| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/405/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się kwartalnie.  

§   2.   1.   Opłatę uiszcza się w   terminach:  

1)   do dnia 15 kwietnia za pierwszy kwartał,  

2)   do dnia 15 lipca za drugi kwartał,  

3)   do dnia 15 października za trzeci kwartał,  

4)   do dnia 15 stycznia za czwarty kwartał ubiegłego roku.  

2.   Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w   ust. 1.  

§   3.   Opłatę uiszcza się począwszy od trzeciego kwartału 2013 r. przelewem na rachunek bankowy Miasta Racibórz lub w   kasie Urzędu Miasta Racibórz.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   5.   Traci moc Uchwała nr XXVI/376/2013 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 lutego 2013 r. w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

W związku z   sugestiami zarządców nieruchomości wprowadzono możliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   ratach miesięcznych.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 8   maja 2013 r. do 21maja 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w   sentencji niniejszej Uchwały.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »