| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 300/2013 Wójta Gminy Wilkowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Wilkowice

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem",

a

Gminą Wilkowice, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilkowice - Mieczysława Rączkę

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ), oraz Uchwały Nr IV/35/269/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2013. roku w sprawie powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XXXIII/276/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Wilkowice.

§ 2. 1. Powiat przekazuje a Gmina przejmuje do prowadzenia w 2013 roku zadanie zarządcy dróg powiatowych w zakresie utrzymania zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Wilkowice.

2. Prace o których mowa w ust. 1 Gmina Wilkowice wykonywać będzie pracownikami Urzędu Gminy w Wilkowicach, zatrudnionymi w Referacie Służb Technicznych.

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania określonego w § 2, w wysokości 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaścietysięcyzłotych 00/100).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto nr 15 8133 0003 0000 0244 2000 0001 w terminie do 29.05.2013 roku.

3. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi w terminie do 15 listopada 2013 roku sprawozdania w ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na wykonanie zadania określonego w § 2 oraz zwrotu niewykorzystanych środków.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 Gmina dołączy kserokopie: rachunków potwierdzających zakup materiałów eksploatacyjnych, rachunków związanych z zagospodarowaniem powstałych odpadów zielonych oraz wykaz roboczogodzin pracowników zatrudnionych do wykonywania prac, określonych niniejszym porozumieniem.

5. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

§ 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. 1. Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania wynikającego z niniejszego porozumienia.

2. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Wójt Gminy Wilkowice – Mieczysław Rączka.

§ 6. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadania objętego porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

§ 7. Porozumienie zawarto na okres od dnia podpisania porozumienia do 31.10.2013 r.

§ 8. 1. Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, w przypadku braku rzetelności w wykonywaniu przez Gminę zadania przekazanego porozumieniem.

2. W czasie trwania porozumienia każda ze stron może go rozwiązać za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Mieczysław Rączka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

MotoKariera

Kariera w motoryzacji na najwyższym biegu!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »