| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594), art. 72 ust.1 i ust. 4 oraz art. 91 b ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (T.J.: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. nr 197 poz.1172) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Traci moc Uchwała Nr XVI/121/2007 z dnia 28 listopada 2007roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry.

§ 2. Wprowadza się zasady gospodarowania środkami zabezpieczonymi corocznie w budżecie Gminy Wyry na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, w tym również nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry.

§ 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej.

§ 4. 1. Zapomogę pieniężną na pomoc zdrowotną przyznaje Wójt Gminy Wyry.

2. Wysokość jednorazowej zapomogi nie może być wyższa niż 300 zł.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej z pomocy zdrowotnej nauczyciel składa do Wójta Gminy Wyry.

2. Wnioski składa się w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.

3. W uzasadnionych przypadkach losowych wniosek może być złożony w terminie innym niż wskazany w ust.2.

§ 6. 1. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mogą korzystać nauczyciele, którzy:

1) leczą się z powodu przewlekłej choroby zawodowej lub ciężkiej, przewlekłej choroby wymagającej stałej opieki specjalistycznej,

2) przebywali na zwolnieniu lekarskim trwającym co najmniej 2 miesiące z powodu ciężkiego przebiegu choroby,

3) korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych w związku ze stwierdzoną u nich chorobą zawodową,

4) muszą korzystać ze środków pomocniczych niezbędnych do wykonywania zawodu (szkła do okularów, protezy zębowe, aparaty słuchowe, itp.).

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt. 4 pomoc zdrowotna może być przyznana nie częściej niż jeden raz na 2 lata.

§ 7. 1. Do wniosku o przyznanie zapomogi z pomocy zdrowotnej nauczyciel dołącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

1) zaświadczenia  lekarskiego o długotrwałej lub przewlekłej chorobie nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną,

2) wysokość zarobków netto nauczyciela i współmałżonka ze wszystkich źródeł wraz z oświadczeniem ile osób jest na wyłącznym utrzymaniu (dzieci, przy czym dzieci  uczące się nie dłużej niż do 26 roku życia),

3) dokumentów potwierdzających wydatki poniesione na leczenie.

2. W razie konieczności organ przyznający zapomogę może zażądać przedłożenia (do wglądu) oryginałów dokumentów lub zażądać dodatkowej dokumentacji względnie wyjaśnień.

§ 8. Świadczenie pieniężne pomocy zdrowotnej może być przyznane nauczycielowi nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 6 ust.1 pkt.4.

§ 9. Decyzję o przyznaniu zapomogi wójt podejmuje do 30 listopada danego roku. W przypadku, o którym mowa w §5 ust.3 niezwłocznie, jednakże nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Wyry.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »