| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/255/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania opłat

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity , Dz. U. z 2013 r., poz.594), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182).

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za usługi, o których mowa w punkcie 1,

3) tryb pobierania opłat za usługi, o których mowa w punkcie 1,

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) kierowniku – należy rozumieć przez to kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim,

2) ośrodku – należy rozumieć przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim,

Rozdział 2.

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 3.

1. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od sytuacji rodzinnej i materialnej świadczeniobiorcy, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy.

2. W decyzji przyznającej usługi ustala się ich rodzaj, zakres, okres na jaki przyznano świadczenie, miejsce świadczenia usług, liczbę godzin przyznanych usług dziennie, przy czym liczbę przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w stosunku miesięcznym. W decyzji rozstrzyga się także o sposobie rozliczania za wykonane usługi, wysokość odpłatności za jedną godzinę usług, tryb ustalania poboru opłaty.

§ 4.

1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, a także z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Każdy komu jest znana sytuacja osobista i zdrowotna osoby wymagającej pomocy w formie usług może poinformować Ośrodek o potrzebie przyznania usług.

3. Szczegółowego rozpoznania potrzeb osób w zakresie pomocy w formie usług, dokonuje Ośrodek przez pracowników socjalnych, uwzględniając indywidualne potrzeby tych osób, schorzenia lub niepełnosprawność oraz zalecenia lekarza.

§ 5.

1. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie na podstawie obowiązującej ceny za jedną godzinę  świadczenia usług (roboczogodzinę), według zasad określonych w § 6.

2. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w tabeli nr 1 w § 6 oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągu miesiąca.

3. Cena jednej godziny świadczenia usług, o której mowa w ust.1 ustalana jest na podstawie

kalkulacji sporządzanej przez Ośrodek.

4. Kierownik sporządza jeden raz w roku kalkulację ceny za jedną godzinę świadczenia

usług, a w przypadku jej wzrostu, przedstawia Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

5. Cena za jedną godzinę świadczenia usług podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Ośrodka.

6. Osoby, którym przyznano pomoc społeczną w formie usług, nie ponoszą opłat za usługi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryteriów dochodowych osoby samotnie gospodarującej określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określa poniższa tabela:

Dochód na osobę wg. kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %.

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny usługi za jedną godzinę.
Osoby samotne i osoby samotnie gospodarujące.

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny usługi za jedną godzinę.
Osoby pozostające w rodzinie.

Do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

101% - 150%

10%

20%

151% - 200%

30%

40%

201% - 300%

40%

60%

301% - 400%

60%

80%

Powyżej 401%

100%

100%

Rozdział 3.
Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 7.

1. W następujących przypadkach osoba zainteresowana może na wniosek lub z urzędu zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi, ze względu na :

1) korzystanie co najmniej dwóch rodzajów usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

3) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej

zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego,

4) co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagające udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedną przewlekle chorą,

5) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski

żywiołowej.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na czas określony, jednorazowo nie dłuższy niż jeden rok.

Rozdział 4.
Tryb pobierania opłat

§ 8.

Wykonawca usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych pobiera odpłatność:

a) bezpośrednio od podopiecznego w wymiarze wynikającym z decyzji administracyjnej,

b) ze środków własnych Ośrodka, na podstawie wystawionego rachunku za świadczone usługi, w wymiarze wynikającym z decyzji administracyjnej, w rozliczeniu miesięcznym.

Rozdział 5.
Wysokość ceny jednej godziny usług

§ 9.

Zatwierdza się cenę jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez gminę ramach zadań własnych w wysokości …….. złotych (słownie: …….).

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 10.

Kwota kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, o której mowa w § 6 uchwały, stanowiąca podstawę ustalenia odpłatności, ulega zmianie, w przypadku zmiany jej wysokości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182).

§ 11.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

W związku z faktem zgłaszania do tutejszego Ośrodka przypadków osób, które w przyszłości z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn będą wymagały pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej), konieczne jest opracowanie szczegółowych zasad i warunków przyznawania w/wym. pomocy.

              Ponadto art. 50 ust. 6 powyższej ustawy mówi, że Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

              Jednocześnie zaznaczam, iż zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »