| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.1500), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXXVIII/714/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.1504),

2) Uchwałą Nr XL/757/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.3295).

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/685/12
Rady Miasta Mysłowice

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 r
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1.Sposób i zakres odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) podmiot wyłoniony w drodze przetargu, zwany dalej uprawnionym podmiotem odbierze następujące odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe z przeznaczonego do tego pojemnika, kontenera lub w worku,

b) niesegregowane odpady komunalne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji z przeznaczonego do tego pojemnika, kontenera lub w worku,

c) szkło z przeznaczonego do tego pojemnika lub w worku,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe z wydzielonych miejsc na terenie nieruchomości,

2) wymienione w § 1 ust. 1 odpady komunalne zostaną, zgodnie z określoną częstotliwością i harmonogramem, odebrane od właścicieli nieruchomości przez uprawniony podmiot wyłoniony w drodze przetargu, zwany dalej uprawnionym podmiotem,

3) ponadto właściciel nieruchomości zbiera następujące odpady powstające w gospodarstwie domowym:

a) przeterminowane leki i chemikalia i dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wyznaczonych punktów w aptekach,

b) zużyte baterie i akumulatory i dostarcza zużyte baterie do mobilnego punktu zbierania odpadów w terminach określonych w harmonogramie zbiórki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wyznaczonych pojemników w obiektach użyteczności publicznej, a zużyte akumulatory dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) zużyty sprzęt elektryczy i elektroniczny i dostarcza do mobilnego punktu zbierania odpadów w terminach określonych w harmonogramie zbiórki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktu określonego w przepisach odrębnych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości celem usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu lub dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub korzysta z usług dodatkowych,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub korzysta z usług dodatkowych,

f) zużyte opony i dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

g) odpady zielone w przeznaczonych do tego workach polietylenowych LDPE i dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub korzysta z usług dodatkowych.

§ 2.1.[1]) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie od niego odebrana każda zebrana ilość odpadów komunalnych na zasadach i częstotliwości odbioru określonych w § 1 i w § 3 za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych określonych w § 4 ust. 3.

2.[2]) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Mysłowice przejmuje z dniem 1 lipca 2013 roku obowiązek nałożony na właściciela nieruchomości wyposażenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3.Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określa się dla:

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

2) niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na dwa tygodnie,

3) szkła zgromadzonego na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w postaci wystawki na dwa razy na rok,

5) papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

6) niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na dwa razy na tydzień,

7) szkła z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na co najmniej jeden raz na miesiąc,

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na jeden raz na miesiąc,

9) dopuszcza się zwiększenie częstotliwości wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w okresach świąt jak np. święta wielkanocne i święta bożego narodzenia, zapewniające niezaleganie odpadów j.w. na podłożu i wokół miejsc ich gromadzenia.

§ 4.1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmą następujące rodzaje odpadów:

1) papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

3) przeterminowane leki i chemikalia,

4) zużyte baterie i akumulatory,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) zużyte opony,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe,

9) odpady zielone.

2.[3]) Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych możliwych do dostarczenia w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do 300 kg na mieszkańca na rok. Prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązany jest do odbioru od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ponadnormatywnej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych za pobraniem dodatkowej opłaty uiszczonej przez przekazującego ten odpad.

4. Mobilne punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii przyjmą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony będzie przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

6.[4]) Informacja o lokalizacji oraz dniach i godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XXXVIII/714/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

[2]) Dodany przez § 1 Uchwały Nr XL/757/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 2 Uchwały Nr XXXVIII/714/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

[4]) Dodany przez § 3 Uchwały Nr XXXVIII/714/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »