| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED-0331/39/2013/ Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec oraz finansowania przez Gminę Rudziniec tego zadania w formie dotacji celowej

pomiędzy Miastem Gliwice

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego działa

Krystian Tomala – Zastępca Prezydenta Miasta

a Gminą Rudziniec

reprezentowaną przez

Krzysztofa Obrzuta – Wójta Gminy Rudziniec

Podstawą zawarcia porozumienia jest Uchwała Nr XXIX/384/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Rudziniec, a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia przez Gminę Rudziniec Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej w 2013 roku, Uchwała Nr XXI/671/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekształcenia Gliwickiego Ośrodka Metodycznego z siedzibą w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 20 oraz Uchwała Nr XXX/565/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Ośrodka Metodycznego z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Stefana Okrzei 20,.

§ 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do objęcia doradztwem metodycznym, zwanym w dalszej części porozumienia doradztwem, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec.

§ 2. 1. Doradztwo metodyczne, o którym mowa w § 1 organizowane będzie przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice i realizowane będzie w siedzibie ośrodka lub w szkole macierzystej doradcy metodycznego.

2. Miasto Gliwice zapewnia, że doradcy metodyczni, którym zadania powierzył Prezydent Miasta Gliwice, spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200 poz. 1537 z późń.zm.).

3. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,

3) rozwijaniu umiejętności metodycznych,

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

4. Doradca metodyczny realizuje zadania wymienione w ust. 3 poprzez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji,

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagającego pracę dydaktyczno-wychowaczą nauczycieli.

§ 3. 1. Gmina Rudziniec zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w 2013 roku środków finansowych w postaci dotacji celowej za objęcie doradztwem nauczycieli, o których mowa w § 1 według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:

1) objęcie doradztwem jednego nauczyciela w formach wskazanych w § 2 ust 4 – 8,00 zł miesięcznie,

2) hospitację jednej godziny wraz z wypełnieniem arkusza hospitacji – 120 zł.

3. Miasto Gliwice przedstawi Gminie Rudziniec do 20 dnia każdego miesiąca imienną listę nauczycieli, którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w poprzednim miesiącu. Lista nauczycieli, którzy skorzystają z doradztwa metodycznego w grudniu – przedstawiona zostanie do 15 grudnia 2013 r. Lista nauczycieli podpisana przez dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciela Miasta Gliwice zawierać będzie dodatkowo informację o formach doradztwa metodycznego, z którego skorzystali poszczególni nauczyciele.

4. Gmina Rudziniec przekaże Miastu Gliwice należną dotację w ciągu 14 dni od przedstawienia listy nauczycieli.

5. Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto:

Miasto GLIWICE ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

6. Planowany koszt zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się na kwotę do 1000 zł.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 6 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

2. Przedłużenie porozumienia na kolejne okresy następuje w formie pisemnej.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez jedną ze stron w formie pisemnej.

§ 5. Miasto Gliwice zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6.               Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 7.               W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.               Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

§ 9.               Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przez Gminę Rudziniec.

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice


Ryszard Reszke

Wójt Gminy Rudziniec


Krzysztof Obrzut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »