| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXXIII/615/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały nr XXXIII/615/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2012.6074), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXXV/667/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/615/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2012.6076).

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/615/12
Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXI/961/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie niektórych usług komunalnych.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Mysłowice.


Załącznik do Uchwały nr XXXIII/615/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 27 września 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) pojazdów asenizacyjnych - pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, spełniać wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach.

2) bazy transportowej:

a) przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu,

b) baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

- przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych:

a) mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy i odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia zbiornika,

b) prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

c) świadczenie usług w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych,

d) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zgodną z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice,

e) [1])

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

- przedsiębiorca  powinien dysponować potencjałem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym spełnienie wymagań w zakresie przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne wskazane we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


[1]) § 1 Uchwały Nr XXXV/667/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/615/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »