| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 300/2013 Wójta Gminy Wilkowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Wilkowice

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem",

a

Gminą Wilkowice, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilkowice - Mieczysława Rączkę

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ), oraz Uchwały Nr IV/35/269/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2013. roku w sprawie powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XXXIII/276/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Wilkowice.

§ 2. 1. Powiat przekazuje a Gmina przejmuje do prowadzenia w 2013 roku zadanie zarządcy dróg powiatowych w zakresie utrzymania zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Wilkowice.

2. Prace o których mowa w ust. 1 Gmina Wilkowice wykonywać będzie pracownikami Urzędu Gminy w Wilkowicach, zatrudnionymi w Referacie Służb Technicznych.

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania określonego w § 2, w wysokości 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaścietysięcyzłotych 00/100).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto nr 15 8133 0003 0000 0244 2000 0001 w terminie do 29.05.2013 roku.

3. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi w terminie do 15 listopada 2013 roku sprawozdania w ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na wykonanie zadania określonego w § 2 oraz zwrotu niewykorzystanych środków.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 Gmina dołączy kserokopie: rachunków potwierdzających zakup materiałów eksploatacyjnych, rachunków związanych z zagospodarowaniem powstałych odpadów zielonych oraz wykaz roboczogodzin pracowników zatrudnionych do wykonywania prac, określonych niniejszym porozumieniem.

5. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

§ 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. 1. Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania wynikającego z niniejszego porozumienia.

2. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Wójt Gminy Wilkowice – Mieczysław Rączka.

§ 6. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadania objętego porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

§ 7. Porozumienie zawarto na okres od dnia podpisania porozumienia do 31.10.2013 r.

§ 8. 1. Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, w przypadku braku rzetelności w wykonywaniu przez Gminę zadania przekazanego porozumieniem.

2. W czasie trwania porozumienia każda ze stron może go rozwiązać za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Mieczysław Rączka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »