| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/266/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2013 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2013 - 2017, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/254/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2013 - 2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/266/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 23 maja 2013 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZEBRZYDOWICE NA LATA 2013 - 2017

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami) - do zadań własnych Gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zgodnie z dalszymi postanowieniami wyżej cytowanej ustawy Gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne, lokale zamienne, a także pomieszczenia tymczasowe oraz zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale socjalne

Mieszkaniowy zasób gminy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowi 28 lokali, w tym 19 lokali socjalnych oraz 9 pozostałych lokali mieszkalnych.

1. Lokale socjalne

Gmina w swoich zasobach posiada 19 lokali socjalnych, w tym:

- 5 lokali socjalnych w budynku przy ulicy Sobieskiego 56 w Kaczycach o łącznej powierzchni 102,35 m2,

- oraz 14 lokali socjalnych w budynku przy ulicy Morcinka 15 w Kaczycach o łącznej powierzchni 273,70 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali socjalnych wynosi 376,05 m2.

2. Pozostałe lokale mieszkalne:

- 2 lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowicach przy ulicy Kochanowskiego 97 (na poddaszu), tj. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 84,40 m2i lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 42,40 m2,

- lokal mieszkalny w budynku Zespołu Szkół w Zebrzydowicach przy ulicy Kochanowskiego 55 o powierzchni 49,47 m2,

- lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych przy ulicy Jagiellońskiej 56 o powierzchni 48,50 m2,

- lokal mieszkalny w budynku Zespołu Szkół w Kaczycach przy ulicy Harcerskiej 13 o powierzchni 79,25 m2, oraz

- 4 lokale mieszkalne w Kaczycach przy ulicy Morcinka 17, do których gmina Zebrzydowice posiada spółdzielcze prawo w Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju o łącznej powierzchni 130,60 m2.

Łączna powierzchnia wszystkich lokali wynosi 434,62 m2.


Stan techniczny zasobu mieszkaniowego przedstawia się następująco:

Lp.

Adres

Lokale mieszkalne zajęte

Lokale mieszkalne wolne

Wyposażenie lokali

Lokalizacja

1.

Kaczyce
ul. Sobieskiego 56

5

-

instalacja
wod.- kan.

x

2.

Kaczyce
ul. Morcinka 15

10

4

c.o.
instalacja
wod.-kan.

x

3.

Kaczyce
ul. Harcerska 13

1

-

c.o.
instalacja
wod.-kan.

mieszkanie w budynku zespołu szkół

4.

Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 56

1

-

c.o.
instalacja
wod.-kan.

mieszkanie w budynku szkoły podst.

5.

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 97

1

-

c.o.
instalacja
wod.-kan.

mieszkanie w budynku zespołu szkół

6.

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 55

2

-

c.o.
instalacja
wod.-kan.

mieszkanie w budynku ośrodka zdrowia

7.

Kaczyce
ul. Morcinka 17A

4

-

c.o.
instalacja
wod.-kan.

mieszkania w budynku SM „NOWA„

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego na lata 2013-2017 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne:

Rok

Wielkość zasobów

ilość mieszkań ogółem

ilość mieszkań czynszowych

ilość mieszkań socjalnych

2013

28

9

19

2014

28

9

19

2015

28

9

19

2016

28

9

19

2017

30

9

21

W miarę potrzeb i możliwości finansowych przewiduje się pozyskać 2 lokale socjalne w roku 2017.


Prognoza stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego w latach 2013-2017 określa poniższa tabela:

Lp.

Adres

Stan techniczny budynku

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Kaczyce
ul. Sobieskiego 56

średni

średni

średni

średni

średni

2.

Kaczyce
ul. Morcinka 15

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

3.

Kaczyce
ul. Harcerska 13

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

4.

Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 56

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

5.

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 97

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

6.

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 55

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

7.

Kaczyce
ul. Morcinka 17 A

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

Użyte w zestawieniu określenia oznaczają:

1. stan dobry - budynek w okresie objętym prognozą nie wymaga remontu

2. stan zadawalający - średni - naprawa, konserwacja pokrycia dachowego, konserwacja rynien odwadniających

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

1. Analizę potrzeb oraz planu remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali mieszkaniowych określa tabela.

Lp.

Adres

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Kaczyce
ul. Sobieskiego 56

naprawa trzonów kuchennych

prace malarskie - ciągi komunikacyjne

x

konserwacja rynien odwadniających

prace malarskie - ciągi komunikacyjne

2.

Kaczyce
ul. Morcinka 15 A

remont instalacji wod.-kan.
lokal nr 6

x

remont połaci dachowej - bieżąca naprawa + konserwacja

x

x

3.

Kaczyce
ul. Harcerska 13

x

x

x

x

x

4.

Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 56

x

x

x

remont instalacji wod.-kan.

x

5.

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 97

naprawa pokrycia dachowego

x

prace malarskie - ciągi komunikacyjne

x

x

6.

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 55

x

x

x

x

remont instalacji c.o.

7.

Kaczyce
ul. Morcinka 17 A

x

x

x

x

x

Realizacja remontów, o których mowa w ust.1 ma na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.

W miarę możliwości finansowych planuje się wykonanie remontów według potrzeb, które mają na celu utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali w latach 2013-2017

Gmina od kilku lat czyni starania zbycia lokali. Z uwagi jednak na fakt, że w lokalach zamieszkują rodziny o niskich dochodach podjęte przez gminę działania związane ze zbyciem lokali nie odniosły skutku. W przypadku zwolnienia się lokali w Kaczycach, przy ul. Morcinka 17 A, do których gmina posiada spółdzielcze własnościowe prawo lokale przeznaczone zostaną do zbycia.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy dzieli się na lokale mieszkalne i lokale socjalne.

2. Wysokość czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu ustalana jest na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice, który ustala stawkę bazową czynszu, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, tj.:

a) położenie budynku;

b) położenie lokalu w budynku;

c) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje i ich stanu;

d) ogólnego stanu technicznego budynku.

3. Ustala się podział lokali na strefy:

a) strefa centralna - (obejmuje ulice: Mickiewicza, Kochanowskiego, Jagiellońska, Harcerska)

b) strefa pośrednia - (obejmuje ulice: Szkolna, Słowackiego, Agrestowa, Dworcowa, Owocowa, Kasztelańska, Konopnickiej, Sobieskiego)

c) strefa peryferyjna - (obejmuje pozostałe tereny nie objęte strefami).

4. Ustala się czynniki podwyższające stawkę bazową:

- budynek położony w strefie centralnej + 5 %

- mieszkanie w budynku na dogodnej kondygnacji (I, II piętro) + 7 %

- dobry stan techniczny budynku + 5 %

- stan urządzeń i instalacji bardzo dobry + 5 %

- przynależność (piwnice, schowki) + 3 %

- mieszkanie nasłonecznione + 5 %

- możliwość korzystania z zaplecza rekreac. wypocz. + 7 %

5. Ustala się czynniki obniżające stawkę bazową:

- budynek położony w strefie peryferyjnej - 5 %

- mieszkanie w budynku wielorodzinnym - 5 %

- zły stan techniczny budynku - 5 %

- lokal położony na poddaszu, suterenie - 5 %

- stan urządzeń i instalacji zły - 5 %

- brak przynależności (piwnicy, schowka) - 3 %

- mieszkanie zacienione - 5 %

- zawilgocenie z przyczyn zewnętrznych - 5 %

6. Czynniki wpływające na podwyższenie lub obniżenie stawki czynszu podlegają sumowaniu. Wynikowa wartość procentowa powoduje podwyższenie lub obniżenie stawki bazowej czynszu.

7. Stawka bazowa czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu socjalnego nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

8. Podwyżek czynszu dokonywać nie częściej niż raz w roku, po opublikowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o maksymalną wartość dopuszczona przez ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

1. W lokalach mieszkalnych mieszczących sie w szkołach zarząd sprawują dyrektorzy tych jednostek na mocy umów użyczenia z dnia 01.01.2001r..

2. W lokalach mieszkalnych przy ulicy Morcinka 17 A w Kaczycach zarząd sprawuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA „ w Jastrzębiu Zdroju.

3. W pozostałych lokalach mieszkalnych zarząd sprawuje Wójt Gminy Zebrzydowice.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

Źródłami finansowania są dochody własne gminy, w tym czynsze za najem lokali mieszkalnych.

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszt modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wydatki inwestycyjne

Wysokość wydatków w kolejnych latach określa poniższa tabela.

Rok

Koszty bieżącej eksploatacji

Koszty remontów

Koszty modernizacji

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Wydatki inwestycyjne

Razem

2013

28.000

6.000

x

x

x

34.000

2014

28.500

4.000

x

x

x

32.500

2015

29.000

10.000

x

x

x

39.000

2016

29.500

8.000

x

x

x

37.500

2017

30.000

8.000

x

x

x

38.000

Gmina jako właściciel lokali pokrywa koszty związane z eksploatacją lokali, a następnie obciąża nimi najemców.

Aktualnie Gmina nie jest właścicielem nieruchomości wspólnie z innymi osobami, zatem nie planuje się dokonywania wydatków na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi.

Nie przewiduje się także wydatków inwestycyjnych oraz na modernizację lokali.

Rozdział 8.
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, z planowaną sprzedażą

Ustalone potrzeby remontowe i plan remontów przedstawione w Programie wskazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji w celu ich wykonywania. Mając powyższe na względzie nie przewiduje się zamian lokali przeprowadzanych w związku z remontami budynków i lokali.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »