| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/406/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.).  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 19 grudnia 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:  

1)   §1 otrzymuje brzmienie:  

§1. Określa się wzory deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości, o   którym mowa w   art. 2   ust.1 pkt 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), stanowiące załączniki nr 1   i nr 2   do niniejszej uchwały. ;

2)   §2 otrzymuje brzmienie:  

§2 Deklaracje, o   których mowa w   §1 należy złożyć w   Urzędzie Miasta Racibórz:  

1)   w terminie do 31 marca 2013 r. deklarację określoną w   załączniku nr 1,  

2)   w terminie do 28 czerwca 2013 r. deklarację określoną w   załączniku nr 2  

oraz w   terminach określanych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy. .

§   2.   Warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w   odrębnej uchwale.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

W związku z   potrzebą dostosowania wzoru deklaracji do potrzeb zarządców nieruchomości wprowadzony został załącznik nr 2   określający wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zabudowie wielorodzinnej.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 8   maja 2013 r. do 21maja 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w   sentencji niniejszej uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/406/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 22 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/406/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 22 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »