| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/416/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren położony w sołectwie Studzionka w granicach określonych Uchwałą
Nr XXVI/341/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając równocześnie,
że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 listopada 2012 r.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, składa się z integralnych części:

1) tekstowej - stanowiącej treść uchwały;

2) graficznej - sporządzonej w formie rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiącego Załącznik Nr 2;

4) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego Załącznik Nr 3;

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rysunku planu - należy przez to rozumieć Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby przeznaczenia terenu, określone jako dopuszczalne;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i może z nim harmonijnie współistnieć;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć - linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia oraz innych elementów wystroju elewacji, schodów, pochylni;

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian;

8) dachach spadzistych - należy przez to rozumieć dachy, na których nachylenie połaci jest nie mniejsze niż 20°;

9) dachach płaskich - należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°.

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące obszaru w liniach rozgraniczających oznaczonego symbolem MN

§ 4. Przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa usługowa w formie lokali użytkowych wbudowanych w budynek mieszkalny.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) forma zabudowy - wolno stojąca lub bliźniacza;

2) dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;

3) geometria dachów:

a) w budynkach mieszkalnych i mieszkalno - usługowych - dachy płaskie lub spadziste,

b) w budynkach gospodarczych i garażach - dachy płaskie lub spadziste;

4) zakaz wykonywania ogrodzeń z pełnych przęseł z prefabrykatów betonowych, z wyjątkiem elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji;

5) dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji usługowej w budynku o funkcji mieszkaniowej, pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń o funkcji usługowej nie przekroczy 40% powierzchni użytkowej budynku o funkcji mieszkalno - usługowej;

6) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,6,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 25%;

7) maksymalna wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych - 10 m,

b) wysokość zabudowy uzupełniającej (budynków i wiat gospodarczych i garażowych) - 7 m,

c) wysokość innych obiektów budowlanych - 10 m;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 5 m od wschodniej granicy obszaru objętego planem;

9) gabaryty projektowanych obiektów:

a) maksymalnie 3 kondygnacje nad ziemią.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko;

2) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz:

a) nakaz utrzymania emisji zanieczyszczeń do środowiska od prowadzonych działalności, na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska,

b) stosowania proekologicznych paliw w wyposażeniu nowych budynków oraz zaopatrzenie w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza;

3) w zakresie ochrony wód podziemnych ustala się zakaz stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu;

4) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu;

5) ustala się nakaz ochrony terenu MN przed oddziaływaniem hałasu przekraczającym dopuszczalny poziom określony w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

6) w zakresie postępowania z odpadami ustala się:

a) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami, w tym obowiązującymi na terenie gminy,

b) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu.

§ 7. W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty objęte ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 8. W obszarze objętym planem nie występują przestrzenie publiczne.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości przy zachowaniu parametru minimalnej powierzchni działki 700 m2, minimalnej szerokości frontu działki 20 m oraz ustalaniu kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° (±15o);

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 700 m2.

§ 10. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Wodzisławska) poprzez drogę wewnętrzną sąsiadującą od strony wschodniej z obszarem objętym planem;

2) minimalna liczba miejsc do parkowania:

a) 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie,

b) 1 miejsce parkingowej na 1 lokal usługowy.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych poprzez rozwiązania indywidualne typu:

a) zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych,

b) przydomowe oczyszczalnie ścieków;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej;

4) zaopatrzenie w gaz ziemny - z sieci gazowej.

§ 12. W obszarze objętym planem znajdującym się w granicach obszaru i terenu górniczego "Pawłowice 1" obowiązuje:

1) nakaz uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno - górniczych przy realizacji inwestycji.

§ 13. Obszar objęty planem położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.

§ 14. Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy.

§ 15. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16. Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/416/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.
infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/416/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce

Ze względu na brak złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce, Rada Miejska w Pszczynie nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/416/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rada Miejska w Pszczynie ustala, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce nie przewiduje nowych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach
i finansowania zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Niniejsza uchwała zamyka procedurę formalno - prawną związaną ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych
nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce.

Prace nad planem podjęto na podstawie Uchwały Nr XXVI/341/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »