| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/314/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 135 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 5   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2011 r., nr 197, poz. 1172 ze zm.) po zasięgnięciu opinii organizacji pozarządowych i   podmiotów, wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.), po konsultacjach z   Powiatową Radą Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się Uchwałę Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia29 marca 2012 roku w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, poprzez następującą zmianę treści załącznika, o   którym mowa w   § 1   powołanej Uchwały:  

a)   § 1   ust. 3   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

osobie zobowiązanej, rozumie się przez to osoby, o   których mowa w   art. 193 ust. 1, ust. 3   i ust. 5   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 135 ze zm.), a   także osoby, którepo osiągnięciu pełnoletności pozostają w   pieczy zastępczej na zasadach określonychw art. 37 ust. 2   w/w ustawy; ,

b)   w § 1   po dotychczasowym ustępie 3   dodaje się nowy ustęp 4   o brzmieniu:  

Niniejsze szczegółowe warunki umarzania w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej mają zastosowanie do spraw zaistniałych począwszy od dnia 1   stycznia 2012 roku. ,

c)   § 6   ust. 1   pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

uiszczenie opłaty spowodowałoby obniżenie dochodu osoby tak, że znalazłaby się ona poniżej kryterium dochodowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   pkt 4   niniejszego załącznika do uchwały; ,

d)   § 6   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Odstąpienie od ustalenia opłaty za   pobyt w   pieczy zastępczej następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. W   przypadku, gdy opłatę ustala się za okres wcześniejszy, odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »