| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.105.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) powierzchni stanowiska – należy przez to rozumieć powierzchnię związaną z dokonywaną sprzedażą, w tym również powierzchnię zajmowaną przez przyczepy, naczepy, pojazdy, z których dokonywana jest sprzedaż (przechowywany towar bezpośrednio podlegający sprzedaży);

2) sprzedaży ciągłej – należy przez to rozumieć sprzedaż dokonywaną co najmniej 20 dni w miesiącu na danym stanowisku;

3) działkowcach – należy przez to rozumieć osoby dokonujące sprzedaży z własnych upraw  pochodzących z ogródków przydomowych, rekreacyjnych;

4) targowiskach zorganizowanych – należy przez to rozumieć targowiska, o których mowa w Uchwale Rady Miasta Ruda Śląska Nr 674/XXXV/2008 z dnia 28.11.2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska

§ 2. Ustalić następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1) na targowiskach zorganizowanych:

Sprzedaż

powierzchnia stanowiska

Stawka [zł/dzień]

sprzedaż ciągła na danym stanowisku

inna sprzedaż

- prowadzona przez działkowców,
- w formie handlu z ręki, kosza, torby,
- staroci,

do 4 m2

2,00

3,00

dokonywana na stanowisku, za wyjątkiem sprzedaży, o której mowa w tiret pierwszym, drugim i trzecim powyżej

do 4 m2

7,00

10,00

powyżej 4 do 6 m2

10,00

14,00

powyżej 6 do 8 m2

12,00

16,00

powyżej 8 do 10 m2

14,00

19,00

powyżej 10 do 20 m2

15,00

21,00

powyżej 20 do 30 m2

20,00

28,00

powyżej 30 do 40 m2

28,00

39,00

powyżej 40 m2

30,00

42,00

2) poza targowiskami zorganizowanymi, ale za pisemną zgodą właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości:

Sprzedaż

powierzchnia stanowiska

Stawka [zł/dzień]

- prowadzona przez działkowców,
- w formie handlu z ręki, kosza, torby,

do 4 m2

10,00

dokonywana na stanowisku,  za wyjątkiem sprzedaży, o której mowa w tiret pierwszym i drugim powyżej

do 30 m2

25,00

powyżej 30 m2

42,00

3) poza targowiskami zorganizowanymi i bez zezwolenia właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości: 100 zł/dzień,

4) w okresie od 25 października do 07 listopada stawka od sprzedaży prowadzonej w miejscach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta na wniosek zainteresowanych wynosi 30,00 zł/dzień,

5) od sprzedaży zniczy i kwiatów prowadzonej przy cmentarzach z wyjątkiem sprzedaży, o której mowa w pkt 4 stawka wynosi 8,00 zł/dzień

6) w trakcie trwania odpustów parafialnych stawka od sprzedaży prowadzonej w miejscach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta na wniosek zainteresowanych wynosi:

- 20,00 zł/dzień od sprzedaży dokonywanej na stanowisku o powierzchni do 5m2,

- 40,00 zł/dzień od sprzedaży dokonywanej na stanowisku o powierzchni powyżej 5m2do 10m2,

- 60,00 zł/dzień od sprzedaży dokonywanej na stanowisku o powierzchni powyżej 10m2.

§ 3. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4. Określić inkasentów opłaty targowej:

- na targowiskach zorganizowanych stałych : dzierżawców targowisk,

- na pozostałych nieruchomościach: Pana Henryka Gil wykonującego działalność gospodarczą pod firmą RÓWNOWAGA mgr inż. Henryk Gil z siedzibą w Rudzie Śl. przy ul. Ks. P. Skargi 92.

§ 5. Ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto za inkaso w wysokości 10% opłaty targowej pobranej przez inkasenta.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej ustalić dzień dokonywania sprzedaży.

§ 7. 1. Ustalić, że opłata targowa płatna jest gotówką do rąk  inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej wpłaty wydaje pokwitowanie. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej są:

- kwity opłaty targowej pobrane z Urzędu Miasta Ruda Śląska i ostemplowane pieczęcią Urzędu Miasta Ruda Śląska,

- inny dokument stosowany przez inkasenta w prowadzonej przez niego działalności, spełniający wymogi stawiane drukom ścisłego zarachowania.

2. Opłatę targową można także uiścić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 8. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty targowej inkasent odbiera od osoby dokonującej sprzedaży oświadczenie o odmowie uiszczenia opłaty, zawierające oznaczenie inkasenta oraz osoby dokonującej sprzedaży ze wskazaniem jej imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), kwoty należnej opłaty targowej, datę sprzedaży, przyczynę odmowy uiszczenia opłaty, podpisy osoby dokonującej sprzedaży i inkasenta, a w razie odmowy podpisu adnotację inkasenta o odmowie podpisu i jej przyczynie. Oświadczenia inkasent powinien złożyć w dniu dokonania rozliczenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 9. Ustalić termin wpłaty i rozliczenia pobranej przez inkasenta opłaty targowej do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. Rozliczenia należy dokonać w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr 887/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »