek oświatowych.                                                          

§   3.   1.   Wysokość należnej dotacji oblicza się jako iloczyn kwoty podstawy obliczenia dotacji i   rzeczywistej liczby uczniów.  

2.   Jako podstawę obliczenia dotacji przyjmuje się wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia:  

1)   dla niepublicznych ośrodków, o   których mowa w   art. 2   pkt 5   ustawy, a   także niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, które zgodnie z   art.71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w   wysokości, jaką przewidziano na takie dziecko w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Wodzisławski w   danym roku budżetowym;  

2)   dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w   kwocie takiej, jaką przewidziano na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Wodzisławski w   danym roku budżetowym;  

3)   dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia uczestniczącego w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   danym miesiącu, w   wysokości 50% ustalonych w   budżecie Powiatu Wodzisławskiego wydatków bieżących ponoszonych w   szkołach publicznych tego samego typu i   rodzaju w   przeliczeniu na jednego ucznia. W   przypadku braku na terenie Powiatu Wodzisławskiego szkoły publicznej danego typu i   rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;  

4)   dla placówek niepublicznych, o   których mowa w   art. 2   pkt 5   i 7   ustawy, na każdego wychowanka w   kwocie takiej, jaką przewidziano na utrzymanie na jednego wychowanka tego rodzaju placówki, w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Wodzisławski w   danym roku budżetowym, a   w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o   którym mowa w   art.14 ust 3   ustawy, obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki dzieciom i   młodzieży o   których mowa w   art. 16 ust. 7   ustawy, a   także dzieciom i   młodzieży z   upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w   kwocie takiej, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  

§   4.   Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne, o   których mowa w   art. 2   pkt 3, 4   i 10 ustawy, nie otrzymują dotacji z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego.  

§   5.   1.   Podstawę obliczenia dotacji na dany rok budżetowy określa Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   Do czasu określenia wysokości podstawy obliczenia dotacji w   danym roku budżetowym, dotacja jest obliczana i   przekazywana zaliczkowo z   uwzględnieniem podstawy obliczenia dotacji za poprzedni rok budżetowy.  

3.   Po określeniu podstawy obliczenia dotacji w   danym roku budżetowym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanej zaliczkowo. W   przypadku przekazania kwot dotacji w   wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w   następnym miesiącu (miesiącach). W   przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej, kwota ta zostanie przekazana w   miesiącu następnym.  

§   6.   1.   Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę, złożony w   Starostwie Powiatowym w   Wodzisławiu Śląskim nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Osoba prowadząca informuje o   zmianie danych zawartych we wniosku o   udzielenie dotacji w   terminie 14 dni od ich wystąpienia.  

§   7.   1.   Warunkiem udzielenia dotacji w   danym miesiącu, jest złożenie w   Starostwie Powiatowym w   Wodzisławiu Śląskim przez osobę prowadzącą szkołę, w   terminie do 15 dnia każdego miesiąca:  

1)   w przypadku szkół o   których mowa w   § 3   pkt 1,2 i   4uchwały informacjio faktycznej liczbie uczniów, według stanu na 1   dzień każdego miesiąca, zawierającej także dane obejmujące imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, klasę do której uczęszcza uczeń, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały,  

2)   w przypadku szkół, o   których mowa w   § 3   pkt 3:  

a)   informacji o   faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1   dzień każdego miesiąca, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały oraz  

b)   informacji o   faktycznej liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczeniaw co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji z   uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 3h i   3i ustawy zawierającej także dane obejmujące imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania ucznia, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały.  

2.   Miesięczną wysokość dotacji oblicza się jako iloczyn 1/12 podstawy obliczenia dotacji i   faktycznej ilości uczniów wynikającej z   informacji, o   której mowa w   § 7ust 1.  

3.   Dotacja dla szkoły niepublicznej o   uprawnieniach szkoły publicznej, w   której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielana w   danym miesiącu, zostanie pomniejszona o   kwotę różnicy wynikającej z   liczby uczniów wykazanych zgodnie z   ust. 1   pkt 2, a   liczby uczniów którzy spełnili warunek uczestniczenia w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   miesiącu poprzednim.  

4.   W przypadku stwierdzenia przez osobę prowadzącą szkołę nieprawidłowościw informacji, o   których mowa w   ust. 1, osoba prowadząca jest zobowiązanado przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty informacji.  

§   8.   1.   Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do składania rozliczenia z   wykorzystania dotacji, stanowiącego informację o   wydatkach bieżących związanych z   realizacją zadań szkoły w   zakresie kształcenia, wychowania i   opieki, w   tym profilaktyki społecznej, poniesionych w   roku budżetowym ze środków przekazanej w   tym roku dotacji, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 5   do niniejszej uchwały.  

2.   Rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1   zawiera:  

1)   pełną nazwę szkoły,  

2)   imię, nazwisko, numer telefonu osoby sporządzającej rozliczenie,  

3)   rodzaj i   typ szkoły,  

4)   zestawienie wydatków sfinansowanych z   dotacji udzielonej z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego obejmujące wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,  

5)   dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych,w szczególności: rodzaj i   numer dokumentu, wystawca dokumentu, przedmiot dokonanego zakupu, kwota wydatku ogółem, kwota wydatku sfinansowanaz dotacji, data dokonania wydatku (zakupu),  

6)   informację o   dotacji przekazanej i   wykorzystanej w   okresie sprawozdawczym,  

7)   liczbę uczniów, na których przysługiwała dotacja w   okresie sprawozdawczym,  

8)   oświadczenie, że wydatki ujęte w   dokumentacji finansowej przedstawionejw rozliczeniu dotacji zostały sfinansowane wyłącznie z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego,  

9)   podpis osoby prowadzącej lub osoby przez nią upoważnionej.  

3.   Rozliczenie, o   którym mowa ust.1 osoba prowadząca szkołę przekazuje organowi dotującemu w   formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą do dnia:  

1)   20 lipca - za okres styczeń - czerwiec danego roku,  

2)   20 stycznia roku następującego po roku, w   którym udzielono dotacji – narastająco za okres styczeń-grudzień.  

4.   W przypadku zaprzestania działalności szkoły osoba prowadząca przedstawia rozliczenie, o   którym mowa w   ust.1, w   terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca,w którym otrzymał ostatnią część dotacji.  

§   9.   1.   Organ udzielający dotacji dokonuje zatwierdzenia rozliczenia dotacji w   terminie do  
30 czerwca następującego po roku udzielenia dotacji.  

2.   Zatwierdzenie rozliczenia dotacji następuje po weryfikacji danych wykazanych przez osobę prowadzącą w   formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonymw załączniku nr 5   do niniejszej uchwały.  

3.   W celu rozliczenia dotacji organ dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów dokumentów ujętych w   wykazie o   którym mowa w   § 8   ust. 2.  

§   10.   1.   Powiatowi Wodzisławskiemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej szkole niepublicznej z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji, w   tym zgodności liczby uczniów wykazanych w   informacji miesięcznej, która stanowi podstawę udzielenia dotacji, przeprowadza się w   oparciu o   dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.  

3.   Kontrola może być przeprowadzana okresowo w   ciągu roku lub doraźnie.  

4.   Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości naliczenia i   wykorzystania dotacji lub tematycznie.  

5.   Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, zwani dalej kontrolującymi.  

6.   Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w   zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeńi innych nośników informacji zebranych w   toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości pobrania i   wykorzystania dotacji w   tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i   dokumentacji przebiegu nauczania - zgodnie z   § 8   ust. 2   niniejszej uchwały.  

7.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w   dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba prowadząca, z   zastrzeżeniem ust. 8.  

8.   W przypadku zastrzeżeń co do wyniku kontroli osoba prowadząca może odmówić podpisania protokołu składając kontrolującym wyjaśnienia na piśmie o   przyczynach tej odmowy, w   terminie 7   dni od dnia otrzymania protokołu.  

9.   W przypadku odmowy, o   której mowa w   ust. 8kontrolujący dokonują weryfikacji jej przyczyn i   w razie potrzeby podejmują czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w   protokole kontroli.  

10.   W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko osobie prowadzącej, a   odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.  

11.   Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządzają projekt wystąpienia pokontrolnego w   którym zawarte są wnioski lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej i   przedstawiają je Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

12.   Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podejmuje uchwałę w   sprawie wystąpienia pokontrolnego.  

13.   Osoba prowadząca do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Zarząd Powiatu Wodzisławskiego o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   12.   Traci moc uchwała Nr XLII/469/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 28 stycznia 2010 roku w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół i   placówek oświatowych o   uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanych dotacji.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie z   pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,w którym upłynie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »