| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/415/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów o łącznej powierzchni 2,0065 ha położonych w sołectwie Łąka w granicach określonych Uchwałą Nr XXII/310/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej, stwierdzając równocześnie, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r. - zwaną dalej miejscowym planem.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z integralnych części:

1) tekstowej - stanowiącej treść uchwały;

2) graficznej - sporządzonej w formie rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiącego Załącznik Nr 2;

4) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego Załącznik Nr 3.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rysunku planu - należy przez to rozumieć Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby przeznaczenia terenu, określone jako dopuszczalne;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim
harmonijnie współistnieć;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której projektowany obrys budynku nie może przekroczyć - linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia oraz innych elementów wystroju elewacji, schodów, pochylni;

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian;

8) dachach spadzistych - należy przez to rozumieć dachy: dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° oraz od 20° do 75° w przypadku realizacji dachu mansardowego;

9) dachach płaskich - należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami1MW, 2MWustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi z wyłączeniem usług uciążliwych, towarzyszące zabudowie: urządzenia budowlane, obiekty małej architektury, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń urządzona oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) usługi mogą być realizowane wyłącznie w formie lokali użytkowych w budynku mieszkalnym.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji budynków: blachy falistej i trapezowej, listew plastikowych;

2) dopuszcza się lokalizowanie miejsc parkingowych w przyziemiu budynków;

3) zakaz lokalizowania reklam wolno stojących;

4) dopuszcza się reklamy wyłącznie na płaskich powierzchniach budynków pozbawionych okien i detali architektonicznych takich jak: gzymsy, płyciny i ryzality;

5) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu bądź grafitu;

6) zakaz wykonywania ogrodzeń z przęseł z prefabrykatów betonowych i blach, z wyjątkiem elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w obszarze planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z obowiązującymi na dzień uchwalenia planu przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem sieci, urządzeń infrastruktury technicznej;

2) nakaz utrzymania emisji zanieczyszczeń do środowiska od istniejących, przebudowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności, na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska;

3) w zakresie ochrony wód podziemnych ustala się:

a) zakaz stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu,

b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu;

4) ustala się nakaz ochrony terenu przed oddziaływaniem hałasu przekraczającym dopuszczalny poziom określony w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

5) w zakresie postępowania z odpadami ustala się:

a) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami, w tym obowiązującymi na terenie gminy,

b) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu;

§ 7. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) geometria dachów: dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci dachowych do 45° z zastrzeżeniem, iż wskazany parametr nie obowiązuje w budynkach mansardowych;

2) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 1,4,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,5,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 25%,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50%;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budowli - 19 m,

b) budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych - 17 m,

c) garaży, budynków gospodarczych - 6 m;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) dla budynków wielorodzinnych - minimum 1 miejsce parkingowe na każdy lokal mieszkalny,

b) minimum 1 miejsce parkingowe na każde pełne 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego,

c) dopuszcza się zapewnienie miejsc parkingowych w garażu;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od wschodniej granicy terenu oznaczonego symbolem 1MW;

6) gabaryty projektowanych obiektów:

a) maksymalnie 5 kondygnacji nad ziemią.

§ 8. W obszarze planu nie występują obiekty objęte ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. W obszarze objętym planem nie występują przestrzenie publiczne.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości przy zachowaniu parametru minimalnej powierzchni działki 700 m2, minimalnej szerokości frontu działki 20 m oraz ustalaniu kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° (± 30%);

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 700 m2.

§ 11. Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenów z drogi wojewódzkiej Nr 939 (ul. Cieszyńska) poprzez drogi wewnętrzne gminne sąsiadujące od strony wschodniej i południowej z obszarem objętym planem;

2) możliwość realizacji dróg wewnętrznych dla terenów o symbolach 1MW, 2MW;

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zaopatrzenie z sieci średniego i niskiego napięcia,

b) realizację sieci w terenach zabudowy mieszkaniowej wyłącznie jako podziemnej;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie z sieci wodociągowej,

b) nakaz zapewnienia zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej;

3) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

a) nakaz odprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej,

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu i wód powierzchniowych,

c) wymóg podczyszczenia wód opadowych i roztopowych do wymaganych prawem standardów, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej lub do gruntu i wód powierzchniowych;

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się możliwość zaopatrzenia:

a) z systemu ciepłowniczego,

b) poprzez indywidualne urządzenia grzewcze o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci gazowych.

§ 14. Obszar objęty planem położony jest poza terenem górniczym, a także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.

§ 15. Do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16. Dla obszaru objętego planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 20. Na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta Pszczyna przyjętego Uchwała Nr 586/2001 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/415/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.
infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/415/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej

Ze względu na brak złożonych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej, Rada Miejska w Pszczynie nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady

Leszek SzczotkaZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/415/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Miejska w Pszczynie ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej będą realizowane przez gminę i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu gminy

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej

3) innych źródeł.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała zamyka procedurę formalno-prawną związaną ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej.

Prace nad planem podjęto na podstawie Uchwały Nr XXII/310/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »