| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/314/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 135 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 5   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2011 r., nr 197, poz. 1172 ze zm.) po zasięgnięciu opinii organizacji pozarządowych i   podmiotów, wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.), po konsultacjach z   Powiatową Radą Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się Uchwałę Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia29 marca 2012 roku w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, poprzez następującą zmianę treści załącznika, o   którym mowa w   § 1   powołanej Uchwały:  

a)   § 1   ust. 3   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

osobie zobowiązanej, rozumie się przez to osoby, o   których mowa w   art. 193 ust. 1, ust. 3   i ust. 5   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 135 ze zm.), a   także osoby, którepo osiągnięciu pełnoletności pozostają w   pieczy zastępczej na zasadach określonychw art. 37 ust. 2   w/w ustawy; ,

b)   w § 1   po dotychczasowym ustępie 3   dodaje się nowy ustęp 4   o brzmieniu:  

Niniejsze szczegółowe warunki umarzania w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej mają zastosowanie do spraw zaistniałych począwszy od dnia 1   stycznia 2012 roku. ,

c)   § 6   ust. 1   pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

uiszczenie opłaty spowodowałoby obniżenie dochodu osoby tak, że znalazłaby się ona poniżej kryterium dochodowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   pkt 4   niniejszego załącznika do uchwały; ,

d)   § 6   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Odstąpienie od ustalenia opłaty za   pobyt w   pieczy zastępczej następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. W   przypadku, gdy opłatę ustala się za okres wcześniejszy, odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »