| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/204/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych, na drogach publicznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Obszar strefy płatnego parkowania przedstawia załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

1) za pierwszą godzinę postoju               – 1,50 zł;

2) za drugą godzinę postoju                             – 1,80 zł;

3) za trzecią godzinę postoju                             – 2,10 zł;

4) za czwartą i kolejne godziny postoju               – 1,50 zł;

2. Minimalna opłata uiszczana w parkomacie wynosi 0,50 zł.

§ 3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:

1) osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest na zastrzeżonym stanowisku postojowym, oznakowanym znakiem D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" z tabliczką T-29;

2) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

a) Straży Miejskiej,

b) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

c) pogotowia gazowego,

d) pogotowia energetycznego,

e) pogotowia ciepłowniczego,

f) pogotowia wodno-kanalizacyjnego,

g) oczyszczania miasta;

3) pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bytom, podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami oznaczonymi identyfikatorem pracownika urzędu. Identyfikator pracownika Urzędu Miejskiego, wydany dla wydziału mieszczącego się w budynku przy ul. Parkowej 2 nie obowiązuje na parkingu przy ul. Parkowej;

4) klientów Urzędu Miejskiego na parkingu przy ul. Parkowej pod Urzędem Miejskim, przez pierwszą godzinę parkowania, po pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrzeżeniem, że bilet zerowy na dany nr rejestracyjny można otrzymać tylko raz dziennie;

5) motocykli.

§ 4. 1. Opłaty określone w § 2 niniejszej uchwały za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania wnosi się z góry w parkomacie lub przy pomocy telefonu komórkowego.

2. Naliczanie opłaty następuje narastająco w wysokościach właściwych dla poszczególnych odcinków czasowych.

§ 5. Wprowadza się opłaty abonamentowe, uprawniające do parkowania pojazdów samochodowych na obszarze SPP, dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony:

1) abonament postojowy roczny mieszkańca typu "M" – uprawniający do parkowania pojazdu samochodowego, o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie, osoby fizycznej zameldowanej na obszarze SPP – w wysokości 50,00 zł;

2) abonament postojowy miesięczny typu "O" – uprawniający do parkowania pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie – w wysokości 150,00 zł;

3) abonament postojowy sześciomiesięczny typu "O6" – uprawniający do parkowania pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie – w wysokości 800,00 zł;

4) abonament postojowy przedsiębiorcy miesięczny typu "P" –- uprawniający do parkowania
na 2 ulicach w pobliżu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie, – w wysokości 100,00 zł;

5) abonament postojowy przedsiębiorcy sześciomiesięczny typu "P6" – uprawniający do parkowania na 2 ulicach w pobliżu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym określonym w abonamencie – w wysokości 540,00 zł.

§ 6. 1. Wprowadza się opłatę zryczałtowaną w wysokości 250,00 zł za jeden miesiąc kalendarzowy z tytułu prawa wyłączności do zastrzeżonego stanowiska postojowego, wyznaczonego w SPP (tzw. "koperta");

2. W SPP przeznacza się do 10% miejsc postojowych do wyznaczenia zastrzeżonych stanowisk postojowych;

§ 7. 1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w wysokości 50,00 zł;

2. Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty stwierdzenia parkowania bez uiszczenia opłaty.

§ 8. Sposób pobierania opłat, o których mowa w § 2, 4, 5 i 6, postępowanie reklamacyjne
i odwoławcze oraz tryb wydawania abonamentów oraz identyfikatorów pracownika Urzędu Miejskiego, określa regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała nr XLIX/708/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat z późniejszymi zmianami.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/204/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2013 r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W BYTOMIU

1. ul. Browarniana

2. pl. Grunwaldzki

3. ul. Jagiellońska

4. ul. Józefa Jainty (od ul. Stanisława Webera do ul. Piekarskiej)

5. ul. Antoniego Józefczaka

6. ul. Katowicka (od pl. Tadeusza Kościuszki do ul. Wojciecha Korfantego)

7. pl. Klasztorny

8. ul. Wojciecha Korfantego (od ul. Jana Smolenia do ul. Katowickiej)

9. ul. Kościelna

10. pl. Kościuszki

11. ul. Ks. Karola Koziołka

12. ul. Krakowska (od Rynku do ul. Jana Matejki)

13. ul. Stanisława Moniuszki

14. ul. Mariacka

15. ul. Jana Matejki (od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Szkolnej)

16. ul. Murarska

17. ul. Parkowa

18. ul. Piastów Bytomskich (od ul. Katowickiej do Rynku)

19. ul. Piekarska (od ul. Sądowej do posesji nr 19 włącznie)

20. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. Jana Matejki do ul. Piekarskiej)

21. ul. Karola Miarki (od pl. Wolskiego do ul. Ludwika Zamenhofa)

22. ul. Podgórna

23. ul. Powstańców Warszawskich (od ul. Kolejowej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

24. ul. Dr Józefa Rostka (od ul. Antoniego Józefczaka do ul. Karola Miarki)

25. ul. Rycerska

26. ul. Rzeźnicza

27. ul. Sądowa

28. pl. Generała Władysława Sikorskiego

29. pl. Jana III Sobieskiego

30. ul. Strażacka

31. ul. Szkolna (od ul. Wojciecha Korfantego do ul. Jana Matejki)

32. ul. Karola Szymanowskiego

33. ul. Wałowa

34. pl. Wolskiego

35. ul. Wrocławska (od ul. Piekarskiej do ul. Powstańców Warszawskich)

36. ul. Stanisława Webera

37. ul. Ludwika Zamenhofa

38. ul. Żołnierza Polskiego (od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Jana Smolenia)

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/204/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2013 r.

OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
NA DROGACH PUBLICZNYCH W BYTOMIU

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/204/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2013 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)
PRZEPISY OGÓLNE

Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Bytomiu, wymienionych w załączniku
nr 1 do Uchwały nr XV/204/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat.


PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) strefa płatnego parkowania (SPP) – obszar miasta, na którym wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych;

2) parkowanie pojazdu w SPP – unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż jedną minutę, nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, w miejscach przystosowanych do postoju pojazdów na drogach publicznych i parkingach płatnych niestrzeżonych w pasach drogowych w granicach określonych znakami D-44 "strefa parkowania" i D-45 "koniec strefy";

3) operator SPP – podmiot upoważniony przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów (MZDiM) do obsługi systemu pobierania opłat;

4) kontroler SPP – upoważniony przez Dyrektora MZDiM pracownik do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP;

5) parkomat – urządzenie do wnoszenia opłat za parkowanie przy użyciu monet;

6) bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie w parkomacie w SPP;

7) bilet zerowy – dowód, pobrany w parkomacie po wprowadzeniu nr rejestracyjnego, upoważniający do bezpłatnego postoju na parkingu pod Urzędem Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 przez pierwszą godzinę parkowania;

8) naklejka – samoprzylepny identyfikator informujący o uiszczaniu opłaty przy użyciu telefonu komórkowego;

9) koperta – zastrzeżone stanowisko postojowe;

10) wezwanie – dokument wystawiony przez kontrolera SPP stwierdzający nieuiszczenie opłaty parkingowej;

11) biuro strefy płatnego parkowania w Bytomiu – miejsce obsługi klientów korzystających z parkowania w SPP;

12) mieszkaniec SPP – osoba zameldowana na obszarze SPP.

§ 2. Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miasta, który jest płatny w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.30, wtorek – piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP pobiera się opłaty w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej nr XV/204/13 z dnia 27 maja 2013 r.

2. Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się poprzez:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, przy użyciu monet o nominałach: 5, 2 i 1 zł oraz 50, 20 i 10 gr;

2) wykupienie abonamentu;

3) wniesienie opłaty zryczałtowanej za zastrzeżone miejsce postojowe (koperta);

4) uruchomienie polecenia zapłaty przy użyciu telefonu komórkowego.

3. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania dopłatę zgodnie z § 18 niniejszego regulaminu można uiścić:

1) w Biurze SPP;

2) przelewem na rachunek bankowy MZDiM Bytom;

3) w kasie MZDiM Bytom.

§ 4. Taksówki poza postojami wyznaczonymi znakami D-19 i D-20 oraz pojazdy zaopatrzenia, nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP.

§ 5. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej
i usługowej z pojazdów zaparkowanych w SPP.


WNOSZENIE OPŁAT

§ 6. 1. Opłatę za parkowanie w SPP wnosi się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie, lub przy pomocy telefonu komórkowego.

2. W celu otrzymania biletu zerowego uprawniającego do bezpłatnego parkowania przy
ul. Parkowej pod Urzędem Miejskim w Bytomiu przez okres 1 godziny, należy w parkomacie przy Urzędzie Miejskim wprowadzić nr rejestracyjny parkującego pojazdu. Bilet zerowy ważny jest przez 1 godzinę i obowiązuje wyłącznie na parkingu przy Urzędzie Miejskim.

3. Bilet parkingowy, z zastrzeżeniem pkt 2, uprawnia do parkowania na obszarze SPP przez cały czas jego ważności.

4. Wniesienie opłaty parkingowej za pomocą telefonu komórkowego zostaje w formie elektronicznej zarejestrowane na serwerze, co pozwala na elektroniczną identyfikację wniesionej opłaty.

5. Kierujący pojazdem powinien wyłożyć bilet parkingowy, bilet zerowy, abonament lub identyfikator pracownika urzędu za przednią szybą, wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający ich odczytanie z zewnątrz.

6. Kierujący pojazdem, korzystający z usługi płatności za postój pojazdu przez telefon komórkowy, powinien umieścić naklejkę na przedniej szybie pojazdu od wewnętrznej strony. Naklejki dostępne są bezpłatnie w biurze SPP.

7. Niezastosowanie się przez kierowcę do pkt 5 i 6 skutkuje wystawieniem wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, które może być uchylone zgodnie z § 18 niniejszego regulaminu.

8. Błędne wprowadzenie nr rejestracyjnego pojazdu w celu pobrania biletu zerowego nie uprawnia do bezpłatnego postoju przez pierwszą godzinę parkowania pod Urzędem Miejskim i skutkuje wystawieniem wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.


ABONAMENTY

§ 7. 1. Abonament typu "M" uprawnia mieszkańców SPP do parkowania na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie.

2. Abonament typu "M" wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na obszarze objętym SPP i są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t.

3. Osoba fizyczna może otrzymać abonament typu "M" tylko na jeden pojazd samochodowy.

4. Abonament typu "M" wydaje się na okres jednego roku, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania na obszarze SPP.

5. W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "M" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

6. Abonament typu "M" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

7. Abonament typu "M" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 1 uchwały.

8. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:

1) dokument tożsamości, z którego wynikać będzie fakt zameldowania;

2) dowód rejestracyjny pojazdu;

3) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

9. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "M", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 1 uchwały.

10. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "M" nie podlega zwrotowi.

§ 8. 1. Abonament typu „O” uprawnia do parkowania na obszarze SPP i jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym.

2. Abonament typu „O” jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.

3. Abonament typu „O” wydawany jest w siedzibie MZDiM, po wniesieniu opłaty określonej § 5
pkt 2 uchwały.

4. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu „O”, nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 2 uchwały.

5. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu „O” nie podlega zwrotowi.

§ 9. 1. Abonament typu „O6” uprawnia do parkowania na obszarze SPP i jest ważny w przez sześć kolejnych miesięcy kalendarzowych.

2. Abonament typu „O6” jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.

3. Abonament typu „O6” wydawany jest w siedzibie MZDiM, po wniesieniu opłaty określonej
§ 5 pkt 3 uchwały.

4. Abonament typu "O6" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 3 uchwały.

5. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu „O6”, nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 3 uchwały.

6. W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "O6" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

7. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu „O6” nie podlega zwrotowi.

§ 10. 1. Abonament typu "P" uprawnia przedsiębiorców do parkowania na dwóch ulicach określonych w abonamencie i jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym.

2. Abonament typu "P" wydawany jest podmiotom gospodarczym, bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze objętym SPP, będącym właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t.

3. Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP może otrzymać abonament typu "P" tylko na jeden pojazd samochodowy.

4. Abonament typu "P" jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.

5. Abonament typu "P" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 4 uchwały.

6. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:

1) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, z którego wynikać będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym SPP;

2) dowód rejestracyjny pojazdu;

3) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

7. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "P", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 4 uchwały.

8. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "P" nie podlega zwrotowi.

9. Abonament typu "P" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

§ 11. 1. Abonament typu "P6" uprawnia przedsiębiorców do parkowania na dwóch ulicach określonych w abonamencie i jest ważny przez 6 miesięcy kalendarzowych określonych w abonamencie.

2. Abonament typu "P6" wydawany jest podmiotom gospodarczym, bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze objętym SPP, będącym właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t.

3. Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP może otrzymać abonament typu "P6" tylko na jeden pojazd samochodowy.

4. Abonament typu "P6" jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.

5. Abonament typu "P6" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 5 uchwały.

6. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:

1) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, z którego wynikać będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym SPP;

2) dowód rejestracyjny pojazdu;

3) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

7. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "P6", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 5 uchwały.

8. W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "P6" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

9. Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "P6" nie podlega zwrotowi.

10. Abonament typu "P6" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

§ 12. Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP nie może otrzymać równocześnie abonamentu typu „P” i „P6” ważnych w tym samym okresie.

§ 13. Wzory druków abonamentów ustala Dyrektor MZDiM.


KOPERTY NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI

§ 14. 1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o wyznaczenie koperty na ulicach objętych SPP.

2. Zasady i sposób korzystania z koperty reguluje umowa zawarta pomiędzy MZDiM, a użytkownikiem.

3. Prawo do koperty nabywa się na okres 1 roku.

4. Zajęcie koperty przez pojazd nieuprawniony nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do MZDiM i operatora SPP.


IDENTYFIKATOR PRACOWNIKA URZĘDU

§ 15. 1. Identyfikator uprawnia do parkowania, z zastrzeżeniem §3 pkt 3 uchwały, na obszarze SPP, i jest ważny w danym roku kalendarzowym.

2. Identyfikator wydaje MZDiM na podstawie wniosku, sporządzonego przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub jednostkę organizacyjną Gminy Bytom, zatwierdzonego przez Sekretarza Miasta Bytomia.

3. Identyfikator wydawany jest komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Bytom.

4. Wzór druku identyfikatora ustala Dyrektor MZDiM.


KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 16. 1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów samochodowych w SPP z niniejszym Regulaminem prowadzą upoważnieni przez MZDiM kontrolerzy SPP, posiadający identyfikator ze zdjęciem.

2. Zakres uprawnień kontrolerów SPP:

1) sprawdzanie ważności biletów parkingowych;

2) sprawdzanie ważności biletów zerowych;

3) sprawdzanie ważności abonamentów;

4) wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój pojazdu bez uiszczonej opłaty, wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej;

5) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów;

6) kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego SPP.


PARKOWANIE BEZ OPŁATY

§ 17. 1. Przez parkowanie w SPP bez opłaty rozumie się:

1) nieuiszczenie opłaty za parkowanie;

2) parkowanie po upływie czasu określonego na bilecie parkingowym lub po upływie czasu opłaconego za pomocą telefonu komórkowego;

3) korzystanie z nieważnego abonamentu;

4) korzystanie z abonamentu typu "M" poza określonymi w abonamencie ulicami;

5) korzystanie z abonamentu typu "P" poza określonymi w abonamencie ulicami;

6) korzystanie z abonamentu typu "P6" poza określonymi w abonamencie ulicami;

7) parkowanie przy użyciu karty parkingowej osoby niepełnosprawnej poza miejscami wyznaczonymi znakami D-18a z tabliczką T-29,

8) parkowanie na podstawie biletu zerowego z niewłaściwym nr rejestracyjnym pojazdu.

2. Po stwierdzeniu braku opłaty za parkowanie, wystawiane jest wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, którego druk (w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w folii) umieszcza się za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu.


REKLAMACJE I ODWOŁANIA

§ 18. 1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia parkowania bez uiszczenia opłaty.

2. Złożona reklamacja jest uwzględniana, gdy:

1) w chwili kontroli opłata za postój była uiszczona;

2) opłata za postój została uiszczona w czasie do 10 minut od wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową;

3) w czasie parkowania wystąpiła awaria parkomatu lub systemu informatycznego uniemożliwiająca wniesienie opłaty za parkowanie;

4) na pojazd, na który została wystawiona opłata, wykupiony był ważny abonament, który uprawniał do parkowania w danym miejscu;

5) pojazd objęty był stawką zerową za postój w strefie płatnego parkowania;

6) przekroczono opłacony czas parkowania, a opłata za przekroczony czas parkowania, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu zgłoszenia się w biurze SPP, uiszczona została do godz. 17.00 w dniu wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową;

7) po przekroczeniu opłaconego czasu parkowania, uiszczono na konto MZDiM, w terminie do 7 dni od dnia parkowania, opłatę naliczoną zgodnie ze stawkami określonymi w § 2 uchwały, za czas od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 17.00 tego samego dnia, niezależnie od godziny zakończenia parkowania.

3. Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt a), b), c), f) dokonuje się w biurze SPP.

4. Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt d), e), g) dokonuje się w siedzibie MZDiM.

5. Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu odwołania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/204/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2013 r.

Uchwałą nr XLIX/708/09 z 29 lipca 2009 r. Rada Miejska wprowadziła pobieranie opłat parkingowych za pomocą parkometrów, a także przy pomocy telefonu komórkowego.

Obecny projekt uchwały stanowi znowelizowaną wersję powyższej uchwały, z uwzględnieniem potrzeb kierowców oraz przedsiębiorców działających w strefie płatnego parkowania.

W § 2 Regulaminu SPP skrócono czas funkcjonowania strefy płatnego parkowania o dwie godziny, w których występuje najmniejsze natężenie ruchu pojazdów.

Uwzględniając potrzeby przedsiębiorców prowadzących działalność w SPP oraz pracowników zatrudnionych na obszarze SPP wprowadzono nowe abonamenty przedsiębiorcy: miesięczny typu „P”, 6-cio miesięczny typu „P6” oraz ogólny sześciomiesięczny typu „O6”.

W § 3 uchwały rozszerzono wykaz uprawnionych do opłaty zerowej o motocykle, klientów Urzędu Miejskiego w Bytomiu przez pierwszą godzinę parkowania, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Bytom podczas wykonywania obowiązków służbowych. Jednocześnie zmodyfikowano uprawnienia wynikające z posiadanego identyfikatora pracownika Urzędu Miejskiego w Bytomiu dla wydziałów mieszczących się w budynku przy ul. Parkowej 2 wyłączając parking przy ul. Parkowej 2 ze zwolnienia z opłat za postój pojazdu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierujących wprowadzono także dodatkową możliwość dokonania opłaty za postój w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania, poprzez przelew bankowy płatny w terminie do 7 dni. W celu zmobilizowania kierowców do terminowego wnoszenia opłata za postój określono nową stawkę opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł dostosowując ją w ten sposób do stawek obowiązujących w pobliskich miastach (Chorzów, Katowice, Tychy).

Z uwagi na konieczność doprecyzowania przepisów porządkowych obowiązujących w strefie zmieniono Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania, w którym uściślono kwestie wnoszenia dopłaty przelewem, wydawania abonamentów, kontroli postoju oraz reklamacji i odwołań.

Przedmiotowa uchwała została poddana pod konsultacje społeczne w dniach od 10 maja br.
do 24 maja br.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »