| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/283/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.)

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Określa się zasady udzielania nagród Wójta Gminy Tworóg za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 2.

Nagrody przyznawane są przez Wójta Gminy Tworóg.

§ 3.

1. Nagrody przyznawane będą corocznie za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym za rok poprzedni.

2. Nagrodami za wybitne osiągnięcia sportowe, są nagrody tj. dyplomy, puchary, statuetki, książki, sprzęt sportowy.

3. Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w ust. 1 bierze się pod uwagę wyniki sportowe osiągnięte na poziomie rejonowym.

§ 4.

Nagrodę może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Tworóg.

§ 5.

Nagrody przyznawane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Tworóg na dany rok.

§ 6.

Nagroda może zostać przyznana na wniosek:

1. zainteresowanej osoby pełnoletniej,

2. rodzica lub prawnego opiekuna,

3. wychowawcy klasy,

4. dyrekcji szkoły,

5. Wójta Gminy Tworóg.

§ 7.

1. Wniosek o przyznanie nagrody wnioskodawca składa na formularzu określonym zarządzeniem Wójta.

2. Wnioski winny być składane w terminie do końca lutego.


§ 8.

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Wójt Gminy Tworóg wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1. rezygnacji wnioskodawcy z wystąpienia o nagrodę,

2. nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie,

3. rezygnacji z nagrody przez osobę przedstawioną do nagrody.

§ 9.

1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Tworóg na podstawie złożonego wniosku biorąc pod uwagę rangę osiągnięcia sportowego (zajęte miejsce, rodzaj dyscypliny i charakter zawodów).

2. Po rozpatrzeniu wniosku Wójt Gminy Tworóg informuje w terminie do 14 dni o wysokości nagrody rzeczowej.

3. Wójt Gminy przyznaje nagrodę jednorazowo.

4. Wójt Gminy może również odstąpić od przyznania nagrody, o którą wnioskował podmiot wymieniony w § 4.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Traci moc uchwała nr XXX/275/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 marca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »