| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/267/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zebrzydowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) z nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów, o pojemnościach określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Zebrzydowice za wyjątkiem odpadów, które zostały określone jako rodzaj usługi dodatkowej podlegającej dodatkowej opłacie,

2) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zebranych selektywnie będzie prowadzona bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. W okresie od 1 maja do 31 października ustala się następującą częstotliwość odbierania zebranych na nieruchomości zamieszkałej:

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów:

a) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień zgodnie z harmonogramem,

b) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych,

2) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, opakowań ze szkła, metali, opakowań z metalu, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielomateriałowych - raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego oleju odpadowego - w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - zbiórka w miesiącu październiku zgodnie z harmonogramem oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużytych opon o średnicy do 1000 mm - zbiórka w miesiącu październiku zgodnie z harmonogramem oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) odpadów ulegających biodegradacji, ogrodowych i zielonych - w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.) do 500 kg – nie częściej niż dwa razy do roku, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

8) chemikaliów (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach) - w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ustala się następującą częstotliwość odbierania zebranych na nieruchomości zamieszkałej:

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów:

a) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień zgodnie z harmonogramem,

b) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych,

2) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, opakowań ze szkła, metali, opakowań z metalu, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielomateriałowych - raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem oraz w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego oleju odpadowego - w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - zbiórka w miesiącu kwietniu zgodnie z harmonogramem oraz w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużytych opon o średnicy do 1000 mm - zbiórka w miesiącu kwietniu zgodnie z harmonogramem oraz w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) odpadów ulegających biodegradacji, ogrodowych i zielonych - w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.) do 500 kg – nie częściej niż dwa razy do roku, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

8) chemikaliów (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach) - w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Przeterminowane leki i chemikalia należy oddawać do pojemników na zużyte leki i opakowania po nich, zlokalizowane w aptekach i punktach aptecznych znajdujących się na terenie Gminy Zebrzydowice, które taką praktykę zadeklarują.

§ 5. 1. Ustala się, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od osób zamieszkujących Gminę Zebrzydowice, musi spełniać następujące warunki:

1) lokalizacja zapewniająca dogodny dojazd dla mieszkańców gminy,

2) teren utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany,

3) wyposażony w:

a) kontenery do gromadzenia odpadów zapewniające selektywne gromadzenie odpadów komunalnych,

b) wagę z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar,

c) monitoring.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane wszystkie odpady komunalne dostarczone w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości w terminach i godzinach pracy punktu,

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie czynny co najmniej:

1) w każdą sobotę w okresie od 1 maja do 31 października, w godz. od 8.00 do 16.00

2) dwa razy w miesiącu, w soboty po ( 1 i po 15 danego miesiąca) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia w godz. od 8.00 do 16.00.

4. Dopuszcza się powierzenie zorganizowania i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 6. Odpady, które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie, tj. odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, ogrodowe i zielone, właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest zagospodarować odpady w następujący sposób:

a) właściciele nieruchomości przekazują do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w terminach i godzinach pracy punktu

b) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach

c) baterie należy wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.

§ 7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK-u), odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

§ 8. Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości plan odbioru odpadów, terminy i godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/251/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »