| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.1499), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXXVIII/713/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.1503),

2) Uchwałą Nr XL/758/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.3296),

3) Uchwałą Nr XLI/780/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.3662).

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/684/12
Rady Miasta Mysłowice

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez realizację działań obejmujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych celem ich odbioru:

a) papieru, metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych,

b) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

c) szkła,

w tym powstających w gospodarstwach domowych:

d) przeterminowanych leków i chemikaliów,

e) zużytych baterii i akumulatorów,

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

i) zużytych opon,

j) odpadów zielonych.

2. [1]) Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich usunięcie w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może być dokonywane na terenie nieruchomości na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki winny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym po spełnieniu wymagań jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w odrębnych przepisach. Powstających ścieków nie należy odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi, cieków i zbiorników wodnych.

4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane doraźnie, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby oraz w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3. 1.[2]) Za utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na drogach publicznych i w innych miejscach użyteczności publicznej odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemników, kontenerów i worków na odpady komunalne w miejscach wyodrębnionych łatwo dostępnych dla użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców tej nieruchomości i osób trzecich.

3. (uchylony).[3])

4. (uchylony).[4])

5. Pojemniki przewidziane do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji na terenie gminy, to:

1) kosze uliczne o pojemnościach 10 l, 15 l, 30 l, 35 l, 40 l, 50 l, 60 l, 65 l, 70 l, 80 l, 95 l,

2) pojemniki i kontenery o pojemnościach 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 7000 l, a dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy również prasokontenery,

3) dopuszcza się możliwość umieszczenia tych odpadów w workach polietylenowych LDPE o pojemności 60 l lub 120 l:

- w przypadku zwiększenia ilości dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jednak nie więcej niż jeden raz na pół roku,

- dla punktów handlowych i usługowych poza lokalem.

6. Pojemniki przewidziane do zbierania papieru, metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych, to pojemniki o pojemnościach 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 1500 l, 2500 l, 7000 l, lub worki polietylenowe LDPE o pojemności min. 60 l, a dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy również kontenery o pojemności około 30000 l lub prasokontenery.

7. Pojemniki przewidziane do zbierania szkła, to pojemniki o pojemnościach 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 1500 l, 2500 l lub worki polietylenowe HDPE o pojemnościach 60 l lub 120 l.

8. Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się w oparciu o następujące tygodniowe normy wytwarzania odpadów:

a) w zabudowie jednorodzinnej: 40 l na jednego mieszkańca,

b) w zabudowie wielorodzinnej: 60 l na jednego mieszkańca.

9. Ustala się następujące ilości pojemników na niesegregowane odpady komunalne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- dla jednej osoby - pojemnik o pojemności min. 80 l,

- od dwóch do trzech osób - pojemnik o pojemności min. 120 l,

- od czterech do pięciu osób - pojemnik o pojemności min. 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,

- od sześciu do siedmiu osób - pojemnik o pojemności 240 l i pojemnik o pojemności 120 l lub trzy pojemniki o pojemności 120 l,

- od ośmiu do dziewięciu osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l lub cztery pojemniki o pojemności 120 l,

- dla dziesięciu osób - pojemnik o pojemności 770 l lub trzy pojemniki o pojemności 240 l,

b) w zabudowie wielorodzinnej ilość pojemników jest wynikową ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, tygodniowej normy wynikającej z ust. 8 b) oraz częstotliwości wywozu wynikających z § 4 ust. 2. pkt 6.

10. [5]) Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania papieru, metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych, na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się w oparciu o tygodniową normę wytwarzania tych odpadów wynoszącą 6 l na jednego mieszkańca.

11. Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania szkła na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się w oparciu o tygodniową normę wytwarzania tych odpadów wynoszącą 3 l na jednego mieszkańca.

12. Odpady komunalne zebrane na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy należy gromadzić zgodnie z tygodniowymi normami wytwarzania odpadów określonymi poniżej, nie mniejszymi niż:

1) szkoły wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,

2) żłobki i przedszkola – 3 l na każde dziecko i pracownika,

3) lokale handlowe i usługowe – 50 l na każde 10m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

4) punkty handlowe i usługowe poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego,

5) lokale gastronomiczne – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to również miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

6) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

7) domy opieki, szpitale, internaty, hotele, pensjonaty i inne obiekty zbiorowego zakwaterowania – 20 l na jedno łóżko,

8) ogródki działkowe – 30 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 30 listopada,

9) cmentarze – 3 l na każde miejsce pochówku, z wyłączeniem miejsc pochówku ofiar obozów pracy i ofiar wojen oraz cmentarzy zamkniętych, na których nie powstają odpady komunalne.

13. Do zbierania odpadów komunalnych należy stosować zamykane i szczelne pojemniki, kontenery i worki oznaczone następującymi kolorami:

1) kolorem żółtym – przeznaczenie na odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

2) kolorami: brązowy lub zielony lub szary lub czarny lub srebrny/ocynk – przeznaczenie na niesegregowane odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

3) kolorem białym – przeznaczenie na szkło.

14. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem.

15. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4. 1. Odpady komunalne powinny być odbierane z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości:

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem odbierającym odpady na terenie miasta Mysłowice wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

2) niesegregowane odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na dwa tygodnie,

3) szkło z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w postaci wystawki na dwa razy na rok,

5) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

6) niesegregowane odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na dwa razy w tygodniu,

7) szkło z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej z częstotliwością co najmniej jeden raz na miesiąc,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe w zabudowie wielorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

9) dopuszcza się zwiększenie częstotliwości wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w okresach świątecznych (np. święta wielkanocne i święta bożego narodzenia) zapewniające niezaleganie odpadów na podłożu i wokół miejsc ich gromadzenia,

10) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii zgodnie z harmonogramem zbiórki mobilnego punktu zbierania odpadów,

11) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz niesegregowane odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji pochodzące z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, za wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 13 i pkt. 14 i pkt. 17 co najmniej raz na dwa tygodnie,

12) szkło pochodzące z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na co najmniej raz na miesiąc,

13) niesegregowane odpady komunalne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji pochodzące z lokali gastronomicznych na co najmniej dwa razy w tygodniu,

14) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz niesegregowane odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji pochodzące z punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami – codziennie,

15) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz niesegregowane odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz szkło powstałe wskutek zorganizowanych imprez masowych niezwłocznie po zakończeniu imprezy masowej, a jeżeli impreza masowa trwa powyżej jednego dnia częstotliwość odbierania odpadów ustala się na codzienną na czas trwania imprezy masowej,

16) kosze uliczne z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wysypywania odpadów na podłoże,

17) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz niesegregowane odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji z cmentarzy:

a) poza okresami świąt – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

b) w okresie świąt - co najmniej jeden raz w tygodniu.

3. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) ze zbiorników bezodpływowych – z częstotliwością wynikającą z korelacji rozliczenia ilości zużytej wody pomniejszonej o wskazania podliczników do nawadniania terenów zielonych do rozliczenia ilości nieczystości opróżnionych ze zbiornika bezodpływowego oraz z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości ciekłych ze zbiornika,

2) z przydomowych oczyszczalni ścieków - osady opróżniane z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji, zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania.

4. Ustala się sposób pozbywania się i odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest nie wcześniej niż na dzień przed odbiorem odpadów komunalnych umieścić pojemniki i worki z odpadami komunalnymi w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejść na teren nieruchomości lub przy braku takiej możliwości, umieścić pojemniki i worki z odpadami komunalnymi przed nieruchomością, przed wejściem do nieruchomości, przed podjazdem do nieruchomości lub w miejscu do tego celu wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości. Umieszczenie pojemników i worków z odpadami komunalnymi winno nastąpić w sposób nie stwarzający utrudnień i zagrożenia w ruchu pieszym oraz samochodowym. W celu odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w kontenerach o pojemności 7000 l i większej dopuszcza się na wjazd na teren nieruchomości pojazdu podmiotu uprawnionego,

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny zostać wystawione w terminie przewidzianym dla odbioru tych odpadów w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejść na teren nieruchomości lub przy braku takiej możliwości, przed nieruchomością, przed wejściem do nieruchomości, przed podjazdem do nieruchomości lub w miejscu do tego celu wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości. Umieszczenie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych winno nastąpić w sposób nie stwarzający utrudnień i zagrożenia w ruchu pieszym oraz samochodowym,

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wykonuje się w terminie i na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na terenie miasta Mysłowice.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu miasta Mysłowice ustala się wyłącznie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych przypisane do Regionu II.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 6. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także aby nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia.

2. Właściciele utrzymywanych w lokalach i budynkach mieszkalnych jako zwierzęta domowe ssaków, w tym gryzoni, ptaków, gadów, płazów i owadów oraz pajęczaków, są zobowiązani do zapobiegania ich wydostaniu się na zewnątrz lokalu, dotyczy to w szczególności egzotycznych zwierząt jadowitych i drapieżnych.

3. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.

4. Psy przebywające w miejscach publicznych powinny być oznakowane (identyfikator trwale umieszczony na obroży, mikroprocesor) w sposób umożliwiający ustalenie jego właściciela.

5. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zwierzęciem, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) psa należy prowadzić na smyczy z zastrzeżeniem pkt 3,

2) [6]) psy należące do ras uznawanych za agresywne należy prowadzić na smyczy i w kagańcu,

3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczająca właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

6. (uchylony).[7])

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 7. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi, osiedlach mieszkaniowych, w budynkach w zabudowie szeregowej.

2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

3. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich winna być prowadzona pod warunkiem przestrzegania następujących warunków zootechnicznych:

1) zapewnienia częstotliwości czynności porządkowych nie powodujących zalegania nieczystości stałych i płynnych,

2) nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich posesji.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 8. [8])

1. Deratyzacja powinna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, w gospodarstwach rolnych, w obiektach i urządzeniach technicznych oraz w pomieszczeniach takich jak altany na pojemniki na odpady, zsypy i komory zsypowe, korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłączenia wodociągowe.

2. Powszechne akcje deratyzacyjne ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty organizowane będą w danym roku kalendarzowym w okresach:

1) wiosennych od 10 kwietnia do 15 maja,

2) jesiennych od 15 września do 15 października.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 9. 1. Traci moc Uchwała Nr LXXVIII/1137/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XXXVIII/713/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/758/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

[3]) Przez § 1 ust. 2 Uchwały Nr XL/758/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

[4]) Przez § 1 ust. 3 Uchwały Nr XL/758/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLI/780/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 Uchwały Nr XXXVIII/713/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

[7]) Przez § 3 Uchwały Nr XXXVIII/713/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

[8]) W brzmieniu ustalonym przez § 4 - 7 Uchwały Nr XXXVIII/713/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »