| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/412/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. "h" ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 406) oraz art.6 ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 987) i   po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Muzeum w   Raciborzu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXVII/509/2000 Rady Miasta Racibórz z   dnia 22 listopada 2000 r. w   sprawie nadania Statutu Muzeum w   Raciborzu z   późn. zm.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Nadanie nowego Statutu wiąże się z   nowelizacją ustaw: ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz.987) oraz ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 406). Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 15 grudnia 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały. Ponadto, na podstawie art. 6   ust. 1   ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (Dz.U. z   2012 r. poz. 987) Statut Muzeum w   Raciborzu został uzgodniony z   Ministerstwem Kultury i   Dziedzictwa Narodowego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/412/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 22 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Muzeum w   Raciborzu  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »