| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.4.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego

- Henryka Kolarczyka Wicestarostę Pszczyńskiego                                                                                                                              a                                                                                                                                                                                     

2. Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego,
w imieniu którego działa:              

- Zastępca Prezydenta Miasta - Wioleta Haręźlak              

- przy udziale Skarbnika - Emilii Wojtuściszyn, udzielającego kontrasygnaty

             

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.,nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXXIX/286/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.).

Strony porozumienia ustalają co następuje:              

§ 1.

Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński na kursach w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

§ 2.

1. Powiat Pszczyński zobowiązuje się do udzielenia Miastu Zielona Góra dotacji za kształcenie uczniów, w kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu kształcenia jednego ucznia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze wynoszącego na: - kursie I stopnia - 340,00 złotych - kursie II stopnia - 340,00 złotych - kursie III stopnia - 340,00 złotych.

2. Dotacja, w wysokości określonej w § 2, ust. 1, zostanie przekazana po otrzymaniu od Miasta Zielona Góra imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu.

3. Powiat Pszczyński dokona przelewu należnej kwoty dotacji na rachunek budżetu Miasta PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

4. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2013r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych do czerwca 2013r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2013r.

5. Kwota dotacji przekazana do dnia 31 grudnia 2013r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od września do grudnia 2013r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie wykorzystana do 31 grudnia i rozliczona do dnia 15 stycznia 2014r.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok budżetowy 2013r.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.             


Powiat Pszczyński                                                                      Miasto Zielona Góra

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Wicestarosta Pszczyński


Henryk Kolarczyk

Zastępca Prezydenta Miasta


Wioleta Haręźlak


Skarbnik Miasta


Emilia Wojtuściszyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »