| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/313/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj: Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji, o   których mowa w   przepisach art. 90 ust. 1a i   2a-3b ustawy z   dnia 7   września 1991r o   systemie oświaty, przyznawanych z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale mowa jest o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,  

3)   organie dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Wodzisławski,  

4)   osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący prowadzącą szkołę lub placówkę,  

5)   uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i   wychowanków,  

6)   szkole – należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół i   placówek oświatowych.                                                          

§   3.   1.   Wysokość należnej dotacji oblicza się jako iloczyn kwoty podstawy obliczenia dotacji i   rzeczywistej liczby uczniów.  

2.   Jako podstawę obliczenia dotacji przyjmuje się wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia:  

1)   dla niepublicznych ośrodków, o   których mowa w   art. 2   pkt 5   ustawy, a   także niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, które zgodnie z   art.71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w   wysokości, jaką przewidziano na takie dziecko w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Wodzisławski w   danym roku budżetowym;  

2)   dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w   kwocie takiej, jaką przewidziano na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Wodzisławski w   danym roku budżetowym;  

3)   dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia uczestniczącego w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   danym miesiącu, w   wysokości 50% ustalonych w   budżecie Powiatu Wodzisławskiego wydatków bieżących ponoszonych w   szkołach publicznych tego samego typu i   rodzaju w   przeliczeniu na jednego ucznia. W   przypadku braku na terenie Powiatu Wodzisławskiego szkoły publicznej danego typu i   rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;  

4)   dla placówek niepublicznych, o   których mowa w   art. 2   pkt 5   i 7   ustawy, na każdego wychowanka w   kwocie takiej, jaką przewidziano na utrzymanie na jednego wychowanka tego rodzaju placówki, w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Wodzisławski w   danym roku budżetowym, a   w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o   którym mowa w   art.14 ust 3   ustawy, obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki dzieciom i   młodzieży o   których mowa w   art. 16 ust. 7   ustawy, a   także dzieciom i   młodzieży z   upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w   kwocie takiej, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  

§   4.   Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne, o   których mowa w   art. 2   pkt 3, 4   i 10 ustawy, nie otrzymują dotacji z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego.  

§   5.   1.   Podstawę obliczenia dotacji na dany rok budżetowy określa Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   Do czasu określenia wysokości podstawy obliczenia dotacji w   danym roku budżetowym, dotacja jest obliczana i   przekazywana zaliczkowo z   uwzględnieniem podstawy obliczenia dotacji za poprzedni rok budżetowy.  

3.   Po określeniu podstawy obliczenia dotacji w   danym roku budżetowym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanej zaliczkowo. W   przypadku przekazania kwot dotacji w   wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w   następnym miesiącu (miesiącach). W   przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej, kwota ta zostanie przekazana w   miesiącu następnym.  

§   6.   1.   Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę, złożony w   Starostwie Powiatowym w   Wodzisławiu Śląskim nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Osoba prowadząca informuje o   zmianie danych zawartych we wniosku o   udzielenie dotacji w   terminie 14 dni od ich wystąpienia.  

§   7.   1.   Warunkiem udzielenia dotacji w   danym miesiącu, jest złożenie w   Starostwie Powiatowym w   Wodzisławiu Śląskim przez osobę prowadzącą szkołę, w   terminie do 15 dnia każdego miesiąca:  

1)   w przypadku szkół o   których mowa w   § 3   pkt 1,2 i   4uchwały informacjio faktycznej liczbie uczniów, według stanu na 1   dzień każdego miesiąca, zawierającej także dane obejmujące imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, klasę do której uczęszcza uczeń, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały,  

2)   w przypadku szkół, o   których mowa w   § 3   pkt 3:  

a)   informacji o   faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1   dzień każdego miesiąca, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały oraz  

b)   informacji o   faktycznej liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczeniaw co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji z   uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 3h i   3i ustawy zawierającej także dane obejmujące imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania ucznia, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały.  

2.   Miesięczną wysokość dotacji oblicza się jako iloczyn 1/12 podstawy obliczenia dotacji i   faktycznej ilości uczniów wynikającej z   informacji, o   której mowa w   § 7ust 1.  

3.   Dotacja dla szkoły niepublicznej o   uprawnieniach szkoły publicznej, w   której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielana w   danym miesiącu, zostanie pomniejszona o   kwotę różnicy wynikającej z   liczby uczniów wykazanych zgodnie z   ust. 1   pkt 2, a   liczby uczniów którzy spełnili warunek uczestniczenia w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   miesiącu poprzednim.  

4.   W przypadku stwierdzenia przez osobę prowadzącą szkołę nieprawidłowościw informacji, o   których mowa w   ust. 1, osoba prowadząca jest zobowiązanado przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty informacji.  

§   8.   1.   Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do składania rozliczenia z   wykorzystania dotacji, stanowiącego informację o   wydatkach bieżących związanych z   realizacją zadań szkoły w   zakresie kształcenia, wychowania i   opieki, w   tym profilaktyki społecznej, poniesionych w   roku budżetowym ze środków przekazanej w   tym roku dotacji, zgodnie ze wzorem określonym w   załączniku nr 5   do niniejszej uchwały.  

2.   Rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1   zawiera:  

1)   pełną nazwę szkoły,  

2)   imię, nazwisko, numer telefonu osoby sporządzającej rozliczenie,  

3)   rodzaj i   typ szkoły,  

4)   zestawienie wydatków sfinansowanych z   dotacji udzielonej z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego obejmujące wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,  

5)   dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych,w szczególności: rodzaj i   numer dokumentu, wystawca dokumentu, przedmiot dokonanego zakupu, kwota wydatku ogółem, kwota wydatku sfinansowanaz dotacji, data dokonania wydatku (zakupu),  

6)   informację o   dotacji przekazanej i   wykorzystanej w   okresie sprawozdawczym,  

7)   liczbę uczniów, na których przysługiwała dotacja w   okresie sprawozdawczym,  

8)   oświadczenie, że wydatki ujęte w   dokumentacji finansowej przedstawionejw rozliczeniu dotacji zostały sfinansowane wyłącznie z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego,  

9)   podpis osoby prowadzącej lub osoby przez nią upoważnionej.  

3.   Rozliczenie, o   którym mowa ust.1 osoba prowadząca szkołę przekazuje organowi dotującemu w   formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą do dnia:  

1)   20 lipca - za okres styczeń - czerwiec danego roku,  

2)   20 stycznia roku następującego po roku, w   którym udzielono dotacji – narastająco za okres styczeń-grudzień.  

4.   W przypadku zaprzestania działalności szkoły osoba prowadząca przedstawia rozliczenie, o   którym mowa w   ust.1, w   terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca,w którym otrzymał ostatnią część dotacji.  

§   9.   1.   Organ udzielający dotacji dokonuje zatwierdzenia rozliczenia dotacji w   terminie do  
30 czerwca następującego po roku udzielenia dotacji.  

2.   Zatwierdzenie rozliczenia dotacji następuje po weryfikacji danych wykazanych przez osobę prowadzącą w   formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonymw załączniku nr 5   do niniejszej uchwały.  

3.   W celu rozliczenia dotacji organ dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów dokumentów ujętych w   wykazie o   którym mowa w   § 8   ust. 2.  

§   10.   1.   Powiatowi Wodzisławskiemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej szkole niepublicznej z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji, w   tym zgodności liczby uczniów wykazanych w   informacji miesięcznej, która stanowi podstawę udzielenia dotacji, przeprowadza się w   oparciu o   dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.  

3.   Kontrola może być przeprowadzana okresowo w   ciągu roku lub doraźnie.  

4.   Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości naliczenia i   wykorzystania dotacji lub tematycznie.  

5.   Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, zwani dalej kontrolującymi.  

6.   Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w   zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeńi innych nośników informacji zebranych w   toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości pobrania i   wykorzystania dotacji w   tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i   dokumentacji przebiegu nauczania - zgodnie z   § 8   ust. 2   niniejszej uchwały.  

7.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w   dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba prowadząca, z   zastrzeżeniem ust. 8.  

8.   W przypadku zastrzeżeń co do wyniku kontroli osoba prowadząca może odmówić podpisania protokołu składając kontrolującym wyjaśnienia na piśmie o   przyczynach tej odmowy, w   terminie 7   dni od dnia otrzymania protokołu.  

9.   W przypadku odmowy, o   której mowa w   ust. 8kontrolujący dokonują weryfikacji jej przyczyn i   w razie potrzeby podejmują czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w   protokole kontroli.  

10.   W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko osobie prowadzącej, a   odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.  

11.   Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządzają projekt wystąpienia pokontrolnego w   którym zawarte są wnioski lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej i   przedstawiają je Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

12.   Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podejmuje uchwałę w   sprawie wystąpienia pokontrolnego.  

13.   Osoba prowadząca do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Zarząd Powiatu Wodzisławskiego o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   12.   Traci moc uchwała Nr XLII/469/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 28 stycznia 2010 roku w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół i   placówek oświatowych o   uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanych dotacji.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie z   pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,w którym upłynie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XXXII/313/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »