| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach 2013-2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach 2013-2015 - Aktualizacja" oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić zasady udzielenia dotacji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubomia na zadanie z zakresu ochrony środowiska polegające na wykonywaniu zadań inwestycyjnych w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach 2013-2015".

§ 2. Osoby fizyczne mogą otrzymywać dotacje na zadania związane z ochroną środowiska w zakresie wynikającym z "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach 2013-2015" tj.:

1) zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych dla potrzeb centralnego ogrzewania,

2) zakup i montaż instalacji solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej,

3) zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych dla potrzeb centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem instalacji solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.

§ 3. Dotacje będą udzielane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubomia w poszczególnych latach na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach 2013-2015".

§ 4. Ustalić Regulamin określający szczegółowe zasady udzielenia dotacji, tryb udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontroli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LI/334/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania, dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska (Dz. Urz. Woj. Sla 2010.192.2952) oraz uchwały zmieniające tę uchwałę:

- uchwała Nr LII/341/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 2 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Sla 2010.192.2953),

- uchwała Nr XXI/118/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Sla 2012.1671).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/226/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 maja 2013 r.

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji
na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015

§ 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Programie - rozumie się przez to "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w latach 2013-2015 - Aktualizacja" zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 24 września 2012 r.

2. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Lubomia.

3. Operatorze - rozumie się przez to wybrany przez Gminę podmiot posiadający wszelkie upoważnienia do realizacji Programu.

4. Inwestorze - rozumie się przez to właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lub osobę posiadając inny tytuł prawny do nieruchomości) zlokalizowanego na terenie Gminy Lubomia.

5. Instalatorze - rozumie się przez to firmę zarejestrowaną u Operatora, dokonującą wymiany źródła ciepła lub montażu instalacji solarnej.

6. Starym źródle ciepła - rozumie się przez to nieekologiczny i niskosprawny kocioł lub piec węglowy.

7. Nowym źródle ciepła - rozumie się przez to ekologiczny kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na drewno lub kocioł węglowy z paleniskiem retortowym lub tłokowym posiadający aktualny certyfikat energetyczno emisyjny wydany przez polskie akredytowane laboratorium.

8. Instalacji solarnej - rozumie się przez to zespół urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

9. WFOŚiGW - rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 2. Program

1. Program przewiduje wymianę starego źródła ciepła i/lub montaż instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubomia w latach 2013-2015, pod warunkiem otrzymania pożyczki na ten cel z WFOŚiGW.

2. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po przyjęciu Inwestora do Programu na dany rok.

3. Program nie przewiduje dofinansowania do budynków będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytkowania).

4. Warunkiem udziału w Programie jest brak otrzymanego przez Inwestora dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w latach 2008-2010.

5. Wniosek (Deklaracja) zgłaszający uczestnictwo Inwestora w Programie dostępny jest w Urzędzie pok. nr 18 oraz na stronie internetowej:http://www.lubomia.bip.info.pl/

6. Nabór wniosków na poszczególne lata nastąpi w terminach, które umożliwią aplikację o środki z WFOŚiGW.

7. Informacja o terminie składania wniosków na dany rok zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie BIP Lubomia oraz poprzez ogłoszenie odczytane w kościołach.

8. Program przewiduje, że w każdym roku zostanie udzielona następująca ilość dotacji:

- wymiana starego źródła ciepła - 3 szt.

- montaż instalacji solarnej - 9 szt.

- wymiana starego źródła ciepła wraz z montażem instalacji solarnej - 1 szt.

9. Rozszerzenie Programu może nastąpić w przypadku stwierdzenia większego zainteresowania Programem przez potencjalnych Inwestorów lub zmniejszenie, w przypadku braku chętnych.

10. Wymiana źródła ciepła polega na:

a) demontażu i zniszczeniu starego źródła ciepła udokumentowanego przez przedłożenie dokumentu ze skupu złomu potwierdzającego likwidację starego kotła,

b) montażu nowego źródła ciepła oraz niezbędnego zakresu instalacji w kotłowni dla nowego źródła ciepła - potwierdzonego protokołem odbioru końcowego zgodnie z wzorem podanym przez WFOŚiGW (wymiana nie obejmuje robót remontowo-budowlanych).

11. Realizację Programu koordynuje Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu.

12. Nadzór nad wykonaniem poszczególnych zadań prowadzi Operator.

13. Operator przyjmuje zgłoszenia Instalatorów do Programu - sporządza listę instalatorów oraz urządzeń spełniających wymogi Programu.

14. Operator i Instalator służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą Programu.

15. W ramach realizacji Programu wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu.

16. Prowadzone będą odrębne listy dla poszczególnych rodzajów dofinansowania (tj. osobno do wymiany starych źródeł ciepła, osobno do instalacji solarnych i osobno dla łącznych dofinansowań)

17. Zastrzega się możliwość zmiany kolejności, realizacji zadań w przypadku braku zgodności ilości poszczególnych rodzajów źródeł ciepła z podanymi we wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW.

§ 3. Warunki przystąpienia i uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Przystępując do Programu Inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek (Deklarację) i tym samym oświadcza, że:

a) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Lubomia. W przypadku, gdy inwestor nie jest właścicielem nieruchomości lub nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia Operatorowi pisemnej zgody właściciela na przystąpienie do Programu. Oświadczenie właściciela zawierającego jego zgodę powinno zawierać podpis poświadczony notarialnie,

b) budynek nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła (np. kotła węglowego, gazowego, olejowego, przyłącza do sieci ciepłowniczej) - w przypadku wymiany starego źródła ciepła,

c) budynek posiada zainstalowane stare źródło ciepła - w przypadku wymiany starego źródła ciepła na nowe,

d) budynek posiada zainstalowane ekologiczne źródło ciepła posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny (kocioł węglowy) - w przypadku montażu instalacji solarnej,

e) nie korzystał z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w latach 2008-2010,

f) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Lubomia.

2. Inwestor zobowiązuje się wymienić stare źródło ciepła na nowe źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Inwestor zobowiązuje się umożliwić dostęp do budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu, osobom upoważnionym ze strony Urzędu, Operatora lub WFOŚiGW.

4. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

5. Inwestor nie będzie dokonywał żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia oraz zgody Urzędu, Operatora i Wykonawcy.

6. Inwestor zleci wykonanie wstępnej i końcowej opinii kominiarskiej na własny koszt (dot. wymiany starego źródła ciepła).

7. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie ze wstępna opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni wykonanej przez Operatora. Wykonanie niezbędnych, dodatkowych prac w kotłowni umożliwiających zabudowanie nowego źródła (np. pogłębienie kotłowni, zabudowanie przewodów wentylacyjnych, itp.) - odbywa się na koszt Inwestora.

8. W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy lub alternatywne źródło ciepła Inwestor zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych prawem dokumentów (pozwolenia, zgłoszenia, itp.).

9. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na nowe oraz montażu instalacji solarnej w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany starego źródła ciepła (potwierdzone protokołem odbioru), a następnie przystąpić do prac polegających na montażu instalacji solarnej.

10. Wymiana starego źródła ciepła i/lub montaż instalacji solarnej traktowana jako całość składa się z następujących po sobie etapów:

a) rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu + oświadczenie (cz.I, cz.II) wg odpowiedniego załącznika (nr 1, nr 2, nr 3)

b) wstępny przegląd kotłowni (inwentaryzacja) i/lub kotłowni i budynku w przypadku montażu instalacji solarnej,

c) wybór Instalatora z listy dopuszczonych do Programu i wybór kotła i/lub instalacji solarnej z tych jakie dany Instalator zaproponował,

d) wykonanie przez Instalatora kosztorysu/projektu modernizacji kotłowni i/lub montażu instalacji solarnej uwzględniającego rodzaj urządzenia wybranego przez Inwestora,

e) przygotowanie przez Operatora umowy trójstronnej na dostawę i montaż nowego źródła ciepła i/lub instalacji solarnej - po akceptacji kosztorysu umowa trójstronna zostanie podpisana przez Instalatora, Inwestora i Operatora (na każde zadanie zostanie podpisana odrębna umowa), zostanie również przedłożone przez Inwestora Operatorowi Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcie robót (załącznik nr 4).

f) zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej przez Inwestora,

g) zgłoszenie przez Inwestora rozpoczęcie robót w Starostwie Powiatowym, o ile jest to wymagane,

h) realizacja zadania nastąpi w terminie określonym w umowie

i) po zakończeniu prac, przedstawieniu protokołów odbioru kominiarskiego, odbioru końcowego, na podstawie wystawionej faktury Urząd pokryje za Inwestora część należnej kwoty zgodnie z § 5 pkt 1.

11. Wszelkie usterki po dokonanym odbiorze prac Inwestor zgłasza Instalatorowi zgodnie z podpisana umową.

12. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

13. Po wyborze rodzaju kotła i/lub instalacji solarnej oraz po podpisaniu umowy przez Inwestora, nie dopuszcza się do zmiany rodzaju kotła oraz instalacji solarnej.

§ 4. Warunki dopuszczenia kotłów c.o. oraz instalacji solarnych do Programu

1. Do Programu może zostać dopuszczony kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem (retortowy lub tłokowy):

a) posiadający aktualną certyfikacją Polskiego Centrum Akredytacji na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" (np. Instytut Chemicznej Przeróbki węgla w Zabrzu),

b) posiadający atest potwierdzający zgodność z przepisami unijnymi lub dopuszczenie do obrotu handlowego w krajach UE lub w Polsce,

c) którego konstrukcja źródła ciepła uniemożliwia spalanie odpadów oraz paliw innych niż przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła,

d) posiadający minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa.

2. Do Programu może zostać dopuszczony kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub na biomasę posiadający certyfikat na zgodność z przepisami unijnymi (CE) lub dopuszczony do produkcji na rynek polski lub kraje Unii Europejskiej.

3. Do Programu mogą zostać dopuszczone kolektory słoneczne zastosowane do ogrzania ciepłej wody użytkowej, posiadające certyfikat na zgodność z przepisami unijnymi (CE) lub dopuszczony do produkcji na rynek polski oraz znak solar keymark.

§ 5. Warunki finansowania zadania

1. Przyjmuje się że wielkość dofinansowania z formie dotacji (pochodzących ze środków WFOŚiGW) wynosić będzie 50% nakładów inwestycyjnych na 1 obiekt w następujących przypadkach, jednak nie więcej niż:

- wymiana starego źródła ciepła na nowe do 5 000,00 zł,

- montaż kolektorów słonecznych do 5 000,00 zł,

- wymiana starego źródła ciepła na nowe wraz z montażem instalacji solarnej do 10 000,00 zł, z podziałem do 5 000,00 zł wymiana starego źródła ciepła na nowe oraz do 5 000,00 zł montaż kolektorów słonecznych.

2. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie inwestycje realizowane w ramach Programu, tzn. w ramach obsługi przez Operatora, w terminach wynikających z umów zawartych z WFOŚiGW.

3. Urząd ponosi 100 % kosztów obsługi Programu (Operatora).

4. Warunkiem dofinansowania wymiany starego źródła ciepła na nowe jest likwidacja starego źródła ciepła potwierdzona dokumentem złomowania.

5. Warunkiem dofinansowania montażu instalacji solarnej jest zainstalowanie w budynku ekologicznego źródła ciepła posiadającego certyfikat energetyczno-emisyjny (kocioł węglowy).

6. Do budynków nowych jest możliwe tylko dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych.

§ 6. Warunki uczestnictwa Instalatora w Programie

1. Instalator zarejestruje swój udział w Programie u Operatora, dostarczając następujące dokumenty (wymagana aktualność dokumentów z miesiąca poprzedzającego rejestrację u Operatora);

a) NIP, REGON, adres,

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) dokument stwierdzający, że Instalator jest płatnikiem podatku VAT,

d) dokument stwierdzający niezaleganie ze składkami w ZUS,

e) dokument stwierdzający niezaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym,

f) dokumentację potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót (uprawnienia dot. wykonawstwa, eksploatacji, nadzoru, dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu itp.),

g) listę referencyjną wykonanych przez instalatora modernizacji o charakterze zbliżonym do objętych Programem,

h) oświadczenie o dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora (w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego)

i) wzór karty gwarancyjnej - udzielenie 60 miesięcznej gwarancji na jakość kotła oraz na wszystkie materiały(elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń,

j) wzór karty gwarancyjnej - udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na osprzęt kotła (silnik, reduktor, podajnik paliwa, wentylator, elektronika).

k) Instalator udzieli Inwestorowi 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację obejmującą montaż kotła i instalacji w obrębie kotłowni.

l) Instalator udzieli Inwestorowi 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację solarną obejmującą montaż instalacji wraz z montażem instalacji wewnętrznej niezbędnej do jej funkcjonowania.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. Po zarejestrowaniu się u Operatora Instalator zobowiązany jest dostarczyć:

a) aktualną ofertę swoich wyrobów spełniających wymogi Programu wraz z dokumentacją techniczno-ruchową, kartami serwisowymi, a w przypadku kotłów węglowych również potwierdzenie wymagań wymienionych oraz potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w § 4,

b) autoryzację producentów urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie oraz upoważnienie do złożenia oferty w ich imieniu, którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty i zakres gwarancji,

c) oświadczenie o zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3. Posiadać na terenie powiatu raciborskiego lub wodzisławskiego punkt serwisowy.

4. Ustalić z Operatorem zakres prac objętych Programem i przedstawić kosztorys ofertowy każdej realizowanej instalacji w ramach Programu.

5. Terminowo wywiązać się z podpisywanych umów.

6. Działać zgodnie z zasadami wolnej konkurencji.

7. W relacjach z Inwestorami oraz innymi podmiotami Programu działać w sposób kulturalny i zgodnie z zasadami dobrego wychowania.

8. Zgodzić się na udostępnienie informacji nt. firmy: osoby reprezentujące firmy, ilości wykonanych montaży, ilości skarg, zażaleń, pochwał - Operator sporządzi listę w/w informacji, która będzie udostępniona Inwestorom.

§ 7. Odstąpienie od Programu

1. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu, w trakcie jego realizacji (po podpisaniu umowy), Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie dotychczasowe koszty poniesione przez Instalatora. W przypadku zainstalowania innego (drugiego) źródła ciepła, bądź zaniechania korzystania z paliw ekologicznych Inwestor zwróci pełne dofinansowanie do Urzędu wraz z umownymi odsetkami.

2. Inwestor może odstąpić od Programu przed podpisaniem umowy trójstronnej.

3. Wykreślenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego złożenia wniosku nastąpi w przypadku:

a) podanie nieprawdziwych danych we wniosku,

b) nieprzystąpienie Inwestora, mimo pisemnego wezwania Operatora, do realizacji wniosku,

c) złamanie bądź niedopełnienie warunków umowy trójstronnej.


Załącznik nr 1

do Regulaminu udziału w Programu ograniczenia niskiej emisji

na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015

Oświadczenie dotyczące wymiany starego źródła ciepła

Część I -wypełniona przez Inwestora

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….

3. Adres modernizacji ……………………………………………………………………..

4. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………….

5. Rodzaj istniejącego źródła ciepła ………………………………………………………

6. Rodzaj planowanego ciepła po modernizacji ………………………………………….. rodzaj opału…………………………..moc kotła………………………………………

I. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią "Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015" i przyjmuję warunki w nim określone.

II. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na:

1) przeprowadzenie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, upoważnionych pracowników Operatora lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

2) przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia Programu,

3) zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu wstępnego kotłowni oraz wykonanej na własny koszt wstępnej opinii kominiarskiej.

III. Oświadczam, że:

a) nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła ( np. kotła węglowego, kotła gazowego, kotła olejowego, przyłącza do sieci ciepłowniczej ),

b) nie korzystałem z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w latach 2008-2010.

IV. Upoważniam Operatora do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących Programu i przekazania ich do Urzędu Gminy Lubomia.

V. Załączam tytuł prawny do władania nieruchomością (np. wypis z księgi wieczystej) nie starszy niż 12 miesięcy

VI. Oświadczam, że załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Lubomia, dnia ……………………….. …………………………………

Podpis Inwestora


Część II- wypełniona przez Inwestora po wyborze Instalatora i źródła ciepła

Dokonałem wyboru:

urządzenia grzewczego typu…………………………… firmy ………………………..

firmy instalacyjnej ………………………………………………………………………

Lubomia, dnia ……………………….. ……………………………………

Podpis Inwestora

Część III- wypełniona przez Operatora

1. Zakwalifikowanie wniosku do Programu przez inspektora nadzoru

Data……………………………… Podpis …………………………………….

2. Rok realizacji …………………………………………………………………………………………

3. Numer pozycji w harmonogramie do WFOŚiGW ……………………………………

4. Zawarta umowa nr ……………………………………. data …………………………

5. Termin realizacji zadania ………………………………………………………………

6. Uwagi……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Potwierdzenie zakończenia realizacji zadania …………………………………………

Lubomia, dnia ……………………….. ……………………………………

Podpis Operatora

Część IV- wypełniona przez Urząd Gminy Lubomia

1. Zatwierdzenie przez Kierownika RR Przyznanego dofinansowania do wypłaty w kwocie ………………………………………..

Data …………………………… Podpis …………………………


Załącznik nr 2

do Regulaminu udziału w Programu ograniczenia niskiej emisji

na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015

Oświadczenie dotyczące montażu instalacji solarnej

Część I -wypełniona przez Inwestora

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….

3. Adres modernizacji ……………………………………………………………………..

4. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………….

5. Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału)………………………rok produkcji ……………………… moc kotła……………………………………………………….

6. Rodzaj planowanej instalacji solarnej ………………………………………………..... wielkość…………………………………………………………………………………

I. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią "Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015" i przyjmuję warunki w nim określone.

II. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na:

1) przeprowadzenie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, upoważnionych pracowników Operatora lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

2) przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia Programu.

III. Oświadczam, że:

a) posiadam zainstalowane źródła ciepła posiadające certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji,

b) nie posiadam zainstalowanego drugiego nieekologicznego źródła ciepła,

c) nie korzystałem z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w latach 2008-2010.

IV. Upoważniam Operatora do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących Programu i przekazania ich do Urzędu Gminy Lubomia.

V. Załączam:

a) tytuł prawny do władania nieruchomością (np. wypis z księgi wieczystej) nie starszy niż 12 miesięcy,

b) aktualną certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji - dot. kotłów węglowych

VI. Oświadczam, że załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Lubomia, dnia ……………………….. …………………………………

Podpis Inwestora


Część II- wypełniona przez Inwestora po wyborze Instalatora i instalacji solarnej

Dokonałem wyboru:

Instalacji solarnej typu…………………………… firmy …………………………..

firmy instalacyjnej ………………………………………………………………………

Lubomia, dnia ……………………….. ……………………………………

Podpis Inwestora

Część III- wypełniona przez Operatora

1. Zakwalifikowanie wniosku do Programu przez inspektora nadzoru

Data……………………………… Podpis …………………………………….

2. Rok realizacji……………………………………………………………………………

3. Numer pozycji w harmonogramie do WFOŚiGW ……………………………………

4. Zawarta umowa nr ……………………………………. data …………………………

5. Termin realizacji zadania ………………………………………………………………

6. Uwagi……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Potwierdzenie zakończenia realizacji zadania …………………………………………

Lubomia, dnia ……………………….. ……………………………………

Podpis Operatora

Część IV- wypełniona przez Urząd Gminy Lubomia

1. Zatwierdzenie przez Kierownika RR Przyznanego dofinansowania do wypłaty w kwocie ………………………………………..

Data …………………………… Podpis …………………………


Załącznik nr 3

do Regulaminu udziału w Programu ograniczenia niskiej emisji

na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015

Oświadczenie dotyczące wymiany starego źródła ciepła

i montażu instalacji solarnej

Część I -wypełniona przez Inwestora

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….

3. Adres modernizacji ……………………………………………………………………..

4. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………….

5. Rodzaj istniejącego źródła ciepła ……………………………………………………….

6. Rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji ………………………………….. rodzaj opału…………………………..moc kotła………………………………………

7. Rodzaj planowanej instalacji solarnej ………………………………………………..... wielkość…………………………………………………………………………………

I. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią "Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015" i przyjmuję warunki w nim określone.

II. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na:

1) przeprowadzenie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, upoważnionych pracowników Operatora lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

2) przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia Programu,

3) zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu wstępnego kotłowni oraz wykonanej na własny koszt wstępnej opinii kominiarskiej,

III. Oświadczam, że:

a) nie posiadam zainstalowanego drugiego nieekologicznego źródła ciepła,

b) nie korzystałem z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w latach 2008-2010.

IV. Upoważniam Operatora do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących Programu i przekazania ich do Urzędu Gminy Lubomia.

V. Załączam tytuł prawny do władania nieruchomością (np. wypis z księgi wieczystej) nie starszy niż 12 miesięcy.

VI. Oświadczam, że załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Lubomia, dnia ……………………….. …………………………………

Podpis Inwestora

Część II- wypełniona przez Inwestora po wyborze Instalatora nowego źródła ciepła oraz instalacji solarnej

Dokonałem wyboru:

urządzenia grzewczego typu…………………………… firmy ………………………..

firmy instalacyjnej ………………………………………………………………………

Instalacji solarnej typu………………………….….…… firmy ……………….………

firmy instalacyjnej ………………………………………………………………………

Lubomia, dnia ……………………….. ……………………………………

Podpis Inwestora

Część III- wypełniona przez Operatora

1. Zakwalifikowanie wniosku do Programu przez inspektora nadzoru

Data……………………………… Podpis …………………………………….

2. Rok realizacji …………………………………………………………………………………………

3. Numer pozycji w harmonogramie do WFOŚiGW ……………………………………

4. Zawarta umowa nr ……………………………………. data …………………………

5. Termin realizacji zadania ………………………………………………………………

6. Uwagi……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Potwierdzenie zakończenia realizacji zadania …………………………………………

Lubomia, dnia ……………………….. ……………………………………

Podpis Operatora

Część IV- wypełniona przez Urząd Gminy Lubomia

1. Zatwierdzenie przez Kierownika RR Przyznanego dofinansowania do wypłaty w kwocie ………………………………………..

Data …………………………… Podpis …………………………


Załącznik nr 4

do Regulaminu udziału w Programu ograniczenia niskiej emisji

na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….

3. Adres modernizacji ……………………………………………………………………..

W zawiązku z przystąpieniem do Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia na lata 2013-2015, zgłaszam, że roboty instalacyjne będą wykonywane w miesiącu …………………… roku ……………..

Lubomia, dnia ……………………….. ……………………………………

Podpis Inwestora

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »