| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/333/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz.391 z   późn zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. I   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z   2011 r. Nr1, poz.26) Rada Gminy Psary uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się warunki i   tryb składania deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

§   2.   1) Jako format elektroniczny składanej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje się format XML, zgodnie z   § 17, ust. 1   Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z   dnia 14 września 2011 roku w   sprawie sporządzania pism w   formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z   2011 r. Nr 206 poz. 1216).  

2) Układ informacji i   powiązań między danymi w   deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w   relacji tożsamości dokumentu z   uchwalonym wzorem deklaracji, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/285/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012 w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

3) Deklarację przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z   wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl.  

4) Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego ceryfikatu kwalifikowanego lub jednym z   podpisów elektronicznych wystawianych w   ramach platform SEKAP oraz e-PUAP (CC SEKAP lub Profil zaufany e-Puap).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »