| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/223/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust.6 i 7 pkt. 2 i 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) , po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i zaopiniowaniu przez związki zawodowe

Rada Gminy  Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić :

1) zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w brzmieniu, stanowiącym załącznik niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/181/2008 Rady Gminy w Lubomi z dnia 22 lipca 2008 roku, w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli  oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zmieniona Uchwałą Nr XLV/273/2009 Rady Gminy w Lubomi z dnia 30 października 2009 roku .

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/223/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 maja 2013 r.

§ 1. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym, udzielić zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu placówki oraz warunków pracy, do wysokości ustalonej w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

od 3 do 4 oddziały
5 i więcej oddziałów8
6


2.


Dyrektor zespołu szkół liczącego:
do 18 oddziałów
19 i więcej oddziałów5
3


3.


Wicedyrektor zespołu szkół liczącego:
do 18 oddziałów
19 i więcej oddziałów9
7

2. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli zastępujących nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie stanowiska w zastępstwie.

3. Wójt Gminy Lubomia może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora w całości lub części od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Dotyczy to także nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze w zastępstwie dyrektora.

4. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin może być cofnięte w każdym czasie, w związku z ustaniem przyczyn uzasadniających zwolnienie.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

1. Nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w następującej wysokości:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagog

26

2.

Doradca zawodowy

26

3.

Logopeda

22

4.

Psycholog

26

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1, w tabeli w poz. 1 i 2 przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut, a przez godzinę zajęć nauczycieli wymienionych w poz. 3 i 4 należy rozumieć jednostkę 45 minut.

3. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, realizującym zajęcia              dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze o różnym tygodniowym wymiarze              wynikającym z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ustala się obowiązkowy wymiar godzin sumując procent tygodniowego wymiaru godzin dla poszczególnych zajęć.

4. Wymiar, o którym mowa w ust. 3 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

5. Jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym  jest większa niż ustalony, zgodnie z treścią ust. 3 i 4, obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z treścią ust. 4. Tak ustalone godziny stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »