| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/370/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia zasad używania sztandaru miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 1   oraz art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§   1.   Przyjąć zasady używania sztandaru miasta Będzina, określone w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie

Zgodnie z   ustawą z   dnia 21 grudnia 1978 r. o   odznakach i   mundurach jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w   drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i   inne symbole. W   związku z   podjęciem działań zmierzających w   kierunku ustanowienia oraz wykonania sztandaru, zachodzi konieczność doprecyzowania zasad jego używania. Ich dookreślenie pozwoli na właściwe, z   zachowaniem należytej czci i   szacunku postępowanie podczas uczestnictwa sztandaru w   ważnych dla miasta wydarzeniach oraz uroczystościach. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/370/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 maja 2013 r.

ZASADY UŻYWANIA SZTANDARU MIASTA BĘDZINA  

§   1.   1.   Sztandar Miasta Będzina może być używany jedynie w   sposób zapewniający mu należytą cześć i   szacunek.  

2.   Używanie sztandaru nie może godzić w   dobre obyczaje, prestiż i   interes miasta.  

3.   Sztandar powinien być w   sposób szczególny chroniony, przechowywany i   eksponowany.  

4.   Sztandar przechowywany jest w   siedzibie Urzędu Miejskiego, w   miejscu do tego przeznaczonym.  

5.   Opiekę nad sztandarem sprawuje Prezydent.  

§   2.   1.   Sztandar używany jest w   szczególności podczas:  

a)   uroczystej sesji,  

b)   nadawania odznaczeń i   tytułów honorowych,  

c)   uroczystości miejskich i   państwowych,  

d)   ceremonii pogrzebowych honorowych i   zasłużonych obywateli dla miasta Będzina.  

2.   Sztandar może być również używany w   czasie innych uroczystości niż wymienione w   ust. 1. Decyzję w   tej sprawie podejmuje Prezydent.  

3.   Uroczystość z   udziałem sztandaru ma zawsze charakter i   przebieg oficjalny.  

4.   Podczas uroczystości pogrzebowych lub w   okresie żałoby narodowej sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.  

§   3.   1.   Podczas uroczystości sztandar jest niesiony oraz trzymany przez poczet sztandarowy.  

2.   Skład pocztu sztandarowego może być stały lub wyznaczony przez Prezydenta na każdą uroczystość oddzielnie.  

3.   Poczet sztandarowy stanowią - chorąży z   dwuosobową asystą.  

4.   Członkowie pocztu sztandarowego występują w   ubiorach wizytowych, w   szarfach w   kolorze biało-czerwonym przepasanych przez prawe ramię do lewego boku oraz w   białych rękawiczkach.  

5.   Atrybuty pocztu sztandarowego przechowywane są w   Urzędzie Miejskim.  

§   4.   1.   Ustala się następujące zasady używania sztandaru:  

a)   podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorążego w   pozycji „Spocznij!” (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności, które wymagają pozycji sztandaru „Baczność!” (chorąży pochyla sztandar w   przód pod kątem około 60°, mając bławat przed sobą),  

b)   podczas trwania uroczystości chorąży nie może odstawić sztandaru,  

c)   sztandarowi nadaje się pozycję „Baczność!” (pochyla się) wyłącznie w   sytuacji:  

-   odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego,  

-   czytania ewangelii, przeistoczenia, podniesienia i   błogosławieństwa w   trakcie nabożeństwa religijnego,  

-   dekorowania sztandaru odznaczeniem,  

-   ślubowania radnych na sztandar,  

-   oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie: „Sztandar prezentuj!” (chorąży pochyla sztandar w   przód do około 45°, mając bławat przed sobą).  

§   5.   1.   Ustala się następujące zasady wprowadzania sztandaru:  

a)   sztandar podczas uroczystości wprowadzany jest przez poczet sztandarowy,  

b)   sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymuszają inną kolejność,  

c)   prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości: „Całość powstań! Baczność! Sztandar wprowadzić!”,  

d)   sztandar wprowadza poczet sztandarowy poruszający się krokiem marszowym, a   chorąży zajmuje środkowe (drugie z   kolei) miejsce,  

e)   podczas przemarszu chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu, mając bławat za sobą, a   drzewce w   pozycji poziomej, prawa ręka spoczywa na drzewcu, a   lewa ręka wzdłuż tułowia, natomiast podczas wprowadzania sztandaru chorąży trzyma sztandar pod kątem 60°, mając bławat za sobą,  

f)   po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) chorąży utrzymuje sztandar w   pozycji „Baczność” (pochylony pod kątem około 60°, bławat przed chorążym), a   członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę „Baczność!”,  

g)   pada komenda: „Spocznij!” (uczestnicy uroczystości mogą usiąść), członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę „Spocznij!”.  

2.   Ustala się następujące zasady przekazania sztandaru:  

a)   prowadzący uroczystość podaje komendę: „Do przejęcia sztandaru – wystąp!” (sztandar zachowuje pozycję baczność),  

b)   do pocztu sztandarowego podchodzą członkowie nowego pocztu sztandarowego, którzy mają przejąć sztandar i   stają naprzeciw pocztu sztandarowego,  

c)   asysta zdejmuje szarfy sztandarowe i   zakłada je osobom przejmującym sztandar, osoby przejmujące sztandar mają już założone białe rękawiczki,  

d)   chorąży przekazuje sztandar osobie przejmującej, a   następnie zdejmuje swoją szarfę i   zakłada ją trzymającemu sztandar,  

e)   przedstawiciele ustępującego pocztu sztandarowego opuszczają zajmowane miejsca, które natychmiast zajmują przedstawiciele nowego pocztu sztandarowego, którym sztandar został przekazany, sztandar zachowuje pozycję „Baczność!”,  

f)   następuje komenda: „Sztandar prezentuj!” (chorąży pochyla sztandar przed sobą na wysokość około 60°),  

g)   następuje komenda „Spocznij!”, zebrani na uroczystości mogą usiąść,  

h)   następuje dalsza część uroczystości, sztandar jest w   pozycji „Spocznij!”.  

3.   Ustala się następujące zasady wyprowadzania sztandaru:  

a)   sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego uroczystość: „Baczność! Sztandar wyprowadzić!”,  

b)   sztandar w   momencie podania komendy „Baczność!” przyjmuje takąż pozycję, a   następnie osoba trzymająca go opiera drzewce sztandaru o   prawe ramię,  

c)   podczas wyprowadzania sztandaru osoba niosąca go trzyma sztandar na prawym ramieniu, bławat mając za sobą, a   drzewce w   pozycji poziomej, prawa ręka spoczywa na drzewcu, a   lewa wzdłuż tułowia,  

d)   poczet sztandarowy w   ustalonej kolejności krokiem marszowym opuszcza salę, w   której odbywa się uroczystość,  

e)   po opuszczeniu miejsca, w   którym odbywa się uroczystość przez poczet sztandarowy, następuje komenda „Spocznij!” (uczestnicy uroczystości mogą usiąść).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »