| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594), art. 72 ust.1 i ust. 4 oraz art. 91 b ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (T.J.: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. nr 197 poz.1172) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Traci moc Uchwała Nr XVI/121/2007 z dnia 28 listopada 2007roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry.

§ 2. Wprowadza się zasady gospodarowania środkami zabezpieczonymi corocznie w budżecie Gminy Wyry na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, w tym również nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry.

§ 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej.

§ 4. 1. Zapomogę pieniężną na pomoc zdrowotną przyznaje Wójt Gminy Wyry.

2. Wysokość jednorazowej zapomogi nie może być wyższa niż 300 zł.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej z pomocy zdrowotnej nauczyciel składa do Wójta Gminy Wyry.

2. Wnioski składa się w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.

3. W uzasadnionych przypadkach losowych wniosek może być złożony w terminie innym niż wskazany w ust.2.

§ 6. 1. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mogą korzystać nauczyciele, którzy:

1) leczą się z powodu przewlekłej choroby zawodowej lub ciężkiej, przewlekłej choroby wymagającej stałej opieki specjalistycznej,

2) przebywali na zwolnieniu lekarskim trwającym co najmniej 2 miesiące z powodu ciężkiego przebiegu choroby,

3) korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych w związku ze stwierdzoną u nich chorobą zawodową,

4) muszą korzystać ze środków pomocniczych niezbędnych do wykonywania zawodu (szkła do okularów, protezy zębowe, aparaty słuchowe, itp.).

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt. 4 pomoc zdrowotna może być przyznana nie częściej niż jeden raz na 2 lata.

§ 7. 1. Do wniosku o przyznanie zapomogi z pomocy zdrowotnej nauczyciel dołącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

1) zaświadczenia  lekarskiego o długotrwałej lub przewlekłej chorobie nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną,

2) wysokość zarobków netto nauczyciela i współmałżonka ze wszystkich źródeł wraz z oświadczeniem ile osób jest na wyłącznym utrzymaniu (dzieci, przy czym dzieci  uczące się nie dłużej niż do 26 roku życia),

3) dokumentów potwierdzających wydatki poniesione na leczenie.

2. W razie konieczności organ przyznający zapomogę może zażądać przedłożenia (do wglądu) oryginałów dokumentów lub zażądać dodatkowej dokumentacji względnie wyjaśnień.

§ 8. Świadczenie pieniężne pomocy zdrowotnej może być przyznane nauczycielowi nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 6 ust.1 pkt.4.

§ 9. Decyzję o przyznaniu zapomogi wójt podejmuje do 30 listopada danego roku. W przypadku, o którym mowa w §5 ust.3 niezwłocznie, jednakże nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Wyry.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »