| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/415/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów o łącznej powierzchni 2,0065 ha położonych w sołectwie Łąka w granicach określonych Uchwałą Nr XXII/310/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej, stwierdzając równocześnie, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r. - zwaną dalej miejscowym planem.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z integralnych części:

1) tekstowej - stanowiącej treść uchwały;

2) graficznej - sporządzonej w formie rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiącego Załącznik Nr 2;

4) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego Załącznik Nr 3.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rysunku planu - należy przez to rozumieć Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby przeznaczenia terenu, określone jako dopuszczalne;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim
harmonijnie współistnieć;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której projektowany obrys budynku nie może przekroczyć - linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia oraz innych elementów wystroju elewacji, schodów, pochylni;

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian;

8) dachach spadzistych - należy przez to rozumieć dachy: dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° oraz od 20° do 75° w przypadku realizacji dachu mansardowego;

9) dachach płaskich - należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1MW, 2MWustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi z wyłączeniem usług uciążliwych, towarzyszące zabudowie: urządzenia budowlane, obiekty małej architektury, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń urządzona oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) usługi mogą być realizowane wyłącznie w formie lokali użytkowych w budynku mieszkalnym.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji budynków: blachy falistej i trapezowej, listew plastikowych;

2) dopuszcza się lokalizowanie miejsc parkingowych w przyziemiu budynków;

3) zakaz lokalizowania reklam wolno stojących;

4) dopuszcza się reklamy wyłącznie na płaskich powierzchniach budynków pozbawionych okien i detali architektonicznych takich jak: gzymsy, płyciny i ryzality;

5) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu bądź grafitu;

6) zakaz wykonywania ogrodzeń z przęseł z prefabrykatów betonowych i blach, z wyjątkiem elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w obszarze planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z obowiązującymi na dzień uchwalenia planu przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem sieci, urządzeń infrastruktury technicznej;

2) nakaz utrzymania emisji zanieczyszczeń do środowiska od istniejących, przebudowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności, na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska;

3) w zakresie ochrony wód podziemnych ustala się:

a) zakaz stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu,

b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu;

4) ustala się nakaz ochrony terenu przed oddziaływaniem hałasu przekraczającym dopuszczalny poziom określony w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

5) w zakresie postępowania z odpadami ustala się:

a) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami, w tym obowiązującymi na terenie gminy,

b) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu;

§ 7. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) geometria dachów: dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci dachowych do 45° z zastrzeżeniem, iż wskazany parametr nie obowiązuje w budynkach mansardowych;

2) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 1,4,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,5,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 25%,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50%;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budowli - 19 m,

b) budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych - 17 m,

c) garaży, budynków gospodarczych - 6 m;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1 miejsce parkingowe na każdy lokal mieszkalny,

b) minimum 1 miejsce parkingowe na każde pełne 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego,

c) dopuszcza się zapewnienie miejsc parkingowych w garażu;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od wschodniej granicy terenu oznaczonego symbolem 1MW;

6) gabaryty projektowanych obiektów:

a) maksymalnie 5 kondygnacji nad ziemią.

§ 8. W obszarze planu nie występują obiekty objęte ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. W obszarze objętym planem nie występują przestrzenie publiczne.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości przy zachowaniu parametru minimalnej powierzchni działki 700 m2, minimalnej szerokości frontu działki 20 m oraz ustalaniu kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° (± 30%);

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 700 m2.

§ 11. Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenów z drogi wojewódzkiej Nr 939 (ul. Cieszyńska) poprzez drogi wewnętrzne gminne sąsiadujące od strony wschodniej i południowej z obszarem objętym planem;

2) możliwość realizacji dróg wewnętrznych dla terenów o symbolach 1MW, 2MW;

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zaopatrzenie z sieci średniego i niskiego napięcia,

b) realizację sieci w terenach zabudowy mieszkaniowej wyłącznie jako podziemnej;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie z sieci wodociągowej,

b) nakaz zapewnienia zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej;

3) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

a) nakaz odprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej,

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu i wód powierzchniowych,

c) wymóg podczyszczenia wód opadowych i roztopowych do wymaganych prawem standardów, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej lub do gruntu i wód powierzchniowych;

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się możliwość zaopatrzenia:

a) z systemu ciepłowniczego,

b) poprzez indywidualne urządzenia grzewcze o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci gazowych.

§ 14. Obszar objęty planem położony jest poza terenem górniczym, a także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.

§ 15. Do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16. Dla obszaru objętego planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 20. Na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta Pszczyna przyjętego Uchwała Nr 586/2001 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/415/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.
infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/415/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej

Ze względu na brak złożonych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej, Rada Miejska w Pszczynie nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady

Leszek SzczotkaZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/415/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Miejska w Pszczynie ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej będą realizowane przez gminę i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu gminy

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej

3) innych źródeł.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała zamyka procedurę formalno-prawną związaną ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej.

Prace nad planem podjęto na podstawie Uchwały Nr XXII/310/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »