| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/465/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012, poz.406) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 987 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala

§ 1. Zmienić statut Muzeum w Tarnowskich Górach, ustalając go w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchylić uchwałę Nr XXV/248/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany statutu samorządowej  instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach.

§ 3. Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania jej treści do wiadomości publicznej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/465/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 maja 2013 r.

Statut
Muzeum w Tarnowskich Górach

I
Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1. Podstawą prawną działania Muzeum w Tarnowskich Górach, zwanym dalej Muzeum są w szczególności:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. 2012, poz. 987 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu, działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012, poz. 406),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawa dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

- niniejszy statut.

§ 2. 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury miasta Tarnowskie Góry, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym, podlegającą wpisowi do rejestru prowadzonego przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Tarnowskie Góry.

3. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane pod numerem 1 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry.

§ 3. 1. Muzeum obejmuje swoją działalnością:

- teren miasta Tarnowskie Góry.

- teren kraju poza stałą siedzibą,

- teren poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Muzeum posługuje się pieczęcią z nazwą „Muzeum w Tarnowskich Górach”.

§ 4. Siedzibą Muzeum jest miasto Tarnowskie Góry.

II
Zakres działania Muzeum

§ 5. 1. Cele działalności Muzeum są zgodne z zakresem zadań określonych w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

2. Do zakresu działania Muzeum należy: gromadzenie, opracowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury z terenu objętego działalnością Muzeum w zakresie: etnografii, historii, sztuki i górnictwa rud.

3. Muzeum prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną w zakresie wymienionych dyscyplin oraz współdziałania z instytucjami i organizacjami o podobnych cechach.

§ 6. Do zadań Muzeum należy:

1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych związanych z zakresem działania Muzeum drogą zakupów, darowizn i zapisów oraz pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,

2. rejestrowanie, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie gromadzonych zbiorów,

3. przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych,

4. zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów,

5. organizowanie i prowadzenie badań w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych,

6. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

7. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,

8. opracowywanie i publikowanie materiałów z zakresu działalności i zbiorów Muzeum: katalogów, przewodników po wystawach oraz prac naukowych i popularnonaukowych w formie roczników, albumów itp., a także informatorów w postaci ulotek, folderów,   składanek itp.

9. prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych oraz muzealnictwa, jak też dyscyplin pomocniczych i udostępniania jej  pracownikom naukowym, dydaktycznym i studentom,

10. szkolenie i dokształcanie pracowników,

11. prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

§ 7. Muzeum jest wielodziałowe, posiada i gromadzi zbiory w działach:

1. Dział Etnografii: zbiory z zakresu kultury ludowej i miejskiej oraz grup zawodowych z terenów działalności Muzeum, głównie stroje historyczne, meble, wyroby rzemieślnicze, ceramika, narzędzia, fotografie.

2. Dział Historii: materiały dokumentacyjne, dotyczące dziejów terenu objętego działalnością Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem historii górnictwa rud, głównie dokumenty, fotografię, malarstwo, grafikę, rzeźbę, medalierstwo, wyroby rzemiosła.

3. Dział Sztuki: obiekty z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, medalierstwa, rzemiosła artystycznego z terenu działalności Muzeum oraz z zakresu malarstwa  ogólnopolskiego i europejskiego.

4. Biblioteka: wydawnictwa współczesne, starodruk i rękopisy związane z zakresem działalności Muzeum.

§ 8. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora zgodnie z art. 13 ust.3 z dnia 25 ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 10. 1. Muzeum zarządza, reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

3. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie sprawami Muzeum,

b) kierowanie pracami naukowo-badawczymi, dokonywanie planów zakupu
muzealiów, sprawowanie nadzoru nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz
nad majątkiem Muzeum,

c) ustalanie wysokości opłat za wstęp do Muzeum oraz wyznacza dzień, w którym
wstęp jest nieodpłatny,

d) przygotowanie i zatwierdzanie planów: rzeczowych i finansowych,

e) prowadzenie efektywnej gospodarki składnikami majątkowymi i środkami finansowymi,

f) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

g) wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pozostałych pracowników Muzeum,

h) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,

i) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów,

j) sprawowanie kontroli zarządczej.

§ 11. Rada Muzeum:

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska w Tarnowskich Górach na wniosek dyrektora Muzeum.

2. W skład Rady Muzeum wchodzi 8 osób.

Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

IV
Mienie i finanse

§ 12. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012, poz. 406), ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów.

2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

5. Wartość majątku instytucji odzwierciedla fundusz Muzeum, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach.

7. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto będzie pokrywana z funduszu instytucji, a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz.

§ 13. 1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych źródeł finansowania (przychodów).

2. Źródłami finansowania  (przychodami) Muzeum są:

a) dotacje podmiotowe przyznane przez organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe przyznane przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe przyznane przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,

d) dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa,

e) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku

ruchomego, z wyjątkiem zabytków,

f) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

g) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

h) inne źródła.

§ 14. 1. Do składania, w imieniu Muzeum, oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planach: rzeczowym i finansowym Muzeum.

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa polega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

V
Postanowienia końcowe

§ 15. Statut Muzeum nadaje Rada Miejska w Tarnowskich Górach.

§ 16. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Tarnowskich Górach w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 17. Zmian i uzupełnień niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu. Podlegają one również wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »