| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienianej Uchwałą Nr XXVIII/231/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów i Uchwałą Nr XXX/251/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

Wprowadzić do Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienianej Uchwałą Nr XXVIII/231/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów i Uchwałą Nr XXX/251/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów załącznik Numer 1 o treści "Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląski przy ulicy Przyjaźni 2a„.

§ 2.

Wprowadzić do Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienianej Uchwałą Nr XXVIII/231/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów i Uchwałą Nr XXX/251/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów załącznik Numer 2 o treści "Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląski przy ulicy Leśnej„.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/252/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 24 maja 2013 r.

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląskim przy ulicy Przyjaźni 2a

Regulamin określa sposób przyjmowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie z przeznaczeniem do unieszkodliwienia i odzysku świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Miasteczku Śląskim.

§ 1.

Zasady ogólne

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów.

3. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

4. Dodatkowo prowadzący PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika PSZOK.

§ 2.

Ustalenia szczegółowe

1. PSZOK w Miasteczku Śląskim przy ul. Przyjaźni 2a czynny jest jeden raz w tygodniu (sobota) w godzinach od 8:00 do 12:00 .

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne bezpłatnie tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie takie odpady komunalne jak:

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

- szkło,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- metal i złom,

- odzież tekstylna,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- zmieszane odpady komunalne,

- lampy fluorescencyjne

- baterie alkaiczne i pozostałe,

- akumulatory ołowiowe, niklowo – kadmowe,

- oleje silnikowe przepracowane,

- filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,

- przeterminowane lekarstwa,

- opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

- chemikalia,

- odpady ulegające biodegradaji, w tym zielone,

- odpady zawierające azbest,

- szyby samochodowe,

- szkło zbrojone i hartowane,

- materiały izolacyjne: styropiana, pap, wełna mineralna,

- części samochodowe,

- odpady budowlane.

7. Dostarczający odpady komunalne zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych.

§ 3.

Postanowienia końcowe

1. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

2. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląskim prowadzi Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskimwww.miasteczko-slaskie.pl

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/252/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 24 maja 2013 r.

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląskim przy ulicy Leśnej

Regulamin określa sposób przyjmowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie z przeznaczeniem do unieszkodliwienia i odzysku świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Miasteczku Śląskim.

§ 1.

Zasady ogólne

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów.

3. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

4. Dodatkowo prowadzący PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika PSZOK.

§ 2.

Ustalenia szczegółowe

1. PSZOK w Miasteczku Śląskim przy ul. Leśnej czynny jest jeden raz w tygodniu (sobota) w godzinach od 8:00 do 12:00 .

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne bezpłatnie tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie takie odpady komunalne jak:

- odpady zielone (trawa, liście i gałęzie).

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- zmieszane odpady komunalne,

- lampy fluorescencyjne

- baterie alkaiczne i pozostałe,

- akumulatory ołowiowe, niklowo – kadmowe,

- oleje silnikowe przepracowane,

- filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,

- przeterminowane lekarstwa,

- opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

- chemikalia,

- odpady zawierające azbest,

- szyby samochodowe,

- szkło zbrojone i hartowane,

- materiały izolacyjne: styropiana, pap, wełna mineralna,

- części samochodowe,

- odpady budowlane,

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

- szkło,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- metal i złom,

- odzież tekstyl,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

7. Dostarczający odpady komunalne zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych.

§ 3.

Postanowienia końcowe

1. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

2. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miasteczku Śląskim prowadzi Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskimwww.miasteczko-slaskie.pl

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

W nawiązaniu do art. 6 r ust. 3 i art. 3 ust. 2 pkt 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) zadaniem Gminy jest tworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W związku z powyższym do prawidłowego funkcjonowania PSZOK- u niezbędne jest uchwalenie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »