| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/376/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/295/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.) oraz art. 6n ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity - Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 roku w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Do § 2   uchwały Nr XXIX/295/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 26 listopada 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina dodać ust.   3 o   następującej treści:  

3.   Określa się warunki i   tryb składania deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

1)   format elektroniczny deklaracji określa się w   formacie danych XML i   jest on zgodny ze   schematami publikowanymi w   repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP zgodnie z   art. 19b ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U   z 2013 r. poz.   235),  

2)   układ informacji i   powiązań w   deklaracji w   formacie danych XML określa załącznik Nr   2 do niniejszej uchwały,  

3)   układ informacji i   powiązań między danymi w   deklaracji elektronicznej, a   wzorem nieelektronicznym jest taki, że pozostają one w   relacji tożsamości,  

4)   deklaracje w   formie elektronicznej przesyłać należy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym www.sekap.pl,  

5)   deklaracja przesyłana w   formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (tekst jednolity - Dz. U. z   2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U   z 2013 r. poz. 235),  

6)   przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w   sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i   niezaprzeczalność danych w   nich zawartych oraz w   sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.  

§ 2.  

1.   Dokonać zmiany Załącznika Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/295/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 26 listopada 2012 roku w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina polegającej na wykreśleniu zapisu:  

  „Składając niniejszą deklarację oświadczam, że   zostałem/am uprzedzony/a o   odpowiedzialności karnej wynikającej z   art. 233 §   1 Kodeksu karnego i   potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w   niniejszej deklaracji”.  

2.   Przyjąć nowe brzmienie Załącznika Nr 1   do uchwały.  

§ 3.  

Pozostałe przepisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/376/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 maja 2013 r.

Nowe brzmienie art. 6m ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity - Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), nadane przez ustawę z   dnia 25   stycznia 2013 roku o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2013 r. poz.   228), umożliwia składanie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za   pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z   art. 6n ust. 1   pkt 1   rada gminy określa warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając format oraz układ informacji i   powiązań między nimi, sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   uchwałą Nr   LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 roku w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/376/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

wzór deklaracji  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/376/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Układ informacji i   powiązań w   deklaracji w   formacie danych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »