| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/465/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012, poz.406) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 987 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala

§ 1. Zmienić statut Muzeum w Tarnowskich Górach, ustalając go w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchylić uchwałę Nr XXV/248/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany statutu samorządowej  instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach.

§ 3. Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania jej treści do wiadomości publicznej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/465/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 maja 2013 r.

Statut
Muzeum w Tarnowskich Górach

I
Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1. Podstawą prawną działania Muzeum w Tarnowskich Górach, zwanym dalej Muzeum są w szczególności:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. 2012, poz. 987 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu, działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012, poz. 406),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawa dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

- niniejszy statut.

§ 2. 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury miasta Tarnowskie Góry, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym, podlegającą wpisowi do rejestru prowadzonego przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Tarnowskie Góry.

3. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane pod numerem 1 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry.

§ 3. 1. Muzeum obejmuje swoją działalnością:

- teren miasta Tarnowskie Góry.

- teren kraju poza stałą siedzibą,

- teren poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Muzeum posługuje się pieczęcią z nazwą „Muzeum w Tarnowskich Górach”.

§ 4. Siedzibą Muzeum jest miasto Tarnowskie Góry.

II
Zakres działania Muzeum

§ 5. 1. Cele działalności Muzeum są zgodne z zakresem zadań określonych w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

2. Do zakresu działania Muzeum należy: gromadzenie, opracowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury z terenu objętego działalnością Muzeum w zakresie: etnografii, historii, sztuki i górnictwa rud.

3. Muzeum prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną w zakresie wymienionych dyscyplin oraz współdziałania z instytucjami i organizacjami o podobnych cechach.

§ 6. Do zadań Muzeum należy:

1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych związanych z zakresem działania Muzeum drogą zakupów, darowizn i zapisów oraz pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,

2. rejestrowanie, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie gromadzonych zbiorów,

3. przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych,

4. zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów,

5. organizowanie i prowadzenie badań w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych,

6. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

7. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,

8. opracowywanie i publikowanie materiałów z zakresu działalności i zbiorów Muzeum: katalogów, przewodników po wystawach oraz prac naukowych i popularnonaukowych w formie roczników, albumów itp., a także informatorów w postaci ulotek, folderów,   składanek itp.

9. prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych oraz muzealnictwa, jak też dyscyplin pomocniczych i udostępniania jej  pracownikom naukowym, dydaktycznym i studentom,

10. szkolenie i dokształcanie pracowników,

11. prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

§ 7. Muzeum jest wielodziałowe, posiada i gromadzi zbiory w działach:

1. Dział Etnografii: zbiory z zakresu kultury ludowej i miejskiej oraz grup zawodowych z terenów działalności Muzeum, głównie stroje historyczne, meble, wyroby rzemieślnicze, ceramika, narzędzia, fotografie.

2. Dział Historii: materiały dokumentacyjne, dotyczące dziejów terenu objętego działalnością Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem historii górnictwa rud, głównie dokumenty, fotografię, malarstwo, grafikę, rzeźbę, medalierstwo, wyroby rzemiosła.

3. Dział Sztuki: obiekty z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, medalierstwa, rzemiosła artystycznego z terenu działalności Muzeum oraz z zakresu malarstwa  ogólnopolskiego i europejskiego.

4. Biblioteka: wydawnictwa współczesne, starodruk i rękopisy związane z zakresem działalności Muzeum.

§ 8. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora zgodnie z art. 13 ust.3 z dnia 25 ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 10. 1. Muzeum zarządza, reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

3. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie sprawami Muzeum,

b) kierowanie pracami naukowo-badawczymi, dokonywanie planów zakupu
muzealiów, sprawowanie nadzoru nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz
nad majątkiem Muzeum,

c) ustalanie wysokości opłat za wstęp do Muzeum oraz wyznacza dzień, w którym
wstęp jest nieodpłatny,

d) przygotowanie i zatwierdzanie planów: rzeczowych i finansowych,

e) prowadzenie efektywnej gospodarki składnikami majątkowymi i środkami finansowymi,

f) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

g) wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pozostałych pracowników Muzeum,

h) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,

i) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów,

j) sprawowanie kontroli zarządczej.

§ 11. Rada Muzeum:

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska w Tarnowskich Górach na wniosek dyrektora Muzeum.

2. W skład Rady Muzeum wchodzi 8 osób.

Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

IV
Mienie i finanse

§ 12. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012, poz. 406), ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów.

2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

5. Wartość majątku instytucji odzwierciedla fundusz Muzeum, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach.

7. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto będzie pokrywana z funduszu instytucji, a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz.

§ 13. 1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych źródeł finansowania (przychodów).

2. Źródłami finansowania  (przychodami) Muzeum są:

a) dotacje podmiotowe przyznane przez organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe przyznane przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe przyznane przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,

d) dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa,

e) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku

ruchomego, z wyjątkiem zabytków,

f) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

g) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

h) inne źródła.

§ 14. 1. Do składania, w imieniu Muzeum, oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planach: rzeczowym i finansowym Muzeum.

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa polega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

V
Postanowienia końcowe

§ 15. Statut Muzeum nadaje Rada Miejska w Tarnowskich Górach.

§ 16. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Tarnowskich Górach w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 17. Zmian i uzupełnień niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu. Podlegają one również wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »