| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/353/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260) na wniosek Burmistrza Miasta zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach

Rada Miejska Skoczowa

uchwala:

§ 1. Wyznaczyć na terenie miasta Skoczowa strefę płatnego parkowania:

1. Parking nr 1 - wzdłuż ulicy Cieszyńskiej: od Rynku do wjazdu na Mały Rynek,

2. Parking nr 2 - wzdłuż ulicy Cieszyńskiej: od ulicy Objazdowej do ulicy Mickiewicza.

§ 2. 1. Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 do 14:00.

2. Ustalić wysokość opłaty parkingowej, wnoszonej z góry, niezwłocznie po zaparkowaniu, za cały deklarowany czas postoju pojazdów samochodowych w następujący sposób:

a) za postój do pół godziny - 1,00 zł brutto,

b) za postój powyżej pół godziny do jednej godziny - 2,00 zł brutto,

c) za postój drugą godzinę - 2,20 zł brutto,

d) za postój trzecią godzinę - 2,40 zł brutto,

e) za postój czwartą godzinę i każdą następną godzinę postoju - 2,00 zł brutto.

§ 3. Wprowadzić opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych na parkingach wymienionych w §1, które nie gwarantują wolnego miejsca na parkingu, w następujący sposób:

1. Abonament mieszkańca-uprawniający mieszkańca ulicy, na której wyznaczono strefę płatnego parkowania, do postoju w jej obrębie wyłącznie jednego pojazdu samochodowego w wysokości:

a) abonament mieszkańca na okres 1 miesiąca - 20 brutto,

b) abonament mieszkańca na okres 1 roku - 200 brutto. Dokumentami upoważniającymi do wykupienia abonamentu mieszkańca są dokument tożsamości z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania oraz dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela lub współwłaściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo kopia tej umowy.

2. Abonament zwykły- uprawniający każdego uczestnika ruchu do parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach gminnych za wyjątkiem Rynku w wysokości:

a) abonament zwykły na okres 1 miesiąca - 200 zł brutto,

b) abonament zwykły na okres 1 roku - 1 200 brutto.

§ 4. Ustalić opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 2 lub § 3 ust.1-2 oraz za postój ponad czas opłacony (powyżej 15 minut) – 40 brutto.

§ 5. 1. Ustalić następujący sposób pobierania opłat:

a) parkingowej- na parkingach wymienionych w § 1, przez uiszczenie jej w parkomacie lub za pomocą elektronicznych form płatności, w szczególności poprzez system płatności mobilnych,

b) abonamentowej- o której mowa w § 3 ust. 1-2, przez wpłatę w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie lub za pomocą elektronicznych form płatności, w szczególności poprzez system płatności mobilnych,

c) dodatkowej- o której mowa w § 4, przez wpłatę w kasie lub na konto bankowe Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.

2. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów:

a) przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej, w których Karta Parkingowa osoby niepełnosprawnej umieszczona została w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, parkujących w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką T-29,

b) dokonujących zaopatrzenia w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką „Stanowisko na czas zaopatrzenia do 15 minut”,

c) pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego oraz Straży Miejskiej w Skoczowie, podczas wykonywania obowiązków służbowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/238/2004 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 01 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »