| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/41/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mszana"

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2   pkt 14 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.)oraz § 24 Regulaminu Rady Gminy Mszana będącego załącznikiem nr 5   do uchwały Rady Gminy Mszana nr II/9/2002 z   dnia 9   grudnia 2002 r. w   sprawie Statutu Gminy Mszana (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z   2003 r. nr 6   poz. 234 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   Przyjąć regulamin nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mszana", stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/41/2013    
Rady Gminy Mszana    
z dnia 23 maja 2013 r.  
 

Regulamin nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mszana"  

§   1.   1.   Tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Mszana" jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i   uznania dla zasług na rzecz mieszkańców Gminy Mszana, nadawanym przez Radę Gminy Mszana.  

2.   Tytuł może być nadany zarówno mieszkańcom Gminy Mszana, jak i   osobom nie mieszkającym w   Mszanie, obywatelom polskim i   cudzoziemcom.  

3.   Tytuł przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz obywateli i   Gminy Mszana, wniesienie istotnego wkładu w   jej rozwój, wzbogacenie dorobku Gminy Mszana w   różnych dziedzinach.  

4.   Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Mszana” może być nadany pośmiertnie.  

§   2.   Tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Mszana" może być nadany tej samej osobie tylko raz.  

§   3.   Rada Gminy Mszana tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Mszana" nadaje w   drodze uchwały.  

§   4.   Z inicjatywą przyznania tytułu mogą wystąpić:  

1)   Wójt Gminy Mszana,  

2)   Przewodniczący Rady Gminy Mszana,  

3)   Komisje stałe Rady Gminy Mszana.  

§   5.   1.   Wniosek o   nadanie godności należy składać na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Mszana.  

2.   Pisemny wniosek powinien zawierać:  

1)   dane osobowe kandydata,  

2)   określenie zasług, uzasadniających wyróżnienie kandydata.  

§   6.   Komisją właściwą dla rozpatrzenia wniosku w   sprawie nadania godności "Honorowego Obywatela Gminy Mszana" jest Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.  

§   7.   1.   Osoba wyróżniona tytułem "Honorowego Obywatela Gminy Mszana" otrzymuje:  

1)   akt nadania,  

2)   statuetkę,  

3)   legitymację.  

2.   Osoby otrzymujące tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Mszana" wpisują się do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Mszana, którą prowadzi Przewodniczący Rady Gminy Mszana.  

§   8.     Wręczenia aktu nadania, statuetki i   legitymacji dokonuje Przewodniczący Rady Gminy Mszana i   Wójt Gminy Mszana w   trakcie sesji Rady Gminy Mszana bądź w   trakcie innej stosownej uroczystości, odbywającej się na terenie Gminy Mszana.  

§   9.     W przypadku nadania pośmiertnie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Mszana" akt nadania, statuetkę oraz legitymację przekazuje się na ręce najbliższej rodziny uhonorowanej osoby. Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Mszana dokonuje Przewodniczący Rady Gminy Mszana.  

§   10.   Wyróżnieni tytułem "Honorowego Obywatela Gminy Mszana"mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w:  

1)   sesjach Rady Gminy,  

2)   nieodpłatnie w   imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Mszana.  

§   11.   Rada Gminy może podjąć uchwałę o   pozbawieniu tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mszana" na wniosek osób, o   których mowa w   §4 w   razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w   wyniku wprowadzenia w   błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »