| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji, kultury i sztuki oraz sportu i turystyki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 31, art. 35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 4. ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji z oraganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanowić Nagrodę Gminy Lubomia za za osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji, kultury i sztuki oraz sportu i turystyki.

2. Ustalić zasady i tryb przyznawania Nagrody Gminy Lubomia określone w Regulaminie  stanowiący  załącznk nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć wzór wniosku o przyznanie nagrody będący załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/225/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 maja 2013 r.

Regulamin przyznawania Nagrody Gminy Lubomia

Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania dorocznych nagród za szczególne osiągnięcia  studentów i uczniów, będących mieszkańcami Gminy Lubomia.

§ 1. Nagrodę może otrzymać osoba, zespół osób za osiągnięcia zdobyte do  ukończenia 25 roku życia (ostatni rok uzyskanych osiągnięć).

W przypadku zespołu osób uwzględniony zostaje wiek najstarszej osoby.

§ 2. Celem przyznania nagród jest :

1. Stworzenia lokalnego środowiskowego systemu promowania i nagradzania studentów i uczniów wybitnie zdolnych.

2. Upowszechnienia informacji o osiągnięciach osób, kreujących pozytywny wizerunek Gminy Lubomia poza jej obszarem..

3. Motywującego oddziaływania nagród w celu osiągania wysokich wyników przez uczniów i podnoszenia jakości pracy szkół oraz innych placówek.

4. Budowania pozytywnych wzorców społecznych i dodatkowej promocji Gminy Lubomia.

§ 3. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

1. Nauka i edukacja.

2. Kultura i sztuka.

3. Sport i turystyka.

§ 4. Kryteria przyznawania nagród:

1. W kategorii „nauka i edukacja” – nagrody mogą być przyznawane studentom o wybitnym dorobku naukowym oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych, którzy są finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty i olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych.

2. W kategorii „kultura i sztuka” – nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia artystyczne (np. plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne) indywidualne lub zespołowe -  za zajęcie I miejsca na szczeblu powiatowym lub za zajęcie miejsca I - III na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3. W kategorii „sport i turystyka” – nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe -  za zajęcie I miejsca na szczeblu powiatowym lub za zajęcie miejsca I - III na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

4. W danym roku kalendarzowym osobie lub zespołowi osób można przyznać tylko jedną nagrodę w jednej z kategorii wymienionych w ust. 1 - 3.

5. Nagrody będą przyznawane uczniom posiadającym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§ 5. Do składania wniosków są uprawnione:

1. Rady pedagogiczne,  rady rodziców  szkół z terenu gminy.

2. Organizacje, instytucje kulturalno-oświatowe oraz sportowe z terenu gminy.

3. Osoby zainteresowane indywidualnie lub osoby polecające do nagrody.

§ 6. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej przez Wójta Gminy Lubomia, który  ustala ilość, rodzaj i wysokość nagród w zależności od wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel przez Radę Gminy.


§ 7. Tryb przyznawania nagród:

1. Zgłoszenia do nagrody dokonuje się na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomia w terminach:

- do końca czerwca 2013 roku za rok 2012,

- do końca stycznia roku następnego po uzyskaniu osiągnięcia.

3. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski wymagają uzyskania pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, której członkowie zajmują swoje stanowisko w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

5. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Wójt  po zapoznaniu się z opinią Komisji.

§ 8. Nagrody będą wręczane na sesji Rady Gminy Lubomia lub podczas uroczystości szkolnych albo lokalnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/225/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 maja 2013 r.

Wniosek o przyznanie

nagrody Rady Gminy Lubomia

I. Nazwa i adres wnioskodawcy:

.......................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

wnioskuję o przyznanie nagrody w dziedzinie (proszę zaznaczyć właściwe)

 nauka i edukacja

 kultura i sztuka

 sport i turystyka

II. Dane kandydata:

1. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Data i miejsce urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Telefon kontaktowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Uczeń (nazwa szkoły) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Dokumentacja:

1. Kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego wybitne osiągnięcia

2. Dodatkowe dane (zaświadczenie organizatora, wycinki prasowe i inne)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ pieczęć i podpis wnioskodawcy/

IV. Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

V. Podpisy członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »