| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/269/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami), art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, ze zmianami), ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207 poz. 1230),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Zatwierdzić Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc następujące uchwały:

- uchwała Nr XII/102/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach,

- uchwała Nr XXXVI/339/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/269/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 23 maja 2013 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach, zwana dalej „biblioteką", została utworzona na mocy aktu erekcyjnego z dnia 01.01.1950 roku i działa na podstawie:

1. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, ze zmianami)

2. ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 13 poz. 123, ze zmianami)

3. ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207 poz. 1230)

4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

5. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Zebrzydowice.

2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Zebrzydowice, a terenem jej działalności jest Gmina Zebrzydowice.

§ 3. 1. Nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zebrzydowice.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Biblioteka Powiatowa w Cieszynie. Biblioteka korzysta też z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej.

§ 4. 1. Biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez Organizatora pod nr 1 uzyskując osobowość prawną.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

Dział II.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6. 1. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką gminy. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy Zebrzydowice.

2. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

3. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy. Współpracuje tez z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,

3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych (katalogowych),

6. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy Zebrzydowice.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy.

Dział III.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zebrzydowice.

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.

§ 11. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz. U. RP z dnia 12 grudnia 2012r. poz. 1394).

§ 12. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Biblioteka prowadzi na terenie Gminy Zebrzydowice:

a) Filię Biblioteczną w Kończycach Małych, ul. Jagiellońska 33a,

b) Filię Biblioteczną w Kaczycach, ul. Ludowa 10.

3. Zakres działania filii.

Filie mają na celu zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej. Posiadają własny księgozbiór, który gromadzą, opracowują i udostępniają na miejscu, wypożyczają na zewnątrz oraz uczestniczą w obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych. Filie popularyzują zbiory i czytelnictwo w swoim środowisku oraz prowadzą działalność informacyjną i kulturalną.

4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.

§ 13. Szczegółowa organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Dział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 14. Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1 ust.2.

§ 15. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora przy uwzględnieniu rocznej dotacji uchwalonej przez Radę Gminy Zebrzydowice.

2. Źródłami finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach są wpływy z dotacji podmiotowych, a także dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

3. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi w granicach obowiązujących przepisów, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe biblioteki.

§ 16. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

Dział V.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 17. 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy Zebrzydowice.

2. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »