| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/292/2006 Rady Gminy Wyry z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Wyry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594); art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r. nr 190 poz. 1606); art. 19 ust. 1 i ust. 2, 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późniejszą zmianą) na wniosek z dnia 13.05.2013r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58, 43-175 Wyry

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/292/2006 Rady Gminy Wyry z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze Gminy Wyry w załączniku nr 2 (Regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyry) w § 25 skreśla się pkt. 9, 12, 15 i 17.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)              dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

2)              dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998),

3)              dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »