| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/333/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz.391 z   późn zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. I   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z   2011 r. Nr1, poz.26) Rada Gminy Psary uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się warunki i   tryb składania deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

§   2.   1) Jako format elektroniczny składanej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje się format XML, zgodnie z   § 17, ust. 1   Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z   dnia 14 września 2011 roku w   sprawie sporządzania pism w   formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z   2011 r. Nr 206 poz. 1216).  

2) Układ informacji i   powiązań między danymi w   deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w   relacji tożsamości dokumentu z   uchwalonym wzorem deklaracji, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/285/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012 w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

3) Deklarację przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z   wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl.  

4) Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego ceryfikatu kwalifikowanego lub jednym z   podpisów elektronicznych wystawianych w   ramach platform SEKAP oraz e-PUAP (CC SEKAP lub Profil zaufany e-Puap).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »