| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/416/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren położony w sołectwie Studzionka w granicach określonych Uchwałą
Nr XXVI/341/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając równocześnie,
że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 listopada 2012 r.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, składa się z integralnych części:

1) tekstowej - stanowiącej treść uchwały;

2) graficznej - sporządzonej w formie rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiącego Załącznik Nr 2;

4) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego Załącznik Nr 3;

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rysunku planu - należy przez to rozumieć Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby przeznaczenia terenu, określone jako dopuszczalne;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i może z nim harmonijnie współistnieć;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć - linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia oraz innych elementów wystroju elewacji, schodów, pochylni;

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian;

8) dachach spadzistych - należy przez to rozumieć dachy, na których nachylenie połaci jest nie mniejsze niż 20°;

9) dachach płaskich - należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°.

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące obszaru w liniach rozgraniczających oznaczonego symbolem MN

§ 4. Przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa usługowa w formie lokali użytkowych wbudowanych w budynek mieszkalny.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) forma zabudowy - wolno stojąca lub bliźniacza;

2) dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;

3) geometria dachów:

a) w budynkach mieszkalnych i mieszkalno - usługowych - dachy płaskie lub spadziste,

b) w budynkach gospodarczych i garażach - dachy płaskie lub spadziste;

4) zakaz wykonywania ogrodzeń z pełnych przęseł z prefabrykatów betonowych, z wyjątkiem elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji;

5) dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji usługowej w budynku o funkcji mieszkaniowej, pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń o funkcji usługowej nie przekroczy 40% powierzchni użytkowej budynku o funkcji mieszkalno - usługowej;

6) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,6,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 25%;

7) maksymalna wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych - 10 m,

b) wysokość zabudowy uzupełniającej (budynków i wiat gospodarczych i garażowych) - 7 m,

c) wysokość innych obiektów budowlanych - 10 m;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 5 m od wschodniej granicy obszaru objętego planem;

9) gabaryty projektowanych obiektów:

a) maksymalnie 3 kondygnacje nad ziemią.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko;

2) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz:

a) nakaz utrzymania emisji zanieczyszczeń do środowiska od prowadzonych działalności, na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska,

b) stosowania proekologicznych paliw w wyposażeniu nowych budynków oraz zaopatrzenie w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza;

3) w zakresie ochrony wód podziemnych ustala się zakaz stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu;

4) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu;

5) ustala się nakaz ochrony terenu MN przed oddziaływaniem hałasu przekraczającym dopuszczalny poziom określony w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

6) w zakresie postępowania z odpadami ustala się:

a) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami, w tym obowiązującymi na terenie gminy,

b) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu.

§ 7. W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty objęte ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 8. W obszarze objętym planem nie występują przestrzenie publiczne.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości przy zachowaniu parametru minimalnej powierzchni działki 700 m2, minimalnej szerokości frontu działki 20 m oraz ustalaniu kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° (±15o);

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 700 m2.

§ 10. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Wodzisławska) poprzez drogę wewnętrzną sąsiadującą od strony wschodniej z obszarem objętym planem;

2) minimalna liczba miejsc do parkowania:

a) 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie,

b) 1 miejsce parkingowej na 1 lokal usługowy.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych poprzez rozwiązania indywidualne typu:

a) zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych,

b) przydomowe oczyszczalnie ścieków;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej;

4) zaopatrzenie w gaz ziemny - z sieci gazowej.

§ 12. W obszarze objętym planem znajdującym się w granicach obszaru i terenu górniczego "Pawłowice 1" obowiązuje:

1) nakaz uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno - górniczych przy realizacji inwestycji.

§ 13. Obszar objęty planem położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.

§ 14. Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy.

§ 15. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16. Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/416/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.
infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/416/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce

Ze względu na brak złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce, Rada Miejska w Pszczynie nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/416/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rada Miejska w Pszczynie ustala, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce nie przewiduje nowych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach
i finansowania zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Niniejsza uchwała zamyka procedurę formalno - prawną związaną ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych
nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce.

Prace nad planem podjęto na podstawie Uchwały Nr XXVI/341/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »