| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Ogrodzieniec w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór pojemników służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, po zapełnieniu pojemnika/pojemników o pojemności określonej w obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w sprawie regulaminu utrzymania i czystości na terenie gminy Ogrodzieniec.

§ 2.

1. Opłata za podstawienie pojemnika służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz za jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych na nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny wynosi:

a) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości jednorodzinnych–16,00 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości jednorodzinnych–22,00 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielomieszkaniowych (bloki) –55,00 zł.

2. Opłata za podstawienie pojemnika służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz za jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych na nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób nie selektywny wynosi:

a) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości jednorodzinnych–32,00 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości jednorodzinnych–44,00 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielomieszkaniowych (bloki) –110,00 zł.

3. Za dostarczenie pojemników na zmieszane odpady komunalne, a także za ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 3.

Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. .

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/307/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »