| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/266/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/263/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Lędziny nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015 wprowadza się następujące zmiany: W załączniku nr 1 do uchwały w dziale III wprowadza się odpowiednio punkt 5, 6 i 7 o brzmieniu:

5) W przypadku ubiegania się o dotację celową w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowić ona będzie odpowiednio pomoc de minimis w rozumieniu:

- rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz.Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 379 poz. 5),

- rozporządzenia Komisji (WE) Nr1535/2007 z 20.12.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE seria L z 2007 r. Nr 337 s. 35),

- rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, Nr 193 s. 6).

6) Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielona dotacja celowa stanowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr. 59, poz. 404 z późn. zm.), w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. Nr 121 poz. 810).

7) W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie przepisy określone w dziale III punkcie 5 i 6 regulaminu tracą moc z dniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Finansowanie dla firm - kredyty, leasing, faktoring.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »